NHỮNG GỢI Ý:

 

Ma-thi-ơ từ đoạn 5 đến đoạn 7 được gọi là phần LUẬT PHÁP CỦA VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG.

Trong cả sách Phúc âm Ma-thi-ơ có:

37 lần nhắc đến "vương quốc thiên đàng" (theo Bản dịch Hiệu đính)

36 lần nhắc đến "nước thiên đàng" (theo Bản dịch Truyền thống).

Vì vậy, chủ đề chính của Phúc âm Ma-thi-ơ là về Vương Quốc Thiên Đàng hoặc Nước Trời.

 

Những đoạn nầy còn được gọi với tên Bài Giảng Trên Núi của Chúa Jêsus.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 5:48 (BDHD): 

Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.

 

Các nhân vật: Trong bài giảng, Chúa Jêsus có nhắc đến:

  • Người thu thuế: một chức vị chính trị do người La-mã tạo ra để thu thuế trong các tỉnh thuộc địa. Trong thời Tân Ước, người ta đấu thầu để làm công tác “làm đầu bọn thâu thuế”, rồi nâng cao tiền thuế phải nộp để bóc lột người dân. Đa số người thi hành chức vụ này là người La-mã, tuy một số dân bản địa cũng trúng thầu. Sở dĩ những người thâu thuế bị cho là mạt hạng vì họ thu lợi quá mức và bị xếp cùng loại với gái mại dâm (Ma-thi-ơ 21:32).

  • Hội đồng Công luận (Tòa Công Luận) là hội đồng quản trị cao nhất của dân tộc Do Thái. Người lãnh đạo hội đồng này là thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái. Trong thời Tân Ước, Tòa Công Luận có thẩm quyền trên tất cả các vấn đề địa phương và tôn giáo của người Do Thái. Tuy nhiên, Tòa Công Luận không được phép làm bất cứ điều gì đối lập với chính quyền La Mã. Các lãnh đạo Do Thái cũng không được phép thực hiện án tử hình đối với bất kỳ tội phạm nào. Tòa Công Luận có bảy mươi thành viên, cộng với thầy tế lễ thượng phẩm. Các thành viên này được chọn từ các lãnh đạo và trưởng lão của dân Do Thái.

Địa danh:

  • Chúa Jêsus lên núi: ở đây là một sườn đồi gần Ca-bê-na-um.

  • Bàn thờ: là nơi dân Do Thái dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Theo luật pháp Môi-se, do Đức Chúa Trời chỉ dạy, có nhiều loại của lễ khác nhau để dâng lên cho Đức Chúa Trời.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

 

Mathio 05 map 02 name


Nội dung

Các Phước lành

1 Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jêsus đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. 2 Ngài mở lời truyền dạy rằng:

3 “Phước cho những người nghèo khó tâm linh,

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

4 Phước cho những người than khóc,

Vì sẽ được an ủi!

5 Phước cho những người nhu mì,

Vì sẽ thừa hưởng đất!

6 Phước cho những người đói khát sự công chính,

Vì sẽ được no đủ!

7 Phước cho những người có lòng thương xót,

Vì sẽ được thương xót!

8 Phước cho những người có lòng trong sạch,

Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

9 Phước cho những người hòa giải,

Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

10 Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính,

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

11 Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ,bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. 12 Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”

Muối và Ánh sáng

13 “Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. 14 Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. 15 Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.”

Luật pháp và Lời tiên tri

17 “Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. 18 Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. 19 Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như vậy,thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20 Vì Ta bảo cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được.

21 Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: 'Chớ giết người; nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử.’ 22 Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là 'ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 23 Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, 24 hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. 25 Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy; nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa, quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. 26 Thật, Ta bảo con, con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.

27 Các con có nghe lời dạy: 'Chớ phạm tội tà dâm.’ 28 Nhưng Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 29 Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. 30 Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục.

31 Lại cũng dạy rằng: 'Ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn.’ 32 Nhưng Ta bảo các con: Ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình.

33 Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng: 'Chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa.’ 34 Nhưng Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề,vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. 36 Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. 37 Nhưng chỉ nên nói: 'Phải, phải’ hay 'Không, không’ là đủ.Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.

38 Các con có nghe lời dạy rằng: 'Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; 40 nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; 41 nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối.

43 Các con có nghe lời dạy rằng: 'Hãy thương yêu người lân cận,và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ 44 Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con 45 để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.

46 Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? 48 Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”