NHỮNG GỢI Ý:

Trong Ma-thi-ơ đoạn 4, Chúa Jêsus đối diện với sự cám dỗ của ma quỷ. Nhưng cả ba lần Chúa Jêsus đều đã chiến thắng cám dỗ nhờ Lời Đức Chúa Trời.

Ba lần Chúa Jêsus đã nói: "có lời chép rằng." Những lời đó Chúa Jêsus trích từ Lời Chúa trong Cựu ước.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 4:17 (BDHD): 

Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”

Các nhân vật:

 • Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần (Giăng 4:24). Đức Thánh Linh là một trong ba thân vị hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Jêsus), và Đức Chúa Thánh Linh: Một Đức Chúa Trời trong ba thân vị.

 • Thiên sứ: là một sứ giả trên thiên đàng hay một sứ giả thuộc linh. Các thiên sứ là các thần linh do Đức Chúa Trời tạo dựng (Thi Thiên 103:20; Cô-lô-se 1:16; Hê-bơ-rơ 1:14).

 • Ma quỷ: Trong Kinh Thánh, ma quỷ cũng được gọi là các ác linh hoặc uế linh. Những tà linh này không phải là linh của người chết. Chúng là những thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên nhưng về sau đã nổi loạn đi theo thủ lĩnh của nó là Sa-tan.

 • Sa-tan: kẻ đứng đầu tất cả ác linh hoặc ma quỷ. Hắn là kẻ thù chính của Đức Chúa Trời và con người. Sa-tan là một thiên sứ sa ngã; tội lỗi chính của hắn là kiêu ngạo. Hắn đã cố làm cho mình giống như Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã đuổi hắn khỏi thiên đàng (Ê-sai 14:11-15; 1Ti 3:6).

 • Si-môn (Phi-e-rơ): Phi-e-rơ làm nghề đánh cá, là cư dân thành Bết-sai-đa trên biển Ga-li-lê, dầu sau đó sống trong gia đình mình tại Ca-bê-na-um. Trong Ma-thi-ơ 4:18 không phải lần đều tiên Phi-e-rơ gặp Chúa Jêsus, lần đầu tiên ông gặp Ngài được chép trong Giăng 1:40-42.

 • Anh-rê: là em của Phi-e-rơ, trước khi đi theo Chúa Jêsus ông là môn đệ của Giăng Báp-tít. Lần đầu tiên ông gặp Chúa Jêsus được ghi chép trong Giăng 1:35-42.

 • Gia-cơ và Giăng: Gia-cơ là anh của Giăng, cả hai là con của Xê-bê-đê. Mẹ của Gia-cơ và Giăng tên là Sa-lô-mê, chị em với mẹ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 27:56; Mác 15:40; Mác 16:1). Cả hai đều làm nghề đánh cá.

Địa danh:

 • Đền thờ: nơi Chúa Jêsus chịu cám dỗ được cho là đền thờ tại Giê-ru-sa-lem.

Den tho thoi Tan uoc 01

 • Thành Na-xa-rét: một thành trong xứ Ga-li-lê, là nơi ở của Giô-sép và Ma-ri, nữ đồng trinh, tại đó Chúa Jêsus sống gần 30 năm (Ma-thi-ơ 2:23; Mác 1:9; Lu-ca 2:39,51).
 • Thành Ca-bê-na-um: một làng gần phía Tây Bắc biển Ga-li-lê. Khi Chúa Jêsus khởi đầu chức vụ, do người Na-xa-rét chối bỏ Ngài, nên Ngài đến thành này, coi đó như quê hương và thường lui tới trong ba năm chức vụ.
 • Sa-bu-lôn và Nép-ta-li: là địa phận được chia cho hai chi phái này trong thời Cựu ước.
 • Sy-ri: Vùng đất ở phía Đông Bắc xứ Pa-lét-tin.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 04 map 01 name

 

 


Nội dung

Ma quỷ cám dỗ

1 Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2 Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3 Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: 'Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’” 5 Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép:

'Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ,

Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay,

E chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”

7 Đức Chúa Jêsus phán: “Cũng có lời chép: 'Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”

8 Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, 9 và nói: “Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy.” 10 Đức Chúa Jêsus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: 'Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ” 11 Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê

Các môn đồ đầu tiên

12 Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê. 13 Ngài rời thành Na-xa-rét, đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14 để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

15 “Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,

Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,

Miền Ga-li-lê của dân ngoại...

16 Dân ngồi trong bóng tối,

Đã thấy ánh sáng lớn;

Và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ,

Đã thấy ánh sáng bừng lên.”

17 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”

18 Khi đang đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 19 Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 20 Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. 21 Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ. 22 Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài.

23 Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Sy-ri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuội đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 25 Rất nhiều người từ miền Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài.