NHỮNG GỢI Ý:

Cuộc đời Đức Chúa Jêsus được chia ra 5 giai đoạn:

 1. Giai đoạn thơ ấu.
 2. Giai đoạn chuẩn bị chức vụ.
 3. Giai đoạn được mến mộ.
 4. Giai đoạn chịu khổ nạn.
 5. Giai đoạn sau khi Chúa Phục sinh.

Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 1 đến đoạn 4 câu 11 (viết tắt Ma-thi-ơ 3:1-4:11) là giai đoạn Chúa Jêsus chuẩn bị chức vụ.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 3:17 (BDHD): 

 

Có tiếng từ trời phán:
“Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Trong đoạn 3 có nhắc đến những nhân vật và địa danh cần lưu ý:

Các nhân vật:

 • Giăng Báp-tít: được sinh ra (khoảng năm 4 T.C.) trong gia đình của một đôi vợ chồng cao tuổi, thầy tế lễ Xa-cha-ri và vợ là Ê­-li-sa-bét, ông đã lớn lên trong vùng đồng vắng Giu-đê (Lu-ca 1:80), tại nơi đó ông được kêu gọi trở thành tiên tri, khoảng 27 S.C.
 • Pha-ri-si: ý nghĩa tên Pha-ri-si là “biệt riêng ra”, một nhóm người cẩn thận biệt mình ra để tránh khỏi sự ô uế mà luật pháp cấm, và tự giữ mình về những điều mà thường dân ít quan tâm đến.
 • Sa-đu-sê: một nhóm người Do Thái phản đối phe Pha-ri-si. So sánh hai phe, thì người Sa-đu-sê ít hơn, nhưng đều là những người có học thức, hầu hết là giàu có và có địa vị cao trọng. 

Địa danh:

 • Sông Giô-đanh: chảy từ Bắc xuống Nam, chia xứ Pa-lét-tin ra làm hai phần: Phía đông là vùng Bê-rê và vùng Đê-ca-bô-lơ... Phía Tây là vùng Ga-li-lê ở phía Bắc, vùng Giu-đê phía Nam và ở giữa là vùng Sa-ma-ri.
  Dọc theo sông Giô-đanh có hai hồ (có khi gọi là biển) là Ga-li-lê và Biển Chết.
 • Vùng Ga-li-lê: Ở phía Bắc. 
 • Vùng Giu-đê: Ở phía Nam.
 • Vùng Bê-rê: Ở phía Đông sông Giô-đanh.

 Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 03 map 01 name

 


Nội dung

 

Sự chuẩn bị chức vụ của Đức Chúa Jêsus

Chức vụ của Giăng Báp-tít

1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: 2 “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” 3 Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến,khi nói rằng:

“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:

'Hãy dọn đường cho Chúa.

Làm thẳng các lối Ngài.’ ”

4 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân chúng từ thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. 6 Họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7 Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu báp-têm, Giăng bảo họ rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự nói rằng: 'Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’; vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá nầy trở thành con cháu Áp-ra-ham. 10 Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. 11 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. 12 Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho; còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm

13 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp-têm. 14 Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài, và thưa rằng: “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm cho, sao Ngài lại đến với tôi?” 15 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.” Vậy, Giăng vâng lời Ngài. 16 Khi được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jêsus lên khỏi nước,thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. 17 Nầy, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”