NHỮNG GỢI Ý:

Ngôn ngữ gốc: Phúc âm Ma-thi-ơ được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp được hầu hết những người có học thức sống trong vùng trung Đông và miền Nam châu Âu dùng để nói trong thời Tân Ước. Các sách Tân ước nguyên bản được viết bằng tiếng Hy Lạp. Hầu hết các bản thảo Tân ước đầu tiên còn tồn tại cho đến ngày nay là các bản sao của các bản thảo nguyên thủy.

Đoạn 1 & 2 sách Phúc âm Ma-thi-ơ còn được gọi là phần giới thiệu thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngoài Phúc âm Ma-thi-ơ kể về câu chuyện giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Jêsus thì có Phúc âm Luca đoạn 2 ghi chép những chi tiết không có trong sách Ma-thi-ơ. Cả hai sách Phúc âm này đều có trưng dẫn những lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã báo trước về sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a từ ngàn năm trước.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 2:6 (BDHD): 

 

"Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê!

Ngươi đâu kém gì các thành phố hàng đầu lớn của Giu-đê,

Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ,

Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta."

(Lời tiên tri của Mi-chê - Michê 5:1,2)

 

Trong đoạn 2 có nhắc đến những nhân vật và địa danh cần lưu ý:

Các nhân vật:

  • Vua Hê-rốt: một vị vua cai trị bù nhìn được Hoàng đế La Mã thời đó ban cho danh hiệu "vua Giu-đa". Vị vua này còn được gọi là Hê-rốt Đại đế. Vương quốc của Hê-rốt là một phần của đế quốc La Mã. Bao gồm tỉnh Giu-đê và thủ đô Giê-ru-sa-lem.
  • Thầy tế lễ: là những người thuộc chi phái Lê-vi, được chọn lựa theo bang thứ và thời hạn để lo việc Đền Thờ.
  • Thầy thông giáo: còn gọi là thầy dạy luật. Họ dạy kinh luật Môi-se.

Địa danh:

  • Đông phương: chỉ về các nước phía Đông của Y-sơ-ra-ên, chỉ về nước I-rắc ngày nay.
  • Giê-ru-sa-lem: là thủ đô của nước Y-sơ-ra-ên, là nước nằm phía Tây của biển Địa Trung Hải.
  • Bết-lê-hem: là một thị trấn nhỏ trong xứ Giu-đê (miền nam Y-sơ-ra-ên) cách Giê-ru-sa-lem khoảng 5 dặm.
  • Ê-díp-tô hay còn gọi là Ai-cập: Nước Ai Cập được nói đến trong Kinh Thánh là quốc gia Ai Cập hiện nay, nằm ở phía Đông Bắc Châu Phi. Dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập suốt nhiều thế hệ, cho đến khi họ được Đức Chúa Trời dùng Môi-se giải phóng khoảng năm 1400 T.C. Câu chuyện được kể trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký (Xuất Ai-cập Ký đoạn 1 đến 14).

 

 Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 02 map 02 name

 

Mathio 02 map 01 name


 Nội dung

 

Các nhà thông thái và Hê-rốt

1 Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: 2 “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ được sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng:

6 'Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê!

Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê,

Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ,

Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ”

7 Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: “Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.” 9 Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11 Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. 12 Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Lánh sang Ai Cập

13 Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền rằng: “Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Hê-rốt sắp tìm con trẻ ấy để giết.” 14 Đang đêm, Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15 rồi cứ ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà. Việc nầy xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.”

16 Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. 17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm:

18 “Người ta nghe tại Ra-ma

Tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết;

Ấy là Ra-chên khóc các con mình,

Mà không chịu an ủi,

Vì chúng không còn nữa.”

19 Sau khi vua Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20 “Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên,vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.” 21 Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt trị vì miền Giu-đê thì Giô-sép sợ, không dám về nơi nầy. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền Ga-li-lê, 23 cư ngụ trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”