NHỮNG GỢI Ý:

Trong tiếng Anh gọi là Matthew.

Trước giả viết sách: Sứ đồ Ma-thi-ơ

Thời gian viết: Khoảng năm 50-80 S.C.

Đoạn 1 sách Phúc âm Ma-thi-ơ còn được gọi là phần giới thiệu của sách trong đó có gia phổ của Đấng Mê-si-a về phần xác và Sự Giáng Sinh của Ngài.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 1:23 (BDHD): 

"Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên"; nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Tất cả những nhân vật trong gia phổ của Đấng Mê-si-a đã được Thánh Kinh Cựu ước ghi chép rất rõ ràng. Vì vậy, muốn hiểu rõ hơn về phần Tân ước chúng ta không thể bỏ qua phần Cựu ước. Vì chính sách Ma-thi-ơ đã nhiều lần nhắc lại những lời tiên tri trong Cựu ước đã được ứng nghiệm trên cuộc đời của Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài chính là Đấng Mê-si-a, Chúa Cứu Thế của nhân loại đã được báo trước trong cả Kinh Thánh Cựu ước.

 


Nội dung

Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ

1 Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

2 Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram; 4 A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn;Na-ha-sôn sinh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê; 6 Gie-sê sinh vua Đa-vít.

Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa; 8 A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia. 9 Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11 Giô-si-a, trước thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn, sinh Giê-cô-nia và các em người.

12 Sau khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-anh-thi-ên; Sa-anh-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên; 13 Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14 A-xô sinh Sa-đốc; Sa-đốc sinh A-chim; A-chim sinh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Jêsus, gọi là Đấng Christ.

17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít có tất cả mười bốn đời;từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn có mười bốn đời; và từ khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ cũng có mười bốn đời.

Đức Chúa Jêsus giáng sinh

18 Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau:Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. 20 Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” 22 Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri:

23 “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai,

Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”

nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, 25 nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.