Back to Top

Lời Tựa

Thể theo sự nhu cần do lòng muốn tìm tòi Lời Chúa của anh em Việt Nam trong khắp Hội Thánh Tin Lành từ lâu nay, bần sĩ tôi khong nệ tài sơ lực bạc, hết lòng cậy ơn Chúa soạn thành sách "KINH TIẾT SÁCH DẪN" nầy, mong cung cho con cái Chúa giữa người Việt Nam, nhứt là anh em Truyền đạo, một lợi khí dễ bề tìm những câu Kinh Thánh có cần mỗi khi lâm dụng. Đó là mục đích và kỳ vọng của sách nầy.

Vả, tuy nguồn gốc của sách nầy (ngoài Kinh Thánh) do hai bản đồng tôn chỉ với nó, một bằng Anh-văn, một bằng Pháp-văn, thì cũng không phải dịch thuật y như nguyên bản, bèn là nhờ đại ý cùng bố cuộc của hai bản ấy để làm nền soạn mà thôi. Bởi vậy, nội dung sách nầy so với hai nguyên bản kia, có lắm chỗ phải thêm, mà cũng có lắm đoạn phải bớt, để được thích hiệp với bản Kinh Thánh Việt Ngữ và tiện lợi cho sự cần dùng của anh em Việt Nam.

Việc soạn biên sách nầy chẳng khác công kiến tha mồi về lỗ, thật nhọc nhằn và lắm công phu, trải nhiều năm cùng nhờ nhiều người dự phần giúp đỡ mới soạn xong. Dầu đã hết sức cẩn thận, xem đi xét lại rất kỹ càng, thì cũng không dám tự hào là vô ngộ. Bằng gặp thấy chỗ sai trật nào, xin độc giả chư tôn lượng thứ cho. Tấm lòng biết xét ấy, soạn giả xin thành kính cảm tạ trước.

Muốn dễ bề dùng sách nầy, soạn giả xin chỉ rõ cách dùng ra đây, thiết tưởng tiện hơn cho độc giả.

Tỷ như đầu sách về mục "A-ma-léc, dân" thì chỉ đề rõ mấy chữ "A-ma-léc, dân", một lần thôi, về sau trong mỗi đề chỉ dùng hai sổ nghiên (//) thay cho bổn chữ ấy. Vậy mỗi khi độc giả đến // thì phải đọc bốn chữ kia thay cho. Như trong câu đầu, "Tổ phụ của //", thì phải đọc là "Tổ phụ của dân A-ma-léc". Các mục khác cũng như vậy. Lại ở sau đề ấy, còn có đề nhỏ hơn nữa, như trong đề nhỏ dưới đề "Tánh hạnh của //" có câu: "Hay phạm tội ác", thì xin hãy đọc như vầy: "Tánh hạnh của dân A-ma-léc hay phạm tội ác". Cứ như vậy mà đọc trong mỗi mục cả sách, thì độc giả sẽ nhận hiểu một cách dễ dàng chẳng sai.

Đọc qua sách nầy, thấy rõ công dụng của nó, chắc độc giả không thể cầm lòng mà không cùng soạn giả và các anh em dự phần giúp đỡ đồng tâm kỉnh kiền dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Bởi nó có cái hân hạnh được ra mắt anh em ngày nay, cũng nhờ ở sự bền lòng cầu nguyện cho nó cách sốt sắng trong phần đông anh em trải bao năm dài dặc rồi vậy. Phần soạn giả xin vui dâng sách nầy cho Đức Chúa Trời. Nguyện Ngài đại dụng nó để giúp đỡ anh em trong việc kê cứu Kinh Thánh, hầu cho nhờ đó mà trở nên người "đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật".

Soạn giả cẩn tự

John Drange Olsen

Đà Lạt 1952

Để tra cứu từ ngữ, xin vui lòng bấm vào khung "CHỌN TỪ ĐỂ TRA..."