NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ 19 đến 27 là giai đoạn Chúa Jêsus chịu khổ nạn, 6 tháng cuối cùng của Ngài trên đất. Trong 6 tháng phó mình, Đức Chúa Jêsus thường ở tại vùng Giu-đê và Bê-rê.

Trong Ma-thi-ơ 19, có ba điều Chúa Jêsus đã dạy dỗ ý định của Chúa đối với vợ chồng, đối với con trẻ và đối với của cải đời này.

  • Đối với vợ chồng, ý muốn Đức Chúa Trời là hôn nhân giữa một vợ và một chồng. Ý muốn Đức Chúa Trời là không được ly dị.

  • Đối với con cái, ý muốn Đức Chúa Trời là cha mẹ hãy đem con trẻ đến cùng Chúa ngay từ khi các con còn nhỏ. Chúa ban phước cho con trẻ. Không điều gì quí hơn khi các con của chúng ta sớm nhận biết Chúa và chúng nó cũng được hưởng vương quốc Thiên đàng trong đời này và trong đời sau.

  • Đối với của cải, ý muốn Đức Chúa Trời là chúng ta hãy tận dụng cơ hội mình có trong việc dùng của cải giúp đỡ người khác như là cách chất chứa của cải trên thiên đàng. Con người không thể đem của cải vật chất đời này vào thiên đàng, nhưng qua việc sử dụng của cải dưới đất này giúp đỡ người khác như làm cho Chúa thì trong ngày phán xét con người sẽ nhận lãnh phần thưởng từ nơi thiên đàng. Chúng ta sẽ học kỹ hơn khi đọc đến Ma-thi-ơ 25:31-46.

    Và Chúa Jêsus cũng khẳng định với Phi-e-rơ rằng: "Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời."

 

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 19:14 (BDHD): 

 

Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.”

 

Giải thích:

Ma-thi-ơ 19: 24 Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” Chúa Jêsus ví con lạc đà chui qua lỗ kim, là cái lỗ trên cây kim may, rất là nhỏ. Ý Chúa ví là con người không thể vào thiên đàng nhờ việc lành, việc tự cứu mình. Chỉ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời và phương cách cứu rỗi của Ngài mà thôi.

 

Địa danh:

Đức Chúa Jêsus rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Tức là vùng Bê-rê.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 19 map 01 name

 


Nội dung

Vấn đề ly dị

1 Khi dạy những điều nầy xong, Đức Chúa Jêsus rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2 Đoàn người rất đông đi theo Ngài; tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ.

3 Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?” 4 Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, 5 và phán: 'Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. 6 Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!”

7 Họ lại hỏi Ngài: “Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?” 8 Ngài đáp: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly dị vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy. 9 Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình.” 10 Các môn đồ thưa rằng: “Nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn.” 11 Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng có thể nhận được lời nầy đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. 12 Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh; có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời nầy, hãy nhận đi.”

Đức Chúa Jêsus ban phước cho con trẻ

13 Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. 14 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

Người thanh niên giàu có

16 Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17 Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.” 20 Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” 22 Khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.

23 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con,người giàu vào thiên đàng quả là khó. 24 Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” 25 Các môn đồ nghe điều nầy, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” 27 Phi-e-rơ thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì?” 28 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, để xét đoán mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời. 30 Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”