NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ từ đoạn 14-18 là thời gian Chúa Jêsus tạm rút lui đến những vùng tĩnh lặng của vùng Ga-li-lê và những lãnh thổ ngoại bang như Ty-rơ và Si-đôn. Nhưng tại một vài nơi này vẫn có những đám đông người đi theo Chúa Jêsus và nhận được những sự dạy dỗ, giải cứu và chữa lành của Ngài.

Ma-thi-ơ đoạn 18 nhắc chúng ta rằng: Trong lúc Chúa Jêsus giới thiệu cho mọi người về vương quốc Thiên đàng và giá mà Ngài phải trả là sự chết trên thập tự giá. Thì các môn đồ hoàn toàn không hiểu và chỉ tập chú vào việc Chúa Jêsus sẽ thành lập một quốc gia Y-sơ-ra-ên có thể chống lại sự cai trị của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Vì vậy, họ tranh nhau xem ai là quan trọng và giữ được địa vị gì khi Chúa thiết lập vương quốc mới (so Lu-ca 9:46-48).

Chúa Jêsus dạy họ bài học hãy trở nên khiêm nhường, hạ mình như một con trẻ. Chúng ta rất dễ nhắm mắt lại đối với sự cao trọng trong cõi vĩnh cửu, để chỉ tranh đua hầu được thăng quan tiến chức, được địa vị cao trong Hội Thánh hiện tại. Việc trở nên như “trẻ con” - những người yếu đuối và chịu lệ thuộc người khác mà chẳng có địa vị hay thế lực gì - quả là việc khó làm!

Chính vì vậy mà không ít những sự việc gây cho vấp phạm xảy ra trong vòng những Cơ đốc nhân. Tại đây Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ hai ẩn dụ.

  • Ẩn dụ chiên lạc
  • Ẩn dụ về người đầy tớ không tha thứ (không biết thương xót)

Mục đích Chúa Jêsus muốn dạy dỗ về việc tránh gây vấp phạm, cách xử lý những việc gây vấp phạm xảy ra. Trên hết khi sự tổn thương do bị vấp phạm gây ra chính là sự tha thứ và lòng thương xót như chính Chúa Jêsus đã làm đối với chúng ta.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 18:3 (BDHD): 

Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu.

 

Giải thích từ ngữ:

  • Ta-lâng: đơn vị trọng lượng dùng cả cho hàng hóa và kim khí quí. Về giá trị, theo chú thích của Ma-thi-ơ 18:24 một ta-lâng bằng tiền công của một người lao động trong 15 năm.

  • Đơ-ni-ê: đồng bạc của La Mã dùng làm tiền tệ trả lương cho người làm công. Về giá trị, theo chú thích của Ma-thi-ơ 18:28 Một đơ-ni-ê bằng tiền công của một người lao động trong 1 ngày.

 

 


Nội dung

Sự cao trọng thật

1 Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng?” 2 Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ 3 và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. 4 Vậy,người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. 5 Còn ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; 6 nhưng ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy, mà ném xuống biển sâu còn hơn.”

Tội gây vấp phạm

7 “Khốn thay cho thế gian về những điều gây cho vấp phạm! Vì những điều gây cho vấp phạm tất nhiên phải có, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây vấp phạm! 8 Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con què chân hay cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là đủ cả hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. 9 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con chột mắt mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục.”

Ẩn dụ về chiên lạc

10 “Hãy thận trọng, đừng xem thường một đứa nào trong những đứa trẻ nầy! Vì Ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta là Đấng ở trên trời. 12 Các con nghĩ sao? Nếu một người có một trăm con chiên mà một con bị lạc, thì người ấy chẳng để chín mươi chín con lại trên núi và đi tìm con bị lạc sao? 13 Thật, Ta bảo các con, nếu người ấy tìm được thì sẽ vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạc. 14 Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ nầy bị hư mất.”

Cách cư xử với anh em phạm lỗi

15 “Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. 16 Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. 17 Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người nầy thì hãy báo cho Hội Thánh; và nếu người ấy không chịu nghe Hội Thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. 18 Thật, Ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời; và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. 19 Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ.20 Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ.”

Ẩn dụ về đầy tớ không tha thứ

21 Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa,nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.

23 Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. 24 Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua mười nghìn ta-lâng. 25 Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ. 26 Người đầy tớ quỳ xuống van nài: 'Thưa chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết!’ 27 Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. 28 Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình một trăm đơ-ni-ê thì tóm lấy cổ và nói: 'Hãy trả hết nợ đi.’ 29 Bạn quỳ xuống, nài nỉ: 'Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh.’ 30 Nhưng người nầy không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. 31 Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. 32 Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: 'Hỡi đầy tớ độc ác kia,ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta; 33 thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. 35 Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha Ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy.”