Mac 02

NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta sẽ đọc Lu-ca 1:26-56, bài học đáng chú ý là việc bày tỏ niềm tin và sự vui mừng về những việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm qua con dân Ngài. Mục tiêu của việc đọc sách Lu-ca là quan sát và giải thích để hiểu ý nghĩa của Lời Chúa. Xin chúng ta đọc nội dung phân đoạn Kinh Thánh trước và kế tiếp đọc phần giải thích.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 1:37 (BDHD): 

Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Nội dung

Thiên sứ báo tin Đức Chúa Jêsus giáng sinh

26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. 28 Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” 29 Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. 32 Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.” 34 Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” 35 Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.” 38 Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét. – Bài ca của Ma-ri

39 Trong những ngày ấy, Ma-ri đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giu-đa, 40 vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét. 41 Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh; 42 bà reo lên rằng: “Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. 43 Do đâu tôi được vinh hạnh nầy, là mẹ của Chúa đến thăm tôi? 44 Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. 45 Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm!”

46 Ma-ri nói:

“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,

47 Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi,

48 Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài.

Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước;

49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.

Danh Ngài là thánh,

50 Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,

Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.

51 Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;

Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.

52 Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị,

Và cất nhắc những người khiêm nhường lên.

53 Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon,

Và đuổi kẻ giàu về tay không.

54 Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,

Và nhớ lại sự thương xót của Ngài,

55 Như đã phán với tổ phụ chúng ta,

Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”

56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.


PHẦN GIẢI NGHĨA

BÀY TỎ NIỀM TIN (Lu 1:26-38)

Khi Ê-li-sa-bét mang thai được 6 tháng, thiên sứ Gáp-ri-ên một lần nữa loan tin về sự ra đời của Chúa Jêsus cho nữ đồng trinh Ma-ri ở Na-xa-rét.

Ta biết gì về Ma-ri? Nàng là nữ đồng trinh Do Thái thuộc chi tộc Giu-đa, con cháu vua Đa-vít (Es 7:14). Nàng đã hứa hôn với người thợ mộc ở Na-xa-rét tên là Giô-sép (Mat 13:55) và rõ ràng cả hai đều rất nghèo (Lu 2:24; Le 12:8). Giữa vòng dân Do Thái thời bấy giờ, hứa hôn cũng có tính chất ràng buộc như hôn nhân và chỉ có thể chấm dứt bằng cách ly hôn. Thực ra, người nam và người nữ thời đó đã được gọi là “vợ chồng” trước khi tiến tới hôn nhân (so sánh Mat 1:19 và Lu 2:5). Vì những người nữ Do Thái lấy chồng rất sớm, nên có thể khi thiên sứ hiện đến với Ma-ri, nàng là thiếu nữ mới lớn.

Người dân trong vùng Giu-đê rất khinh thường người Do Thái ở Ga-li-lê. Họ đặc biệt khinh khi người ở Na-xa-rét (Gi 1:45-46). Dầu vậy bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã chọn một nữ đồng trinh từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê để làm mẹ Đấng Mê-si-a của lời hứa.

(Thánh đường Truyền Tin mừng)

 

Sự ngạc nhiên của Ma-ri (Lu 1:26-33): Đọc kỹ lời chào mừng của thiên sứ Gáp-ri-ên, bạn có thể hiểu rõ lý do Ma-ri bối rối sợ sệt. “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi” Vì sao thiên sứ đến chào mừng Ma-ri? Bà được ơn Đức Chúa Trời ở phương diện nào? Chúa ở cùng bà ra sao?

Lời đáp của Ma-ri bày tỏ sự khiêm cung thành tâm của bà trước Đức Chúa Trời. Bà thực sự chưa bao giờ mong gặp thiên sứ để nhận những đặc ân thiên thượng ấy. Bà không có gì lạ thường để những điều này phải xảy đến cho bà. Mọi sự xảy đến thật quá ngạc nhiên đối với bà.

Sự thuận phục của Ma-ri (Lu 1:34-38): Bà biết điều sẽ xảy đến nhưng không rõ bằng cách nào. Câu hỏi của bà trong câu 34 không phải chứng cớ của sự vô tín (Lu 1:18). Ngược lại, đó chính là sự bày tỏ đức tin. Bà tin vào lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng không hiểu cách hành động của Ngài. Làm sao trinh nữ có thể sinh con?

Thiên sứ Gáp-ri-ên cho biết rõ rằng con trẻ sinh ra sẽ là “Con Thánh” không mang bản chất tội lỗi của con người. Chúa Jêsus là Đấng chẳng biết tội lỗi (IICo 5:21), chưa từng phạm tội (IPhi 2:22) và trong Ngài không có tội lỗi (IGi 3:5). Thân thể được sắm sẵn cho chính Ngài bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời (Hê 10:5), Đấng “che phủ” Ma-ri dưới bóng mình. Từ “che phủ” này được áp dụng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở nơi Chí Thánh trong đền tạm và đền thờ của người Do Thái (Xu 40:35). Tử cung Ma-ri đã trở thành nơi chí thánh cho Con Đức Chúa Trời!

Thiên sứ chấm dứt thông điệp với lời khích lệ Ma-ri: Ê-li-sa-bét người bà con của bà cũng đang chịu thai, chứng tỏ “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”.

Đáp ứng đức tin của Ma-ri là thuận phục, hiến dâng bản thân để trở thành một đầy tớ sẵn sàng cho “tôi tớ Đức Chúa Trời”. Bà kinh nghiệm ơn Đức Chúa Trời (Lu 1:30), tin nơi Lời Ngài nên bà được Đức Thánh Linh sử dụng để thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. “Tôi tớ” là chức phận thấp nhất được Ma-ri sử dụng để bày tỏ mức độ bà tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bà hoàn toàn thuộc về Chúa: thể xác (Lu 1:38), linh hồn (Lu 1:46) và tâm thần (Lu 1:47). Thật là một tấm gương đáng để chúng ta noi theo! (Ro 12:1-2).

VUI MỪNG (Lu 1:39-56)

Khi Ma-ri biết mình sắp làm mẹ và người bà con Ê-li-sa-bét sẽ sinh con trong vòng 3 tháng, bà muốn đi thăm Ê-li-sa-bét để cùng chia sẻ niềm vui. "Sự vui mừng" là chủ đề chính của phân đoạn này, bạn sẽ thấy có 3 người vui mừng trong Chúa.

Trước tiên là sự vui mừng của Ê-li-sa-bét (Lu 1:39-45). Khi Ma-ri bước vào nhà, Ê-li-sa-bét nghe lời chào của bà, liền được Thánh Linh cảm động để nói ra lý do Ma-ri đến. Lời nói nơi môi miệng bà sử dụng nhiều lần từ “phước”. Để ý rằng bà không nói Ma-ri có phước “trên hết” những người nữ, nhưng nói Ma-ri có phước “trong đám” người nữ, và thật sự như thế.

Điều Ê-li-sa-bét muốn nhấn mạnh là đức tin của Ma-ri: “Phước cho người đã tin” (Lu 1:45). Chúng ta được cứu “nhờ ân điển, bởi đức tin” (Eph 2:8,9). Ma-ri kinh nghiệm quyền năng Đức Chúa Trời bởi bà đã tin nơi Lời phán của Ngài.

Kế đến là sự vui mừng của Giăng - con trẻ sắp sinh ra (Lu 1:41,44). Có thể đây chính là thời điểm Giăng được đầy dẫy Đức Thánh Linh như lời Thiên sứ báo trước (Lu 1:15). Ngay cả trước khi ra đời, Giăng đã vui mừng trong Chúa Jêsus, và tiếp tục vui mừng suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất (Gi 3:29-30). Là Giăng Báp-tít ông có đặc quyền lớn lao, được nói về Đấng Cứu Thế cho dân tộc Do Thái.

Người vui mừng thứ ba là Ma-ri (Lu 1:46-56). Niềm hân hoan tràn ngập khiến bà bật lên lời ca tụng Chúa. Đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ khiến chúng ta có thể vui mừng ngợi khen Chúa trong cuộc sống (Eph 5:18-20) và sự đầy dẫy Lời Chúa cũng khiến chúng ta vui mừng như thế (Co 3:16-17).

Điều Đức Chúa Trời đã làm cho Ma-ri (Lu 1:46-56). Trước tiên, Ngài cứu rỗi bà (Lu 1:47). Điều này cho thấy Ma-ri cũng là một tội nhân giống như chúng ta, cần phải tin nhận Chúa để được sự sống đời đời. Không chỉ cứu rỗi bà, Đức Chúa Trời còn chọn bà làm mẹ Đấng Christ (Lu 1:48). Ngài “đoái đến” bà, nghĩa là Ngài lưu tâm đến bà và ban ơn cho bà. Không có gì ngạc nhiên nếu Ngài chọn một ai khác, nhưng Ngài đã chọn Ma-ri! Đức Chúa trời thật đã bày tỏ ân điển Ngài trên bà (ICo 1:26-28).

Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét cho đến khi Giăng ra đời, sau đó bà trở lại Na-xa-rét. Vào lúc này, việc Ma-ri có thai có thể dễ nhận ra và miệng đời đã bắt đầu xầm xì. Suy cho cùng bà xa gia đình đã 3 tháng và người ta có thể thắc mắc vì sao bà ra đi vội vã như thế? Lúc ấy Đức Chúa Trời đem tin mừng đến cho Giô-sép và chỉ dẫn ông những gì phải làm (Mat 1:18-25).

 

 THÀNH PHỐ NA-XA-RÉT VÀ THÁNH ĐƯỜNG TRUYỀN TIN NGÀY NAY - NHÌN TỪ TRÊN DRONE