Mac 02

NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta sẽ đọc Lu-ca 1:57-80. Chúng ta chú ý đến bài ca tụng của Xa-cha-ri cho chúng ta 4 bức tranh xinh đẹp có ý nghĩa về sự hiện diện của Chúa Jêsus trên thế gian.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Lu-ca 1:68 (BDHD): 

“Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài."

NỘI DUNG

Giăng Báp-tít ra đời

57 Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. 58 Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. 59 Đến ngày thứ tám, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha. 60 Nhưng người mẹ nói rằng: “Không! Phải đặt tên cháu là Giăng.” 61 Họ nói: “Trong thân tộc của bà không ai có tên đó.” 62 Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. 63 Xa-cha-ri bảo lấy bảng nhỏ và viết: “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều ngạc nhiên. 64 Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thong thả, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. 65 Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. 66 Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói: “Con trẻ nầy về sau sẽ ra thể nào?” Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy.

Bài ca của Xa-cha-ri

67 Xa-cha-ri, cha đứa trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng:

68 “Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

Vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài,

69 Ngài đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài,

Một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng!

70 Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh

Phán hứa từ thuở xưa,

71 Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù,

Và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta.

72 Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta,

Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài,

73 Như lời Ngài đã thề với Áp-ra-ham,

Là tổ phụ chúng ta,

74 Rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù,

Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì,

75 Trong sự thánh khiết và công chính

Trước mặt Ngài trọn đời mình.

76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của Đấng Chí Cao;

Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài,

77 Để dân Ngài nhờ sự tha tội

Mà biết sự cứu rỗi.

78 Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,

Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,

79 Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết,

Cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an.”

80 Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.

 


PHẦN GIẢI NGHĨA

Ngợi khen

Đức Chúa Trời ban phước dồi dào trên Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét. Ngài ban cho họ một con trai như Ngài đã hứa. Họ đặt tên con là “Giăng” theo lời Đức Chúa Trời. Dân Do Thái xem con trẻ như sự ban cho của Đức Chúa Trời và “là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi 127:3-5; Thi 128:1-3).

Bài ca tụng của Xa-cha-ri cho chúng ta 4 bức tranh xinh đẹp có ý nghĩa về sự hiện diện của Chúa Jêsus trên thế gian:

Bức tranh cửa ngục tù rộng mở (Lu 1:68): Chúa Jêsus Christ đến thế gian để giải thoát cho những kẻ bị giam cầm (Lu 4:19), cứu những ai trong xiềng xích tội lỗi và sự chết (Eph 1:7; IPhi 1:18-21).

Bức tranh thắng trận (Lu 1:69-75): Đây là bức tranh mô tả một đội quân sắp bị thất thủ, nhưng sau đó có sự cứu giúp đã đánh bại kẻ thù. Ở bức tranh trước, những kẻ bị cầm được tha; nhưng ở bức tranh này, kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn nên không thể bắt giữ thêm tù nhân nào. Nó có nghĩa là sự toàn thắng của con dân Đức Chúa Trời.

Sự cứu chuộc (Lu 1:69,71) mang ý nghĩa “khoẻ khoắn, mạnh mẽ”. Dù kẻ bị giam cầm ở tình trạng nào đi nữa, Đấng cứu chuộc vẫn đem đến cho họ một sự mạnh mẽ, vững vàng thuộc linh. Khi tin nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế, bạn được giải thoát khỏi quyền Sa-tan để bước vào Vương quốc của Đức Chúa Trời, được cứu rỗi và được tha thứ (Co 1:12-14).

Hãy nhớ rằng chiến thắng này là kết quả của sự thánh hoá và tinh thần hầu việc (Lu 1:74-75). Đức Chúa Trời giải thoát chúng ta không phải để chúng ta đi theo ý riêng mình (vì đó sẽ lại là xiềng xích) nhưng làm theo ý muốn Ngài và vui mừng trong sự tự do Ngài ban.

Bức tranh của “sự tha nợ” (Lu 1:76-77) “Tha tội” nghĩa là cất đi, xóa đi món nợ. Chúng ta đều mắc nợ Đức Chúa Trời - vì phạm luật pháp Ngài và không sống theo tiêu chuẩn Ngài (Lu 7:40-50). Hơn thế nữa chúng ta bị phá sản thuộc linh không thể trả nổi món nợ nhưng Đức Chúa Jêsus đã đến và trả nợ thay cho chúng ta (Gi 1:29; Thi 103:12).

Bức tranh “buổi bình minh của một ngày mới” (Lu 1:78-79). Bình minh nghĩa là lúc mặt trời mọc. Chúa Jêsus đến khi mọi người đang ở nơi tối tăm, trong bóng sự chết cùng sự khốn khó vây quanh. Nhưng Ngài đem đến sự sáng, sự sống và bình an. Đây là buổi bình minh của một ngày mới bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót vô biên của Ngài (Mat 4:16).

Thầy tế lễ Xa-cha-ri không nói được suốt hơn 9 tháng, nhưng ông đã bù đắp sự yên lặng bấy lâu ấy khi bật lên bài ca tụng này cho Đức Chúa Trời! Ông vui mừng khôn xiết vì con ông được Đức Chúa Trời chọn để dọn đường cho Đấng Christ (Es 40:1-3; Ma 3:1).

Câu 80, "Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên." Thay vì hưởng một cuộc sống an nhàn với tư cách thầy tế lễ, Giăng sống nơi đồng vắng, nghiêm khắc với bản thân về thuộc linh lẫn thuộc thể, chờ đợi ngày Đức Chúa Trời sai ông dọn lòng dân Y-sơ-ra-ên đón Đấng Christ.

Hôm nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta tin nhận Phúc Âm của Ngài. Những ai tin đều kinh nghiệm sự vui mừng trong Ngài vẫn mong muốn ngợi khen Ngài. Nếu chỉ nói Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, có lẽ vẫn chưa đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải đồng thanh với Ma-ri rằng: “Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (Lu 1:47)