“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên!” 2Cô-rinh-tô 4:16-17

Bạn có biết điều khác nhau giữa người trung tín và người không trung tín là gì không? Người không trung tín bỏ cuộc ngay khi vừa gặp khó khăn. Người trung tín cứ tiếp tục làm việc. Người trung tín là người quyết tâm, kiên trì, bền bỉ. Họ không biết bỏ cuộc là như thế nào! Bạn có biết một hạt sồi nhỏ sẽ trở thành một cây sồi như thế nào không? Cây sồi chỉ là một hạt sồi không chịu bỏ cuộc.

Tôi không hiểu hết tất cả mọi sự, nhưng tôi biết chắc một điều: Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc, và lúc nào cũng vẫn là quá sớm để bỏ cuộc. Chúa dùng những thời điểm khó khăn để thử thách lòng kiên trì của chúng ta.

Khi chúng tôi thành lập hội thánh Saddleback, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng có được một cơ sở. Chúng tôi đã trải qua suốt 15 năm mà không có được một cơ sở. Trong 13 năm đầu tiên của hội thánh, chúng tôi đã sử dụng 79 cơ sở khác nhau. Bạn có biết đã bao nhiêu lần tôi muốn bỏ cuộc không? Vào mỗi sáng thứ Hai! Nhưng tôi không biết làm thế nào để bỏ cuộc được. Và Chúa đã bảo rằng, “Rick, nếu ta không bao giờ cho con có được một cơ sở, con vẫn sẽ hầu việc ta chứ?” Và tôi trả lời rằng, “Đó là điều chắc chắn!”

Saddleback đã tăng lên đến trên mười ngàn người trước khi chúng tôi xây dựng cơ sở đầu tiên. Bạn muốn dựng lên và hạ xuống mỗi tuần chỗ thờ phượng cho một hội thánh với mười ngàn người như thế nào? Không có nhiều vinh quang trong đó cả. Chỉ là phải bỏ ra rất nhiều công khó. Chúa đã dùng những thời điểm khó khăn đó để thử thách lòng kiên trì của chúng ta.

Nếu bạn đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn ngay lúc này thì đây là câu Kinh Thánh dành cho bạn: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên!” ( 2Cô-rinh-tô 4:16-17).

Chúa quan tâm đến việc bạn đang trở thành người như thế nào hơn là những điều đang xảy ra cho bạn. Ngài thường cho phép những thử thách, khó khăn, hoạn nạn và nan đề xảy ra trong đời sống để dạy bạn tính cần mẫn, quyết tâm và tính cách. Nan đề bạn đang trải qua lúc này là một thử thách về sự trung tín của bạn. Bạn sẽ tiếp tục phục vụ Chúa ngay cả khi đời sống trở nên cực kỳ khó khăn chăng?

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sắp bỏ cuộc trong những tình thế nào?

2.    Làm thế nào bạn có thể đổi mới tâm linh mình để có sức lực kiên trì trong hoàn cảnh đó?

3.    Bạn học được điều gì nơi Chúa, về Chúa và về mình đang khi gặp thử thách? Chúa đang phát triển tính cách của bạn như thế nào?

 

 


IT’S TOO SOON TO QUIT

BY RICK WARREN —

“That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!”  2 Corinthians 4:16-17 (NLT)

Do you know the difference between faithful people and unfaithful people? Unfaithful people give up at the first sign of difficulty. Faithful people keep on keeping on. Faithful people are determined, diligent, persistent. They don’t know how to quit! You know how a little acorn becomes an oak tree? An oak tree is just an acorn that refused to give up.

I don’t have it all figured out, but I do know one thing: You are never a failure until you quit, and it is always too soon to quit. God uses tough times to test our persistence.

When we started Saddleback, I thought we’d get a building quickly. We went 15 years without a building. In the first 13 years of this church, we used 79 different facilities. You know how many times I felt like giving up? Just every Monday morning! But I don’t know how to quit. And God said, “Rick, if I never give you a building, would you still serve me?” And I said, “Absolutely!”

Saddleback grew to more than 10,000 people before we built our first building. How would you like to set up and take down a church for 10,000 people every week? There’s not a lot of glory in that. It’s just hard work. God used those tough times to test our persistence.

If you’re going through tough times right now, then this verse is for you: “That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!” (2 Corinthians 4:16-17 NLT).

God is more interested in what you’re becoming than what’s happening to you. He often allows trials, troubles, tribulations, and problems in your life to teach you diligence, determination, and character. The problem you’re going through right now is a test of your faithfulness. Will you continue to serve God, even when life stinks?

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (Galatians 6:9 NIV).

Talk It Over

  • In what situation are you ready to give up?
  • How can you renew your spirit so that you have the strength to persevere in that situation?
  • What are you learning from God about him and yourself in the midst of your trial? How is he growing your character?