“Đức Chúa Trời đã ban cho anh em các ân tứ khác nhau. Hãy dùng các ân tứ mình có để phục vụ lẫn nhau.” 1Phi-e-rơ 4:10

Chúa dùng những tài năng của bạn để kiểm nghiệm cách sống không ích kỷ của bạn.

Bạn phải quyết định trong cuộc sống rằng mình sẽ sống cho ai hoặc cho điều gì. Bạn sẽ sống một cuộc sống chỉ cho mình, keo kiệt bủn xỉn hoặc bạn sẽ sống cho một điều gì đó cao cả hơn nhiều – cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

Người trung tín không sống cho chính mình. Họ nhận biết rằng những khả năng Chúa ban không phải cho lợi ích riêng của họ. Các khả năng, ân tứ được ban cho với mục đích làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn.

Khi Chúa dựng nên bạn, Ngài cho bạn đủ các loại ân tứ, tài năng, khả năng và kinh nghiệm. Những điều đó khiến bạn là chính bạn. Và Chúa đã tạo nên bạn để là chính bạn. Trên toàn thế giới này không ai giống bạn và Chúa muốn bạn là chính mình để Ngài được vinh hiển.

Chúa đã định dạng bạn để bạn phục vụ Ngài, và chỉ có một cách để làm điều đó: phục vụ người khác.

Bạn có thể có năng khiếu về nghệ thuật và nói rằng bạn làm việc đó “chỉ vì bạn yêu thích làm điều đó”. Điều đó rất tốt, nhưng nó chưa đủ để là một động lực chính đáng. Chúa không cho bạn có năng khiếu về nghệ thuật chỉ để bạn thích làm điều đó. Ngài đã cho bạn để bạn có thể dùng nghệ thuật để giúp đỡ người khác theo một cách nào đó.

Một số người có năng khiếu sửa chữa. Một số người giỏi toán. Một số người giỏi giao dịch. Một số người giỏi về âm nhạc. Một số người giỏi về tổ chức. Và một số người giỏi về vườn tược.

Chúa đã dựng nên tất cả chúng ta khác nhau để mọi việc trên thế giới đều được hoàn thành. Nếu tất cả chúng ta đều thích làm cùng một việc, thì sẽ còn rất nhiều việc không được hoàn tất.

Kinh Thánh chép trong 1Phi-e-rơ 4:10 rằng, “Đức Chúa Trời đã ban cho anh em các ân tứ khác nhau. Hãy dùng các ân tứ mình có để phục vụ lẫn nhau.”

Bạn là người quản lý tài năng của mình và Chúa đang nhìn xem bạn có sử dụng những gì Ngài cho bạn trên đất để đem phước hạnh đến cho người khác không. Nếu bạn sử dụng chúng cách hiệu quả trên đất thì Ngài sẽ giao cho bạn trách nhiệm nhiều hơn trên thiên đàng — và những trách nhiệm đó sẽ mang đến cho bạn niềm vui vô tận!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    ĐỊNH DẠNG của bạn là những ân tứ thuộc linh, tấm lòng, khả năng, tính cách và kinh nghiệm tạo nên con người bạn. Chúa đã định dạng bạn như thế nào trong từng lĩnh vực này?

2.    Một khi bạn biết được ĐỊNH DẠNG của mình, bạn có thể đánh giá xem mình đang có trách nhiệm với những điều mình có không. Bạn đang sử dụng ân tứ, khả năng và kinh nghiệm của mình để phục vụ người khác theo những cách nào?

3.    Tại sao việc phục vụ và nhận lấy những trách nhiệm trên thiên đàng sẽ là một niềm vui trọn vẹn?

 

 


FAITHFUL PEOPLE SERVE OTHERS

BY RICK WARREN —

“God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another.”  1 Peter 4:10 (NLT)

God uses your talents to test your unselfishness.

You have to decide in life who or what you’re going to live for. You’re either going to live a self-centered, miserly life or you’re going to live for something greater than yourself—the kingdom of God.

Faithful people don’t live for themselves. They realize that the talents God gave them are not for their own benefit. They’re meant to make the world a better place.

When God made you, he gave you all kinds of gifts, talents, abilities, and experiences. Those things make you you. And God made you you. There’s nobody like you in the whole world, and he wants you to be you for his glory.

God shaped you to serve him, and there’s only one way to do that: by serving other people.

You may have a talent for art and say that you do it “just because you love to do it.” That’s nice, but that’s not a good enough motive. God didn’t give you artistic ability just so you can love to do it. He gave it to you so you can use your art to help other people in some way.

Some of you have an ability to fix things. Some of you are good at math. Some of you are good at closing deals. Some of you are good at music. Some of you are good at organizing. And some of you are good at gardening.

God made us all different so that everything in the world gets done. If we all liked to do the same thing, then there would be a whole lot left undone.

The Bible says in 1 Peter 4:10, “God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another” (NLT).

You are the steward of your talents, and God is watching to see if you use what he gave you on earth to bless other people. If you use them effectively on earth, then he’s going to give you more responsibility in heaven—and those responsibilities will bring you joy forever!

Talk It Over

  • Your SHAPE is your spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences that make you you. How has God shaped you in each of these areas?
  • Once you know your SHAPE, you can assess if you are being responsible with it. In what ways are you using your gifts, abilities, and experiences to serve others?
  • Why will it be a perfect joy to serve and have responsibilities in heaven?