“Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10)

Chúa dùng những việc nhỏ để thử nghiệm sự chính trực của bạn. Không chỉ những việc lớn lao mới là điều quan trọng — cho dù đó là điều mà thế giới muốn bạn tập trung vào. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa đang nhìn vào từng chi tiết nhỏ nhất trong đời sống chúng ta để xem chúng ta có trung tín với Ngài không.

Điều này đúng trong mọi lãnh vực của cuộc sống, kể cả trong việc lãnh đạo. Chúng ta thường nghĩ rằng những điều lớn lao trong cuộc sống sẽ tạo nên một nhà lãnh đạo. Không đâu! Những khủng hoảng lớn trong cuộc sống cho thấy được khả năng lãnh đạo, nhưng khả năng lãnh đạo không được xây dựng từ những điều lớn lao trong cuộc sống. Nó được xây dựng trong những chi tiết của đời sống. Đó là nơi mà sự chính trực thể hiện — trong những việc mà không ai có thể thấy, trong những điều phía sau hậu trường, trong những lựa chọn nho nhỏ, không thấy, không gây ấn tượng của cuộc sống khi bạn làm điều phải, dù không ai trông thấy.

Sự trung tín đòi hỏi lòng chính trực và Chúa thử nghiệm sự chính trực của bạn trong những điều nho nhỏ.

Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn” (Lu-ca 16:10).  Chúa đang nói rằng phước lành bạn nhận lãnh trước mặt mọi người được quyết định bởi sự chính trực của bạn tại chỗ riêng tư.

Mỗi khi một chính trị gia gặp tai tiếng, bạn luôn có thể chắc rằng sẽ có người ra mặt bênh vực người đó và bảo rằng “Đời sống riêng tư của họ như thế nào thật ra không phải là điều quan trọng”.  “Việc một người làm trong đời sống riêng tư của họ thật sự không quan trọng. Nó không liên quan gì đến việc lãnh đạo.” Bạn có bao giờ nghe nói như vậy chưa?

Nó có liên quan chặt chẽ đến tư cách người lãnh đạo của họ! Tại sao? Vì nếu một người nói dối vợ mình, ông ấy sẽ nói dối cử tri của mình. Nếu một người phụ nữ nói dối người bạn thân nhất đời mình, người mà bà đã nói rằng “Chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta,” bà ấy sẽ lừa dối bạn, là một cử tri! Đó là điều chắc chắn!

Ơn phước mà tôi có trước mắt mọi người với tư cách người lãnh đạo đến từ sự chính trực của tôi nơi riêng tư mà không ai thấy được. Ơn phước của bạn là một cá nhân trước mắt mọi người đến từ sự chính trực nơi riêng tư của bạn mà không ai có thể nhìn thấy. Chúa dùng những điều nhỏ nhặt để kiểm nghiệm sự chính trực của chúng ta. Và sự trung tín trong việc nhỏ sẽ dẫn đến những phước hạnh theo cách mà chỉ Chúa mới có thể ban cho được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã giao phó việc nhỏ nào cho bạn để hoàn thành hoặc quản lý với sự chính trực?

2.    Bạn đối đãi giữa “việc nhỏ” và “việc lớn” khác nhau như thế nào? Chúa muốn bạn đối đãi như thế nào?

3.    Bạn cảm thấy thế nào khi mình phục vụ mà không được nhận biết? Nó nói gì về động lực của bạn?

 

 


THE LITTLE THINGS COUNT

BY RICK WARREN —

“Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones; whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones.”  Luke 16:10 (GNT)

God uses little things to test your integrity. It’s not just the big things that count—even though that’s what the world wants you to focus on. But the Bible tells us that God is looking at the smallest details of our lives to see if we are faithful to him.

This is true in every area of life, including leadership. We often think it’s the big things in life that create a leader. No! The big crises in life reveal leadership, but leadership is not built in the big things of life. It’s built in the details of life. That’s where integrity shows up—in the stuff that nobody sees, in the stuff behind the scenes, in the small, unseen, unspectacular choices of life where you do the right thing, even though nobody’s ever going to see it.

Faithfulness requires integrity, and God tests your integrity in the little things.

Jesus said, “Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones; whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones” (Luke 16:10 GNT). He’s saying your public blessing is determined by your private integrity.

Every time a politician has a scandal, you can always count on that person’s defenders to come out and say, “It really shouldn’t matter what their private life is like.” Have you ever heard that one? “It really shouldn’t matter what a person does in their private life. It doesn’t have anything to do with them as leaders.”

It has everything to do with them as leaders! Why? Because if a man lies to his wife, he’ll lie to his constituents. If a woman lies to her best friend, to whom she said, “Till death do us part,” she will cheat on you, voter! Count on it!

My public blessing as a leader comes because of private integrity that nobody ever sees. Your public blessing as a person comes from your private integrity that nobody will ever see. God uses little things to test our integrity. And faithfulness in the small things will lead to blessings in ways only God can provide.

Talk It Over

  • With what small thing has God entrusted you to complete or manage with integrity?
  • How do you treat the “small things” and “large things” differently? How does God want you to treat them?
  • How do you feel about serving without recognition? What does it say about your motivation?