“Hãy nhờ Thánh Linh đổi mới suy nghĩ và thái độ anh em, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy bỏ đi sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau.”  Ê-phê-sô 4:23-25

Để thay đổi những khiếm khuyết trong cuộc sống, bạn phải có những người trong đời sống mình cho bạn biết sự thật. Bạn sẽ không thể tự mình khỏe lại được. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ. Bạn sẽ cần một nhóm nhỏ.

Thay đổi cần phải có một cộng đồng thành thực với nhau.

Những điều trong cuộc sống mà bạn không thể tự mình thay đổi thường là những điều khó khăn nhất trong đời sống bạn. Chúng cũng thường là những điều bạn không muốn ai biết.

Bạn sẽ không bao giờ thắng được những điều đó cho đến khi bạn chia sẻ chúng ra cho người khác. Bạn không cần phải nói với tất cả mọi người. Bạn chỉ cần tìm ít nhất một người tin cậy bạn và bạn tin cậy họ — một người sẽ giữ kín, yêu thương bạn vô điều kiện, không xét đoán và cầu thay cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng việc bộc lộ ra cảm xúc của mình chính là bước đầu của sự chữa lành.

Điều này không có nghĩa rằng đó là một nhóm nhỏ họp nhau lại chỉ hời hợt bên ngoài và mọi người đều “ổn” hoặc “rất tốt”. Bạn phải đạt đến mức độ trưởng thành trong nhóm nhỏ của mình, khi bạn có thể nói rằng, “Tôi đã trải qua một tuần lễ thật khó khăn. Cuộc sống bây giờ thật khó khăn. Đây là những gì đã xảy ra.”

Ê-phê-sô 4:25 nói rằng, “Như vậy, mỗi người trong anh em hãy bỏ đi sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau.”

Nếu bạn là người tin Chúa, bạn cũng là một người thuộc về. Bạn thuộc về gia đình Chúa và những người tin Chúa khác cũng thuộc về bạn. Bạn không thể trở nên cho đến khi bạn thuộc về. Bạn không thể trở nên người Chúa muốn cho đến khi bạn thuộc về một nhóm là một cộng đồng thành thật với nhau.

Vì vậy hãy bỏ đi sự giả dối. Hãy trò chuyện với hàng xóm của bạn. Hãy cho bạn mình biết sự thật, vì chúng ta thuộc về nhau.

Nếu bạn thật lòng muốn thay đổi những vướng mắc và khiếm khuyết nặng nề nhất trong đời sống mình, bạn sẽ phải đối diện với sự sợ hãi về việc phải thành thật. Bạn phải ngừng giả tạo. Bạn phải trung thực.

Bạn có thể sống đời sống mình theo một trong hai cách: giả vờ như bạn có tất cả hoặc làm được tất cả. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có tất cả nếu bạn giả vờ như mình làm được tất cả.

Trong gia đình Chúa, chúng ta thuộc về nhau. Hãy thành thật với nhau để có thể giúp đỡ nhau thực hiện những thay đổi mang lại lành mạnh và chữa lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mức độ thành thật trong nhóm nhỏ của bạn như thế nào? Các bạn có “thật” với nhau không?

2.    Kết quả của việc giả vờ như bạn có tất cả là gì? Điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào?

3.    Hãy nghĩ lại xem bao nhiêu lần trong ngày bạn đã nói với người khác rằng “Tôi rất ổn”. Trong những mối quan hệ nào bạn cần thành thật hơn về bản thân và những điều mà bạn đang phải tranh chiến?

 

 


LET’S GET REAL WITH EACH OTHER

BY RICK WARREN —  

“Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God—truly righteous and holy. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body.”  Ephesians 4:23-25 (NLT)

To change the defects in your life, you’ve got to have people in your life who tell you the truth. You’re not going to get well on your own. You’re going to need support. You’re going to need a small group.

Change requires honest community.

The things in your life you’re never going to be able to change on your own are typically the things that are the most difficult in your life. They’re also often the things you don’t want anybody else to know about.

You’re never going to get over those things until you share them with someone. You don’t have to tell everybody. You just need to find at least one person who will trust you and whom you trust—someone who will be confidential, love you unconditionally, not be judgmental, and pray for you. You’ll find that revealing your feeling is the beginning of healing.

This does not mean a small group where you get together on a superficial level and everyone is “fine” or “doing great.” You have to get to the level of maturity in your small group where you can say, “I had a tough week. Life is really hard right now. Here’s what happened.”

Ephesians 4:25 says, “So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body” (NLT).

If you’re a believer, you’re also a belonger. You belong in God’s family, and every other believer belongs to you. You cannot become until you belong. You can’t become what God wants you to be until you belong in a group that’s going to have gut-level, honest community.

So put away falsehood. Talk to your neighbor. Tell your friend the truth, because we belong to each other.

If you are serious about changing the deepest hang-ups and defects in your life, you’re going to have to face the fear of being honest. You’ve got to stop faking it. You’ve got to be real.

You can go through life one of two ways: pretending like you’ve got it all together or getting it all together. But you’ll never get it all together as long as you pretend you’ve got it all together.

In God’s family, we belong to each other. Let’s be honest with each other so we can help each other make the changes that bring health and healing.

Talk It Over

  • How would you describe your small group’s level of transparency? Are you “real” with each other?
  • What has been the result of pretending like you have it all together? How do you feel?
  • Think of how many times you tell people in one day, “I’m fine.” In what relationships do you need to be more honest about yourself and what you are struggling with?