“Và Chúa — là Thánh Linh — khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài khi chúng được biến đổi theo hình ảnh vinh hiển của Chúa.” 2 Cô-rinh-tô 3:18

Bạn cần đến sức mạnh hơn chứ không phải chỉ riêng ý chí trong đời sống mình. Bạn cần đến quyền năng của Chúa.

Trái của Thánh Linh là những đức tính mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống bạn khi Đức Thánh Linh sống trong bạn: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).

Chúa tạo ra những bông trái trong đời sống bạn như thế nào? Không phải bằng ý chí. Bạn có thể tuyên bố rằng: “Tôi sẽ trở thành một người kiên nhẫn hơn!” nhưng điều đó không có nghĩa là điều này sẽ xảy ra.

Đức Thánh Linh phải phát triển chúng bên trong. Bạn cố nói rằng, “Tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Tôi sẽ yêu thương hơn.” Điều này cũng giống như việc buộc vài quả cam vào cây bạch đàn và gọi nó là cây cam. Nó không xảy ra theo cách như vậy. Bông trái của Thánh Linh chỉ có thể đến từ bên trong – Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống qua bạn.

Đức Thánh Linh làm việc cách nào trong đời sống bạn? Câu trả lời là dần dần: “Và Chúa — là Thánh Linh — khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài khi chúng được biến đổi theo hình ảnh vinh hiển của Chúa” (2Cô-rinh-tô 3:18 NLT).

Khi Chúa muốn tạo nên một cây nấm, Ngài dành ra sáu tiếng đồng hồ. Khi Chúa muốn làm ra một cây sồi, Ngài để ra 60 năm. Câu hỏi đặt ra là: Bạn muốn đời sống mình là cây nấm hay cây sồi?

Bạn đã không gom góp những tổn thương, thói quen và điều làm mình khó chịu chỉ sau một đêm. Những điều chúng ta muốn thay đổi nhất thường được phát triển trong chúng ta qua nhiều năm. Có lần có người đến gặp tôi và nói rằng “Mục sư Rick, tôi cần được giúp giải quyết vấn đề hôn nhân của tôi”. Tôi bảo, “Anh đã lập gia đình được bao lâu rồi?” Mười lăm năm. “Ông gặp phải vấn đề này bao lâu rồi?” Mười năm.

Và bạn muốn có được câu trả lời trong năm giây? Điều này sẽ không bao giờ xảy ra! Bạn phải bóc củ hành tây mỗi lần một lớp vỏ ra.

Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta để làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn. Tính cách của chúng ta là tổng hợp những thói quen của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là phát triển những thói quen mới phản ánh công việc của Ngài trong chúng ta.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn muốn phát triển những thói quen mới nào để Đức Thánh Linh có thể không ngừng làm việc trong đời sống khiến bạn trở nên giống Đấng Christ hơn?

2.    Tại sao những bước nhỏ hướng tới sự phát triển và thay đổi cũng quan trọng như những bước lớn?

3.    Làm thế nào một nhóm nhỏ hoặc những bạn thân có thể giúp bạn đi đúng hướng khi bạn thực hiện những thay đổi trong cuộc sống?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng,” Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.  Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:16-18).

Bạn có sẵn sàng tin cậy để Chúa thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


SOMETIMES THE CHANGE IS GRADUAL

BY RICK WARREN —

“And the Lord—who is the Spirit—makes us more and more like him as we are changed into his glorious image.”  2 Corinthians 3:18 (NLT)

You need more power than just willpower in your life. You need God’s power.

The fruit of the Spirit is the qualities that God puts in your life when the Holy Spirit lives in you: “love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control” (Galatians 5:22-23 NLT).

How does God produce the fruit in your life? Not by willpower. You could go out and say, “I’m going to be a more patient person!” but that doesn’t mean it’s going to work.

The Holy Spirit has to grow it on the inside. You try to say, “I’m going to be more patient. I’m going to be more loving.” It’s like tying some oranges on a eucalyptus tree and calling it an orange tree. It doesn’t work that way. The fruit of the Spirit can only come from the inside—God’s Spirit living through you.

How does the Holy Spirit work in your life? The answer is gradually: “And the Lord—who is the Spirit—makes us more and more like him as we are changed into his glorious image” (2 Corinthians 3:18 NLT).

When God wants to make a mushroom, he takes six hours. When God wants to make an oak tree, he takes 60 years. The question is: Do you want your life to be a mushroom or an oak tree?

You didn’t collect your hurts, habits, and hang-ups overnight. The things we most want to change usually developed in us over years. Someone approached me once and said, “Pastor Rick, I need you to solve my marriage problem.” I said, “How long have you been married?” Fifteen years. “How long have you had this problem?” Ten years.

And you want a five-second answer? It isn’t going to happen! You’ve got to peel that onion one layer at a time.

The Holy Spirit works within us to make us gradually more and more like him. Our character is the sum total of our habits. Our responsibility is to develop new habits that reflect his work in us.

Talk It Over

  • What new habits do you want to develop so that the Holy Spirit can continually work in your life to make you more like Christ?
  • Why are small steps toward growth and change just as important as big steps?
  • How can a small group or close friends help keep you on track as you make changes in your life?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Anyone who believes in him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the one and only Son of God” (John 3:16–18 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”