“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” Phi-líp 2:5

Để thay đổi đời sống mình bạn cần phải có cách suy nghĩ mới. Cuộc chiến để thay đổi những khiếm khuyết trong đời sống bạn luôn là một trận chiến về mặt tinh thần. Nó bắt đầu từ những suy nghĩ – và đó là nơi cuộc chiến sẽ thắng hay bại.

Ê-phê-sô 4:23 nói rằng, “Hãy nhờ Thánh Linh đổi mới suy nghĩ và thái độ của anh em.”

Bạn sẽ không thay đổi cho đến khi nào bạn thay đổi cách suy nghĩ và thái độ của mình. Đây là lý do tại sao giờ tĩnh nguyện hàng ngày lại quan trọng. Thời gian bạn dành ra để học Lời Chúa và trò chuyện với Ngài qua lời cầu nguyện là sự đổi mới thuộc linh trong đầu óc bạn. Ngay cả khi có Chúa Thánh Linh, kỷ luật thuộc linh cũng cần phải có để có được sức mạnh cho việc thay đổi. Bạn phải biết Chúa để biết Ngài trông đợi gì nơi bạn và biết được điều ao ước Ngài dành cho bạn.

Bạn có biết thần học dùng chữ gì để nói về việc “thay đổi cách suy nghĩ” không? Đó là từ “ăn năn”. Ăn năn theo nghĩa đen có nghĩa là thay đổi lối suy nghĩ của bạn.

Chữ “ăn năn” (repent trong tiếng Anh) thật ra đến từ tiếng Hy Lạp: metanoia. Metanoia có nghĩa là thay đổi suy nghĩ của bạn - từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến sự tha thứ, từ mặc cảm tội lỗi đến sự bình an trong tâm hồn, từ địa ngục đến thiên đàng. Bạn chuyển hướng từ “cách của tôi” sang cách của Chúa. Sự thay đổi tích cực nhất trong đời sống bạn sẽ là khi bạn ăn năn tội lỗi mình và chuyển từ hối hận sang tha thứ và bình an trong tâm hồn.

Bạn phải học cách suy nghĩ theo cách mới về những khuyết điểm của mình. Khuyết điểm thường là điểm mạnh bị dùng cách sai trật. Đó là một cách suy nghĩ mới. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng đó chính là ăn năn! Đó là một sự thay đổi suy nghĩ. Những khuyết điểm của bạn thường là những điểm mạnh Chúa cho nhưng lại bị dùng sai chỗ.

Thay vào đó, bạn phải thay đổi cách mình suy nghĩ để có thể tận dụng tối đa điểm mạnh mình có được. Để làm được điều đó, bạn phải “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5).

Chúa muốn bạn học cách suy nghĩ như Chúa Jêsus. Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Một lần nữa, đó là một sự lựa chọn. Bạn phải lựa chọn và nói rằng: “Lạy Chúa, Chúa Jêsus sẽ nghĩ về điều này như thế nào?” Bạn càng chứa đầy đầu óc mình với Lời Chúa thì điều đó càng trở nên dễ dàng hơn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều bạn lấp đầy trong đầu đang giúp bạn hay gây khó khăn hơn cho bạn như thế nào trong việc thay đổi khuyết điểm của mình?

2.    Những điều nào bạn sẽ thay đổi hôm nay, trong lịch trình, trong các mối quan hệ hoặc trong thái độ sẽ ảnh hưởng đến sự đổi mới thuộc linh trong suy nghĩ của bạn?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao đôi khi chúng ta không muốn biết Chúa Jêsus sẽ làm gì trong một trường hợp nào đó?

 


IT’S TIME TO CHANGE YOUR MIND

BY RICK WARREN —

“You must have the same attitude that Christ Jesus had.”  Philippians 2:5 (NLT)

Changing your life requires new thinking. The battle to change the defects in your life is always a mental battle. It starts in the mind—and that’s where the battle is won or lost.

Ephesians 4:23 says, “Let the Spirit renew your thoughts and attitudes” (NLT).

You’re not going to change until your thoughts and attitude change. This is why a daily quiet time is important. The time you spend intentionally studying God’s Word and in conversation with him through prayer is the spiritual renewal in your mind. Even with the Holy Spirit, it takes spiritual discipline to have the power to change. You have to get to know God so you know what he expects from you and desires for you.

Do you know what the theological term for “change of mind” is? It is the word “repentance.” To repent literally means to change your mind.

The word “repent” is actually a Greek word: metanoia. Metanoia means to change your mind—to turn from death to life, sin to forgiveness, guilt to peace of mind, hell to heaven. You turn from “my way” to God’s way. The most positive change in your life will be when you repent of your sin and turn from regret to forgiveness and peace of mind.

You have to learn to think in new ways about your defects. Defects are often strengths being misused. That’s a new way of thinking. You probably never thought of that, but that’s repentance! That’s a change of mind. Your defects are often the strengths God gave you that are being misused.

You have to change the way you think so you can make the most of your strengths instead. To do that, you “must have the same attitude that Christ Jesus had” (Philippians 2:5 NLT).

God wants you to learn to think like Jesus. How do you do that? Again, it’s a choice. You’ve got to make a choice and say, “Lord, how would Jesus think about this?” The more you fill your mind with God’s Word, the easier that’s going to be.

Talk It Over

  • How are the things you fill your mind with making it harder to or helping you change your defects?
  • What changes will you make today in your schedule, relationships, or attitude that will affect the spiritual renewal of your mind?
  • Why do you think we sometimes just don’t want to know what Jesus would do in a certain situation?