“Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.”  Phi-líp 2:12-13

Muốn được thay đổi vẫn chưa đủ. Thậm chí vẫn còn chưa đủ nếu chỉ nói rằng, “Tôi nằm mơ thấy mình được thay đổi”. Giấc mơ sẽ không có giá trị chi cả trừ khi bạn thức dậy và thực sự hành động. Bạn sẽ không thay đổi được những vấn đề trong cuộc sống mình cho đến khi bạn lựa chọn để thay đổi.

Bạn sẽ khác đi thế nào trong sáu tháng tới đây? Bạn có mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc không? Bạn có sắc bén hơn về mặt tinh thần không? Bạn có khỏe mạnh hơn về mặt thể chất không? Bạn có trưởng thành hơn về mặt thuộc linh không?

Những điều này sẽ không tự động xảy ra. Bạn sẽ không tình cờ được tốt đẹp hơn trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa thay đổi mình. Bạn không chờ đợi Chúa đâu. Chúa đang chờ đợi bạn.

Sẽ không có sự tăng trưởng nào xảy ra trong đời sống bạn nếu không có sự thay đổi. Không có sự thay đổi nào lại không có những mất mát. Và không có mất mát nào lại không đau đớn. Bạn phải từ bỏ một số những điều cũ và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Một số người hiện đang bị vướng mắc, không thoát ra được vì chưa học được cách từ bỏ. Đó là một sự lựa chọn. Ê-phê-sô 4:22 nói rằng, “Anh em phải từ bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.”

Bạn có thể bảo rằng những khiếm khuyết của mình là do hoàn cảnh hoặc do nhiễm sắc thể. Nhưng lý do chúng từ đâu mà có không thực sự là điều quan trọng. Bạn cần phải giải quyết vấn đề. Di truyền giải thích những khuynh hướng, nhưng nó không bào chữa được tội lỗi của bạn.

Đây là tin tốt lành: Một khi bạn trở thành người tin Chúa, bạn có một quyền năng mới mạnh mẽ hơn nhiều so với những khuynh hướng cũ đó. Quyền năng đó chính là Chúa Thánh Linh.

Phi-líp 2:12-13 nói rằng, “Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.”  

Có phải điều này mang ý nghĩa là bạn cần phải sợ sệt Chúa không? Dĩ nhiên là không rồi! Nó có nghĩa e sợ rằng bạn sẽ bỏ lỡ điều tốt nhất của Chúa và lãng phí cuộc đời mình. Hãy e sợ rằng bạn sống suốt đời mà không bao giờ biết được mục đích của Chúa.

Bí quyết để thay đổi cuộc đời bạn không phải là ý chí. Bí quyết ở đây là Chúa cho bạn ý chí và quyền năng qua Chúa Thánh Linh để hoàn thánh điều cần làm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ “làm nên sự cứu chuộc mình” có nghĩa gì?

2.    Bạn cần từ bỏ những điều gì trong lối sống trước đây để có thể tiến tới trong đức tin?

3.    Bạn đã kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình như thế nào?

 

 


CHANGE IS A CHOICE

BY RICK WARREN —  

“Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.”  Philippians 2:12-13 (NIV)

It’s not enough to want to change. It’s not even enough to say, “I have a dream of changing.” Dreams are worthless unless you wake up and actually act on them. You’re not going to change the problems in your life until you choose to change.

How are you going to be different in six months? Are you going to be emotionally stronger? Are you going to be mentally sharper? Are you going to be physically healthier? Are you going to be more spiritually mature?

It isn’t going to happen automatically. You aren’t just going to get healthier by accident in any category of your life. A lot of times we think we’re waiting on God to change us. You’re not waiting on God. God is waiting on you.

There is no growth in your life without change. There is no change without loss. And there is no loss without pain. You’ve got to let go of some old stuff, and it’s not always going to be easy.

Some of you are stuck right now because you haven’t learned how to let go. That’s a choice. Ephesians 4:22 says, “Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception” (NLT).

You might say that your defects are from your circumstances or your chromosomes. But it doesn’t really matter where they come from. You need to deal with them. Genetics explains your inclinations, but it doesn’t excuse your sin.

Here’s the good news: Once you become a believer, you have a new power in you that is greater than those old tendencies. That power is the Holy Spirit.

Philippians 2:12-13 says, “Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose” (NIV).

Does that mean you are supposed to be afraid of God? Of course not! It means be afraid that you’ll miss God’s best and waste your life. Be afraid that you will go your entire life and never know God’s purpose.

The secret to changing your life is not willpower. It’s God giving you the will and the power through the Holy Spirit to do what needs to be done.

Talk It Over

  • What do you think it means to “work out your salvation”?
  • What are the things from your former way of life that you need to let go of so that you can move forward in faith?
  • How have you experienced the Holy Spirit’s power in your life?