“Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con cái Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của việc làm con cái,  và nhờ đó chúng ta kêu rằng, ‘Cha! Cha của tôi!’ Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”  Rô-ma 8:14-16

Khi còn nhỏ, tôi ít khi nào sợ hãi. Tôi đã chơi đùa không hề sợ hãi. Nhưng bất cứ lúc nào tôi sợ hãi, tôi luôn khóc gọi cha mình. Tôi biết tôi có thể trông cậy nơi bố. Ông ấy rất khỏe mạnh và có thể đánh hạ bất cứ người nào.

Đó cũng là điều mà bạn và tôi làm khi chúng ta sợ hãi: Gọi Cha mình đến giúp.

Hãy ngừng tập trung vào sự sợ hãi của mình. Thay vào đó hãy tập trung vào Thiên Chúa là Cha của bạn. Hãy nhờ Ngài giúp đỡ! Rô-ma 8:14-16 nói rằng, “Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con cái Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của việc làm con cái, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, ‘Cha! Cha của tôi!’ Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”  

Thuốc chữa bịnh sợ hãi là sự thật rằng bạn không còn là nô lệ nhưng là con cái Đức Chúa Trời. Trở thành con cái Chúa thay đổi mọi sự. Giờ bạn là một người trong một gia đình. Và gia đình chăm sóc lẫn nhau.

Giả sử bạn lớn lên ở một thành phố lớn và gia đình bạn là một thành phần trong gia đình băng đảng — Mafia. Và khi còn nhỏ, có người nào đó bắt đầu tấn công bạn. Bạn có thể nói rằng, “Khoan đã! Anh có biết tôi là ai không? Cha tôi là Guido. Anh có chắc là mình muốn đụng đến tôi không? Vì tôi là người trong gia đình.”

Đó là điều Chúa muốn bạn biết khi bạn sợ hãi. Bạn là một phần của gia đình Đức Chúa Trời và Ngài chăm sóc con cái của mình. Ngài đứng phía sau bạn. Và Ngài có toàn sức mạnh trên thế giới - tất cả sức lực bạn cần đến để đối diện với bất cứ điều gì làm cho bạn sợ hãi.

Biết được mình là con cái Đấng Tạo Hóa của vũ trụ sẽ thay đổi mọi sự.

Khi bạn sợ hãi, bạn cần được nhắc nhở rằng mình là ai và bạn thuộc về gia đình của ai. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là kêu cầu Cha của mình. Bạn có thể nương cậy nơi Ngài!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lúc này, điều gì làm cho bạn sợ hãi hơn hết?

2.    Sự thật về tình trạng đó là gì? Chúa can dự vào hoàn cảnh này như thế nào?

3.    Trong quá khứ Chúa đã chu cấp cho bạn như thế nào khi bạn sợ hãi? Việc ghi nhớ điều đó giúp sẽ bạn đối diện với sự sợ hãi ngày hôm nay như thế nào?

 

 


FACING FEAR? CHANGE YOUR FOCUS

BY RICK WARREN —

“Those who are led by God’s Spirit are God’s children. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid; instead, the Spirit makes you God’s children, and by the Spirit’s power we cry out to God, ‘Father! my Father!’ God’s Spirit joins himself to our spirits to declare that we are God’s children.”  Romans 8:14-16 (GNT)

When I was a kid, I didn’t get scared often. I played fearlessly. But whenever I did get scared, I always cried out to my dad. I knew I could depend on him. He was strong, and he could take on anyone.

That’s what you and I are called to do when we’re scared, too: Call out to our Father for help.

Stop focusing on your fear. Focus on God your Father instead. Ask him for help! Romans 8:14-16 says, “Those who are led by God’s Spirit are God’s children. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid; instead, the Spirit makes you God’s children, and by the Spirit’s power we cry out to God, ‘Father! my Father!’ God’s Spirit joins himself to our spirits to declare that we are God’s children” (GNT).

The antidote to fear is the truth that you are no longer a slave but a child of God. Being a child of God changes everything. You’re part of a family now. And families take care of one another.

Let’s say you grew up in a big city, and your family was a part of the family—the Mafia. And, as a kid, someone starts to assault you. You could say, “Wait just a minute! Do you know who I am? My father is Guido. Are you sure you want to touch me? Because I’m in the family.”

That’s what God wants you to know when you’re scared. You’re part of his family, and he takes care of his children. He has your back. And he has all the power in the world—all the power you’ll need to face whatever makes you afraid.

Knowing you’re a child of the Creator of the universe changes everything.

When you’re afraid, you need to be reminded of who you are and the family you belong to. With the Holy Spirit’s help, all you have to do is call out to your Father. You can depend on him!

Talk It Over

  • What scares you more than anything else right now?
  • What is the truth about that situation? How is God engaged in the situation?
  • How has God provided for you in the past when you’ve been afraid? How does remembering that help you face your fear today?