“Anh em không sống theo xác thịt đâu. Anh em sống theo Thánh Linh nếu Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em.” Rô-ma 8:9

Một số người ngày nay khăng khăng rằng chúng ta nên nhượng bộ với bất cứ ham muốn nào mình có. Nếu cảm thấy đó là điều tốt, hãy cứ làm! Nếu điều đó có lợi cho mình, hãy cứ làm! Nếu những người khác đều làm như vậy, tại sao chúng ta lại không làm? Miễn là nó không gây tổn thương đến người khác thì cứ việc thực hiện!

Đó là một suy nghĩ gây hủy hoại. Chỉ vì bạn muốn ăn hết một cái bánh sô cô la không có nghĩa rằng đó là điều tốt cho bạn. Và chỉ vì bạn nghĩ rằng mình làm điều không gây tổn hại đến người khác không có nghĩa là bạn sẽ không phải nhận lấy hậu quả của điều mình lựa chọn.

Rô-ma 8:9 nói rằng, “Anh em không sống theo xác thịt đâu. Anh em sống theo Thánh Linh nếu Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em.”

Trước khi trở thành người tin Chúa, bạn chỉ dựa vào ý chí để chống lại những cám dỗ. Nhưng ý chí không bao giờ đủ cả. Bạn thường bất lực trước những thèm khát làm cho bạn chọn lựa điều không lành mạnh và mang tính hủy hoại.

Là người tin Chúa, giờ đây bạn có Thánh Linh — và một khả năng mới để có thể nói “không”. Bạn vẫn còn những ép buộc cưỡng chế, ham muốn, dục vọng và bốc đồng như trước khi bạn bắt đầu mối quan hệ với Chúa Jêsus. Nhưng giờ đây quyền năng của Chúa ngự trị trong bạn. Bây giờ bạn có năng lực để nói “không”.

Kinh Thánh nói rằng, “Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Câu Kinh Thánh này không nói rằng bạn sẽ không còn những ham muốn tội lỗi sau khi trở thành Cơ Đốc nhân. Bạn vẫn sẽ là một người tội lỗi. Nhưng bạn có Thánh Linh, Đấng sẽ giúp bạn lựa chọn không làm theo những ham muốn đó.

Nếu bạn từng nghe có người nói rằng, “Tôi là Cơ-đốc nhân, nhưng tôi không cưỡng lại được”, thì đó là lời nói dối. Họ có thể chống cự! Chỉ là họ không bao giờ kêu cầu đến quyền năng của Chúa Thánh Linh khi bị cám dỗ. Họ đã không đầu phục sự hướng dẫn của Ngài trong đời sống họ.

Bạn có quyền năng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ dành sẵn cho mình. Bạn có quyền lựa chọn dùng nó để nói “không” với bất cứ những điều nào không tôn kính và không làm đẹp lòng Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn phải làm gì hoặc nói gì để được Chúa Thánh Linh giúp đỡ đang khi bị cám dỗ?

2.    Những yếu tố nào (như bạn bè, gia đình, công việc và những căng thẳng bên ngoài) khiến bạn khó nói “không” với những cám dỗ đang gặp phải? Làm thế nào bạn có thể giảm bớt đi một số những yếu tố đó?

3.    Ai có thể khích lệ và giúp bạn nói “không” với những cám dỗ?

 

 


YOU HAVE THE POWER TO SAY ‘NO’

BY RICK WARREN —  

“You are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you.”  Romans 8:9 (NLT)

Some people today insist that we should just give in to any desire that comes our way. If it feels good, do it! If it serves you, go for it! If everyone else is doing it, why not? As long as it doesn’t hurt anyone, have at it!

It’s a destructive mindset. Just because you have the desire to eat an entire chocolate cake doesn’t mean it’s good for you. And just because you think doing something won’t hurt anyone doesn’t mean you’re free of the consequences of your choices.

Romans 8:9 says, “You are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you” (NLT).

Before you became a believer, you only had willpower to fight against temptations. But it was never enough. You were relatively powerless against the cravings that drove you to make unhealthy and destructive choices.

As a believer, you now have the Holy Spirit—and a new ability to say “no.” You still have the same compulsions, desires, lusts, and impulses you had before you began a relationship with Jesus. But now the power of God resides in you. Now you have the power to say “no.”

The Bible says, “So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won’t be doing what your sinful nature craves” (Galatians 5:16 NLT). It doesn’t say you won’t have sinful desires after you become a Christian. You’re still going to be a sinful human. But you do have the Holy Spirit, who will help you choose not to satisfy those desires.

If you ever hear people say, “I’m a Christian, but I couldn’t stop myself,” they’re lying. They can stop themselves! They simply never called on the power of the Holy Spirit in the moment of temptation. They didn’t surrender to his guidance in their lives.

You have the greatest power in the universe available to you. It’s your choice to use it to say “no” to anything that does not honor and please God.

Talk It Over

  • What do you have to do or say to get the Holy Spirit’s help in a time of temptation?
  • What factors (like friends, family, work, and other external stresses) make it difficult for you to say “no” to temptations you’re facing? How can you reduce some of those factors?
  • Who can encourage you and help you say “no” to temptations?