“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Rô-ma 8:1

Có phải lúc nào bạn cũng đúng không? Đương nhiên là không rồi! Không một ai trong chúng ta cả. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, trọn vẹn.

Có rất nhiều áp lực trong xã hội của chúng ta để phải có được tất cả mọi sự, phải thành công trong mọi nỗ lực, phải là quan trọng đối với mọi người. Nhưng những kỳ vọng đó là không thực tế. Tại sao vậy? Vì bạn chỉ là một người bình thường. Và trở thành một Cơ đốc nhân không biến bạn thành một siêu nhân.

Kinh Thánh dạy rằng bạn sẽ không hoàn hảo sau khi trở thành Cơ Đốc nhân. Nếu một người nào đó nói với bạn như vậy thì họ đã không nói sự thật. Bạn sẽ phạm sai lầm. Bạn sẽ có lần thất bại. Và rất có thể bạn sẽ tự trách mình vì những thất bại đó.

Tuy nhiên, nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, bạn có thể chắc chắn về điều này: Đức Chúa Trời không bao giờ lên án bạn.

Rất nhiều người theo Chúa đang sống trong sợ hãi, cay đắng và bất an. Dù họ đã được cứu nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được điều đó qua cách họ sống. Họ quá căng thẳng vì sợ Chúa lên án những sai trái họ đã phạm phải. Họ bước đi với đầu óc và thân thể đầy căng thẳng, và điều đó thể hiện qua cách họ nhìn về tương lai cũng như cách họ đối xử với người khác. Thay vì đối phó với mặc cảm tội lỗi của mình, họ thường đổ lỗi trên người khác.

Dầu vậy, Kinh Thánh bảo rằng điều đó không cần thiết: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).

Nói cách khác đi, Chúa không đoán phạt bạn về tất cả những sai trái bạn đã phạm nếu bạn tin cậy nơi Đấng Christ. Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả sự đoán phạt đó trên thập tự. Đức Chúa Trời không cần phải đoán phạt bạn vì Chúa Jêsus đã nhận lấy sự đoán phạt. Ngài đã gánh lấy tội lỗi thay bạn.

Đó là một tin thật kỳ diệu. Đó là Tin Tức Tốt Lành — Tin Lành! Không có lý do gì để một Cơ-đốc nhân bước đi trong hổ thẹn. Không có lý do gì để cay đắng. Trước khi bạn được sanh ra, Chúa đã biết tất cả những tội lỗi bạn phạm phải - và Ngài đã trả giá cho từng mỗi tội lỗi đó.

Cho dù bạn đã làm gì đi nữa trong quá khứ, bạn đã gây tổn thương cho một người nào đó, cho dù người khác bảo bạn điều gì — bạn có thể chắc chắn về điều này: Nếu bạn dâng đời sống mình lên cho Đấng Christ, bạn sẽ được tha thứ.

Mọi việc đã được làm trọn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thuộc về Chúa Jêsus Christ có nghĩa là gì?

2.    Có lỗi lầm nào trong quá khứ mà bạn khó có thể tha thứ cho mình không? Bạn cần phải làm gì với nó bây giờ?

3.    Theo bạn nghĩ, tại sao một số người lại cảm thấy rất khó để họ đón nhận sự tha thứ tội lỗi của Chúa Jêsus?

 


JESUS TOOK YOUR JUDGMENT

BY RICK WARREN —

“There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus.” Romans 8:1 (NLT)

Do you get it right all the time? Of course you don’t! None of us do. None of us is perfect.

There is a lot of pressure in our society to have it all together, to be successful in every endeavor, to be everything to everyone. But those expectations are unrealistic. Why? Because you are human. And being a Christian does not make you a super-human.

The Bible says you won’t be perfect after you become a Christian. If someone tells you that, that person is not telling the truth. You’re going to mess up. You’re going to fail at times. And most likely you will beat yourself up for your failures.

But, if you’re a follower of Jesus, you can be sure of this: God never condemns you.

Way too many believers live in fear, bitterness, and insecurity. Although they’re saved, you’d never know it by how they live. They’re too stressed out with fear that God will condemn them for what they’ve done wrong. They’re walking around with tension in their mind and body, and it shows in how they look at the future and how they treat others. Instead of dealing with their own guilt, they often pile it on others.

Yet the Bible says there’s no need: “There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus” (Romans 8:1 NLT).

In other words, God doesn’t judge you for all the things you’ve done wrong if you’ve trusted Christ. Jesus took all that judgment upon himself on the cross. God doesn’t have to judge you because Jesus was judged. He took the blame for your sins.

That’s amazing news. That is Good News—the Gospel! There’s no reason for a Christian to walk around in shame. There’s no reason to be bitter. Before you were ever born, God knew all the sins you’d ever commit—and he paid the price for every single one of them.

Whatever you’ve done in your past, whoever you’ve hurt, no matter what other people tell you—you can be sure of this: If you’ve given your life to Christ, you’re forgiven.

It is finished!

Talk It Over

  • What does it mean to belong to Jesus Christ?
  • Is there a mistake from your past for which you’re having trouble forgiving yourself? What do you need to do about it now?
  • Why do you think some people find it so difficult to accept Jesus’ forgiveness for their sins?