“Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”  Rô-ma 7:22-23

Bạn có một trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong suốt cuộc đời bạn giữa con người cũ và con người bạn trở nên trong Chúa Jêsus Christ. Ngay cả Phao-lô, nhà truyền giáo hàng đầu trong lịch sử Cơ đốc giáo và là tác giả của hầu hết các sách trong Tân Ước, cũng phải chiến đấu với trận chiến này.

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 7:22-23 rằng, “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy” (Rô-ma 7:22-23).

Tôi rất ghét phải nói với bạn điều này, nhưng bạn sẽ luôn phải chiến đấu trận chiến này. Bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi được. Bạn không thể nào đọc nhiều Kinh Thánh đến mức có thể thoát khỏi cám dỗ. Bạn không thể trốn tránh nó.

Trừ khi bạn lên Thiên đàng, bạn sẽ vẫn còn bị vướng trong cuộc chiến đấu giữa hai bản tính của mình. Là người tin Chúa đã lâu nhưng con người cũ của tôi vẫn còn đó. Con người cũ của tôi muốn tôi kiêu ngạo, tham muốn, ích kỷ, lừa dối và đôi khi đầy tội lỗi.

Bạn có một con người cũ luôn cố điều khiển bạn. Câu hỏi ở đây là, bạn sẽ làm gì với nó?

Ý chí sẽ không giải quyết được vấn đề. Chỉ vì bạn muốn thay đổi và dồn tất cả mọi nỗ lực để thay đổi không có nghĩa là bạn sẽ thành công. Nó có thể có hiệu quả trong một thời gian ngắn, nhưng rồi bạn sẽ mệt mỏi và ngừng cố gắng.

Trên bước đường thuộc linh, bạn phải chọn đi theo con người mới của mình, nghĩa là bạn chọn không đi theo con người cũ. Chẳng hạn, nếu bạn bị dục vọng cám dỗ nhưng bạn lập tức tránh xa khỏi những cám dỗ đó, bạn sẽ bỏ đói con người cũ. Nếu khi bị cám dỗ bởi tính kiêu ngạo, bạn nhớ rằng mình phụ thuộc vào Chúa, thì con người cũ của bạn sẽ không thể nào tồn tại được lâu.

Bạn phải có sự lựa chọn — có thể là hàng trăm lần mỗi ngày — để bỏ qua một bên con người cũ và đi theo con người mới nghĩa là ngày càng trở nên giống Chúa Jêsus Christ hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thấy được con người cũ và con người mới của mình đang tranh chiến với nhau mỗi ngày theo những phương cách như thế nào?

2.    Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị để được thành công trong những tình trạng như thế?

3.    Tại sao việc tránh xa cám dỗ thay vì chỉ nhìn qua hướng khác hoặc cầu nguyện lại là điều cần thiết?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời tại đâu?

Kinh Thánh dạy rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể bỏ công sức ra để được vào thiên đàng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều này không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài, Chúa Jêsus Christ, mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để xóa bỏ tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 


WILL POWER WON’T SOLVE YOUR PROBLEM

BY RICK WARREN —

“I love God’s law with all my heart. But there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me.”  Romans 7:22-23 (NLT)

You have a war inside of you that will rage for your entire life between who you used to be and who you’ve become in Jesus Christ. Even Paul, the most decorated missionary in the history of Christianity and the author of most of the New Testament, battled with it.

The Bible says in Romans 7:22-23, “I love God’s law with all my heart. But there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me” (NLT, second edition).

I hate to tell you this, but you’ll always have this battle. You’ll never outgrow it. You can’t read enough Scripture to make the temptations go away. You can’t hide from them.

Until you get to Heaven, you’re stuck with an all-out battle between your two natures. I’ve been a believer for a long time, but my old nature is still there. My old nature wants me to be prideful, lustful, self-centered, deceptive, and downright sinful sometimes.

You have the same old nature always trying to get the best of you. The question is, what are you going to do about it?

Willpower won’t solve the problem. Just because you want to change and put everything into making that change doesn’t mean you’ll make the change. It may work for a bit, but you’ll get tired and stop the effort.

In your spiritual walk, you have to choose to follow your new nature, meaning you choose not to follow your old nature. For instance, if you’re tempted with lust but you immediately remove yourself from the temptation, you’ll starve the old self. If, when you’re tempted with pride, you remember your dependence upon God, your old nature can’t last long.

You have to make choices—maybe a hundred a day—to put the old nature aside and follow your new nature that is becoming like Jesus Christ.

Talk It Over

  • In what ways do you see your old nature struggling with your new nature on a daily basis?
  • How can you set yourself up for success in these situations?
  • Why is it necessary to remove yourself from temptation instead of just looking the other way or praying about it?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”