Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”  (Ca-thương 3:25-26)

Khi cuộc sống tưởng chừng như sắp sụp đổ, thì quyết định tốt nhất và "thuộc linh" nhất của bạn có thể khiến bạn ngạc nhiên đó là: Ở riêng ra với Chúa, và chờ đợi.

Kinh Thánh chép trong Ca-thương 3:28 rằng, “Khi cuộc sống khó khăn, nặng nề, hãy ở riêng ra. Ngồi trong yên lặng. Hãy cúi xuống cầu nguyện. Đừng đặt câu hỏi: Hãy chờ đợi vì hy vọng sẽ đến. Đừng chạy trốn khỏi khó khăn. Hãy đối phó với tất cả. ‘Điều tồi tệ nhất’ sẽ không bao giờ là điều tồi tệ nhất”.

Hầu hết chúng ta không biết cách "ngồi trong yên lặng." Chúng ta luôn lo âu, bồn chồn. Chúng ta không thích chờ đợi Chúa vì điều đó khiến chúng ta bị căng thẳng. Chúng ta thích nắm quyền kiểm soát.

Chờ đợi Chúa có nghĩa là gì? Bạn ngồi xuống, im lặng và chỉ lắng nghe. Bạn có thể đọc Kinh Thánh. Bạn có thể cầu nguyện. Nhưng trên hết là bạn yên lặng trước mặt Chúa.

Sự lo âu đến khi chúng ta không “chờ đợi vì hy vọng sẽ đến", như lời Giê-rê-mi nói với chúng ta. Chúa muốn trò chuyện cùng chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta niềm hy vọng chúng ta đang khao khát. Nhưng chúng ta thường quá bận rộn để nghe tiếng Chúa.

Nếu chúng ta muốn lắng nghe tiếng Chúa và kinh nghiệm được sự hy vọng mà Ngài dành cho mình, chúng ta phải ở riêng ra với Ngài. Chúng ta phải "ngồi trong yên lặng" và sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán.

Chúa Jêsus cũng nói về điều này trong Ma-thi-ơ 6:6 như sau, “Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.”

Hãy thành thật với Chúa, và sự tập trung của bạn sẽ chuyển từ việc chỉ nhìn thấy những khó khăn của mình — cho dù chúng có vẻ chật vật, nặng nề đến thế nào — qua việc thấy được ân điển của Chúa.

Ca-thương 3:25-26 chép rằng, “Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.” 

Trước khi bạn cố tự mình giải quyết vấn đề, hãy để Chúa giúp bạn. Cho dù bạn đang gặp phải trở ngại gì, bạn cũng phải chờ đợi thời điểm của Chúa. Ngài sẽ định thời điểm hoàn hảo cho bước kế tiếp của bạn.

Vì thế hãy yên lặng và lắng nghe. Và hãy chờ đợi vì hy vọng sẽ đến.  

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể nghĩ đến một thời điểm nào đó trong đời sống mình khi phản ứng lại quá nhanh đã đưa đến một kết cuộc thảm hại không?

2.    Tại sao khi bạn đang gặp khó khăn, chờ đợi Chúa lại là việc khó làm?

3.    Những điều gì bạn cần phải thay đổi về thời gian biểu và những ưu tiên của mình để bạn có thể đến trước mặt Chúa, yên lặng và chờ đợi?

 

Bạn có sẵn sàng để tìm sự yên nghỉ trong Chúa chưa?

Bước đầu tiên là làm hòa với Đức Chúa Trời bằng cách nhận Chúa Jêsus là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con không còn muốn để tội lỗi ngăn cách mình với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin Ngài thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào gia đình Chúa và đem con sống với Chúa đời đời nơi thiên đàng.

Lạy Chúa Jêsus, xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin Ngài là Cứu Chúa của con. Con tin  điều Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến là nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không phải do bất cứ điều gì con làm. Con xin đón nhận Chúa vào làm Chủ đời sống con. Hôm nay, con xin trao tất cả đời sống mình lên cho Chúa cai quản.

“Con muốn sống theo cách Chúa đã dựng nên con để sống —bình yên— và dùng quãng đời còn lại của mình để hầu việc Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


Ready, Set—Wait

BY RICK WARREN —

“The LORD is good to everyone who trusts in him, so it is best for us to wait in patience—to wait for him to save us.”  Lamentations 3:25-26 (GNT)

When life seems to be falling apart, your best and most “spiritual” response may surprise you: Get alone with God, and wait.

The Bible tells us in Lamentations 3:28, “When life is heavy and hard to take, go off by yourself. Enter the silence. Bow in prayer. Don’t ask questions: Wait for hope to appear. Don’t run from trouble. Take it full-face. The ‘worst’ is never the worst” (MSG).

Most of us don’t know how to “enter the silence.” We’re always anxious. We don’t like to wait on God because it stresses us out. We like to be in control.

What does it mean to wait on God? You sit down, close your mouth, and just listen. You may read your Bible. You may pray. But most of all, you’re quiet in front of God.

Anxiety comes when we’re not “waiting for hope to appear,” as Jeremiah tells us. God wants to talk to us. He wants to give us the hope we crave. But we’re way too busy to hear him.

If we want to listen to God and experience the hope he has for us, then we have to get alone with him. We must “enter the silence” and be ready to hear him.

Jesus said in Matthew 6:6, “Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace” (MSG).

Get honest with God, and your focus will shift from just seeing your problems—no matter how overwhelming they seem—to God’s grace.

Lamentations 3:25-26 says, “The LORD is good to everyone who trusts in him, so it is best for us to wait in patience—to wait for him to save us” (GNT).

Before you go out and try to solve your problem on your own, let God save you. No matter what obstacle you’re facing, you’ve got to wait for his timing. He’ll time your next move perfectly.

Get still, and listen. Then, wait for hope to appear.

Talk It Over

  • Can you think of a time in your life when acting too quickly led to a disastrous outcome?
  • Why is it difficult to wait for God when you’re struggling through difficult times?
  • What needs to change about your schedule and priorities so that you can get before God, be quiet, and wait?

Are you ready to find rest in God?

The first step is to make peace with God by accepting Jesus as your Lord and Savior. You can start by praying this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”