“Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình, và trở về với Đức Giê-hô-va.” (Ca-thương 3:40)

Khi cảm thấy đời sống mình dường như đang bị sụp đổ, việc nhận biết những gì mình có thể thay đổi - và những gì mình không thể thay đổi - có thể sẽ tạo nên một sự khác biệt.

Bạn không thể thay đổi quá khứ của mình. Bạn không thể thay đổi việc ai là cha mẹ của mình. Bạn không thể thay đổi những ân tứ và tài năng mà Chúa đã cho hay không cho mình. Bạn cũng không thể làm cho người thân yêu của mình đã qua đời sống lại được.

Tốt nhất là bạn nên chấp nhận tất cả những điều đó. Bạn sẽ bắt đầu tìm thấy sự bình an trong khó khăn khi bạn chấp nhận những điều mà mình không thể thay đổi được. Nếu không, bạn sẽ tự làm khổ mình và những người bạn yêu.

Có rất nhiều thứ bạn không thể nào thay đổi được, nhưng có một điều quan trọng bạn có thể thay đổi: thay đổi chính mình.

Khi thế giới của Giê-rê-mi sụp đổ, ông đã viết điều này trong Ca thương 3:40: “Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình, và trở về với Đức Giê-hô-va.”

Điều gì đang xảy ra trong đời sống bạn không hòa hợp với ý Chúa? Tùy thuộc nơi cách chúng ta phản ứng lại, khủng hoảng có thể giúp chúng ta học cách tập trung vào điều quan trọng: Chúa Jêsus.

Để sắp xếp lại thứ tự của đời sống của mình theo đường lối Chúa, bạn sẽ phải thành thật đánh giá bản thân mình. Bạn sẽ cần phải kiểm kê lại mọi lãnh vực trong cuộc sống của mình. Bạn sẽ cần xem xét lại mối quan hệ của mình với Chúa, với vợ/chồng, con cái và đồng nghiệp. Bạn sẽ cần phải xem lại những tổn thương, bế tắc đang trì kéo mình xuống. Bạn phải đánh giá xem những thói quen nào đang đem bạn gần hơn với việc được giống như Đấng Christ và những thói quen nào đang kéo bạn ra xa hơn. Bạn cần thành thật về những sai sót của mình — chứ không phải của người khác — đã khiến bạn rơi vào tình trạng hiện nay. Bạn phải xem xét tất cả mọi điều.

Không dễ để làm như vậy. Nó có thể rất khó để giải quyết. Từ bỏ tội lỗi luôn luôn là việc khó làm ngay cả khi nó đang gây tổn hại cho chúng ta.

Nhưng bạn không thể tìm được sự chữa lành nếu không thành thật với bản thân mình. Sự chữa lành mà không đi đôi với sự ăn năn sẽ không được lâu bền. Khi thế giới của bạn đang sụp đổ, bạn thường dễ bị cám dỗ để than vãn về mọi lãnh vực trong cuộc sống của mình.

Làm vậy chỉ phí thời gian. Bạn không thể thay đổi mọi sự — nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể thay đổi bản thân mình.

Và khi thế giới của bạn sụp đổ, thì điều đó có thể là giải pháp duy nhất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể thay đổi lãnh vực nào trong đời sống mình ngay lúc này để gây được tác động tích cực trên mình và người khác?

2.    Việc cố gắng thay đổi những điều mà bạn không thể kiểm soát được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mặt thể chất và tinh thần của bạn?

3.    Ai có thể giúp bạn tự hỏi mình những câu hỏi khó về những ưu tiên, các mối quan hệ và những tội lỗi thầm kín của bạn khi bạn kiểm kê đời sống mình về mặt tâm linh?

 


THERE IS ONE THING YOU CAN CHANGE

BY RICK WARREN —  

“Let us examine our ways and turn back to the LORD.”  Lamentations 3:40 (GNT)

When your life feels like it’s falling apart, knowing what you can change—and what you can’t change—can make all the difference.

You can’t change your past. You can’t change your parents. You can’t change the gifts and talents God has or hasn’t given you. You can’t change a handicap you’ve been given. You can’t bring back a loved one who has died.

You might as well accept all of those things. You’ll start to find peace in the midst of troubles when you accept what you can’t change. Otherwise, you’ll make yourself and the people you love miserable.

There’s much you can’t change, but there’s something important you can change: you can change you.

When Jeremiah’s world was falling apart, he wrote in Lamentations 3:40, “Let us examine our ways and turn back to the LORD” (GNT).

What’s going on in your life that doesn’t line up with what God wants? Depending on how we react, crises can help us as we learn to focus our eyes on what matters: Jesus.

To re-order your life God’s way, it’ll take some gut-level self-evaluation. You’ll need to do an inventory of every area of your life. You’ll need to take a look at your relationship with God, your spouse, your kids, your friends, and your co-workers. You’ll need to look at hurts and hang-ups that may be bringing you down. You have to assess what habits are leading you closer to Christ-likeness and which ones are pulling you away. You need to be honest about your flaws—not someone else’s—that got you where you are. Nothing can be off limits.

It’s not easy. It can get messy. It’s always tough to turn from sin, even when it’s tearing us down.

But you can’t find healing without telling yourself the truth about yourself. Healing apart from repentance can’t last. When your world is falling apart, you’ll be tempted to bemoan every area of your life.

That’s a waste of time. You can’t change everything—but, remember, you can change you.

And when your world is falling apart, that can mean everything.

Talk It Over

  • What one area of your life can you change right now that will make a positive impact on yourself and others?
  • How does trying to change things that you can’t control affect you physically and mentally?
  • Who can help you ask yourself the hard questions about your priorities, relationships, and secret sins as you take a spiritual inventory of your life?