Nói cách vội vàng rằng: “Vật nầy là vật thánh!” và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại, đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người. Châm ngôn 20:25

Khi bạn phải thực hiện một quyết định quan trọng, Kinh Thánh dạy rằng bạn cần phải tính toán trước giá phải trả: “Thật là ngu xuẩn và dại dột để hứa với Chúa trước khi tính trước giá phải trả” (Châm ngôn 20:25).

Mỗi quyết định đều có cái giá riêng của nó. Bạn phải tự hỏi quyết định của mình sẽ tốn kém bao nhiêu trong bốn lĩnh vực: thời gian, tiền bạc, sức lực và các mối quan hệ.

Về mặt cơ bản, bạn được phép nói với mọi người rằng: “Tôi sẽ liên lạc lại với bạn”. Suy ngẫm và tính toán phí tổn là việc bình thường. Đừng để mình bị áp lực, vì có một luật cho đời sống mà Châm ngôn và Truyền đạo dạy: Vào bao giờ cũng dễ hơn ra.

Dễ mắc nợ hơn là thoát nợ. Dễ bước vào một mối quan hệ hơn là bước ra khỏi một mối quan hệ. Việc làm đầy lịch trình của bạn thì dễ hơn là việc hoàn tất lịch trình. Vào lúc nào cũng dễ hơn ra.

Lu-ca 14:28-29 nói rằng, “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười.”

Trước khi thành lập Hội Thánh Saddleback, tôi phải tính toán giá phải trả về mặt thời gian, tiền bạc, sức lực và gia đình.

Tôi biết rằng mình sẽ phải hy sinh khi bắt đầu, nên tôi tự hỏi mình rằng, “Có đáng để làm không?” Có chứ — nó rất đáng giá! Biết rằng hàng ngàn người sẽ được vào thiên đàng đời đời nhờ mục vụ của Hội Thánh Saddleback khiến mọi thứ đều trở nên đáng giá.

Vì vậy, đây là câu hỏi bạn cần đặt ra khi làm một quyết định quan trọng: Liệu nó có đáng làm không? Phải biết chắc rằng bạn sẽ tính toán phí tổn trước khi cam kết.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng việc tính trước giá phải trả cho một quyết định dựa trên sức lực của bạn là điều quan trọng?

2.    Trong quyết định nào mà bạn cần nói với người khác rằng, “Hãy để tôi suy nghĩ về điều đó”? Bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào?

3.    Điều gì làm cho một quyết định khiến bạn tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian và sức lực là việc đáng làm?

 

 


BEFORE YOU COMMIT, HOW DO YOU COUNT THE COST

BY RICK WARREN —

“Before You Commit, How Do You Count the Cost.” Proverbs 20:25 (TLB)

When you have a major decision to make, the Bible says you need to count the cost: “It is foolish and rash to make a promise to the Lord before counting the cost” (Proverbs 20:25 TLB).

Every decision has a price tag. You have to ask yourself what your decision will cost in four areas: time, money, energy, and relationships.

I am basically giving you permission to tell people, “I’ll get back to you.” It’s okay to ponder and count the cost. Don’t be pressured, because there is a law of life that Proverbs and Ecclesiastes teach: It’s always easier to get in than get out.

It’s easier to get in debt than out of debt. It’s easier to get into a relationship than out of a relationship. It’s easier to fill your schedule than to fulfill your schedule. It’s always easier to get in than get out.

Luke 14:28-29 says, “If you want to build a tower, you first sit down and decide how much it will cost, to see if you have enough money to finish the job. If you don’t, you might lay the foundation, but you would not be able to finish. Then all who would see it would make fun of you” (NCV).

Before I started Saddleback Church, I had to count the cost to me in terms of time, money, energy, and my family.

I knew there would be sacrifices that had to be made in the startup, so I asked myself, “Is it worth it?” Oh, yeah—it’s worth it! Knowing that thousands of people are going to be in heaven for eternity through the ministry of Saddleback Church makes it all worth it.

So here’s the question you need to ask when you’re making a major decision: Is it worth it? Make sure you count the cost before you commit.

Talk It Over

  • Why do you think it’s important to count the cost of a decision in terms of your energy?
  • In what decision do you need to tell others, “Let me think about it”? How do you think they will respond?
  • What makes a decision that will cost you a great deal of money, time, and energy worth it?