“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ cho con được thành công.”  Châm ngôn 3:5-6

Cội rễ của tất cả những sự thiếu quyết đoán là sợ hãi. Tất cả chúng ta đều phải vật lộn với những nỗi sợ hãi khác nhau. Chúng ta sợ mình sẽ phạm sai lầm và sẽ khiến mình xấu hổ. Chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ không thể hoàn tất những gì chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta sợ mình chưa đủ tốt.

Một trong những sự sợ hãi khiến chúng ta không thể quyết định là nỗi sợ không được chấp thuận. Châm-ngôn 29:25 nói rằng, “Lo sợ loài người là một cạm bẫy nguy hiểm, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.” Vào lúc bạn bắt đầu lo lắng về việc người khác nghĩ gì thì mọi chuyện đã xong xuôi, bởi vì nỗi sợ không được chấp thuận luôn tệ hại hơn là việc không được chấp thuận.

Vậy làm thế nào để bạn trừ bỏ một nỗi sợ hãi cụ thể? Chỉ có một cách: Đối diện và chống lại nó. Bạn làm điều bạn sợ hãi nhất!

Nhưng làm thế nào để bạn làm được điều đó? Trong đức tin. Thuốc chữa duy nhất cho sự sợ hãi là đức tin. Bạn phải bước đi trong đức tin. Bạn phải tin cậy Chúa và bắt đầu hành làm việc.

Khi Hội Thánh Saddleback phát triển, mọi quyết định quan trọng mà chúng tôi phải làm đều khiến tôi sợ hãi. Nhưng dù vậy tôi cũng đã tiến về trước.

Sự can đảm không phải là không sợ hãi; can đảm là tiến tới trước dù mình đang sợ hãi. Nếu bạn không sợ hãi, bạn không cần đến sự can đảm. Sự can đảm đến bởi vì bạn vô cùng kinh sợ nhưng bạn cũng biết chắc đó điều Chúa muốn bạn làm nên bạn vẫn cứ làm.

Châm-ngôn 3:5-6 nói rằng, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ cho con được thành công.”  

Chúa nâng đỡ những ai bước đi trong đức tin. Vì vậy đây là câu hỏi bạn cần hỏi mình: Bạn cần tin cậy Chúa ở đâu? Bạn chưa thực sự tin tưởng Chúa cho đến khi bạn thử làm điều mà bạn không thể làm nhờ nơi sức riêng của mình.

Tôi không biết bạn cần phải làm quyết định gì, nhưng bạn cần chuẩn bị cho quyết định đó và bước đi trong đức tin. Tại sao? Vì sự lựa chọn của bạn quyết định tính cách và nơi bạn sẽ đến của bạn. Hãy cam kết với Chúa, và Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan và lòng can đảm để làm quyết định đem bạn đến gần hơn trong việc trở nên người như Chúa đã tạo dựng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự sợ hãi đã ngăn trở bạn tiến tới trong cuộc sống như thế nào?

2.    Có quyết định nào bạn cần làm đòi hỏi bạn phải tin cậy nơi Chúa không? Bạn tin rằng Ngài đang bảo bạn thực hiện bước nào của đức tin?

3.    Nếu bạn giao phó mọi quyết định cho Chúa, bạn nghĩ cuộc sống mình ngày hôm nay sẽ khác đi thế nào?

 


HOW TO FACE YOUR FEARS AND INDECISION

BY RICK WARREN —

“Trust the LORD with all your heart, and don’t depend on your own understanding. Remember the LORD in all you do, and he will give you success.”  Proverbs 3:5-6 (NCV)

The root of all indecision is fear. We all struggle with different kinds of fears. We’re afraid we’ll make mistakes and embarrass ourselves. We’re afraid we won’t be able to finish what we’ve started. We’re afraid we’re not good enough.

One of the fears that keeps us from making decisions is the fear of disapproval. Proverbs 29:25 says, “Fear of man is a dangerous trap, but to trust in God means safety” (TLB). The moment you start worrying about what other people think, it’s over, because fear of disapproval is always worse than disapproval.

So how do you get rid of a particular fear? There’s only one way: Face it, and move against it. You do the thing you fear the most!

But how do you make that move? In faith. The only antidote to fear is faith. You have to step out in faith. You’ve got to trust God and start moving.

In every major decision we had to make as Saddleback Church grew, I was scared. But I moved forward anyway.

Courage is not the absence of fear; courage is moving ahead in spite of your fear. If you’re not afraid, you don’t need courage. Courage comes because you’re scared to death but you also are sure of what God wants you to do, so you do it anyway.

Proverbs 3:5-6 says, “Trust the LORD with all your heart, and don’t depend on your own understanding. Remember the LORD in all you do, and he will give you success” (NCV).

God supports those who move in faith. So here’s the question you need to ask: Where do you need to trust God? You haven’t truly trusted him until you’ve attempted something you can’t do on your own power.

I don’t know what decision you need to make, but you need to prepare for it and then step out in faith. Why? Because your choices determine your character and your destiny. Commit yourself to the Lord, and he will give you the wisdom and courage to make the decision that will bring you closer to who he made you to be.

Talk It Over

  • How have your fears kept you from moving forward in life?
  • Is there a decision you need to make that requires you to trust God? What step of faith do you believe he is telling you to take?
  • If you committed every decision to the Lord, how do you think your life would look different than it does today?