Chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” Ga-la-ti 6:9

Nếu mọi việc không xảy ra ngay hoặc khi bạn nghĩ đáng lẽ nó phải xảy ra, điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Bạn cần phải tận tụy và phát triển sức chịu đựng.

Kinh Thánh dạy rằng, “Chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

Có điều nào mà bạn cảm thấy mình đang muốn bỏ cuộc không? Có thể đó là cuộc hôn nhân của bạn; dường như nó đã chết rồi và không đi đến đâu cả. Có thể đó là sự nghiệp của bạn; bạn đã cố gắng, cố gắng và cố gắng để thay đổi nhưng điều đó vẫn không xảy ra. Có thể bạn thấy như mình đang muốn từ bỏ một ước mơ hay một mục tiêu nào đó – hoặc ngay cả bỏ cuộc với chính bản thân mình.

Đây là một điều quan trọng cần phải biết. Một ngàn năm trước khi bạn sanh ra, Chúa đã biết rằng bạn sẽ đọc điều này ngày hôm nay, vì vậy Chúa muốn tôi với tư cách là một người bạn nói với bạn điều này: Đừng bỏ cuộc.

Con đường hầm lúc này dường như vô cùng đen tối nhưng lúc nào cũng có ánh sáng ở cuối đường. Có lẽ nó chỉ ở ngay góc đường! Bạn được Chúa biết đến, được Chúa yêu thương - và bạn có một mục đích mà Chúa đã thiết kế cho bạn cách độc đáo để hoàn thành.

Đừng cho là những gì bạn đang làm là không quan trọng. Đừng bỏ cuộc trong việc làm điều lành. Đừng cho rằng không cần đến bạn người khác cũng sẽ được tốt hơn. Đó là những lời dối trá từ miệng của ma quỷ. Hãy nhớ những gì Chúa đã nói về bạn. Hãy nhớ rằng Ngài muốn ban phước cho bạn.

Đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn lên Chúa. Hãy tìm một gia đình thuộc linh—một hội thánh và một nhóm nhỏ—để giúp bạn vượt qua những thời kỳ khó khăn. Suy ngẫm Lời Chúa để được sự khích lệ.

Trên hết mọi sự, đừng từ bỏ Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ cuộc đối với bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những hoàn cảnh nào khiến bạn thấy mình đang muốn bỏ cuộc trong hôm nay? Tại sao trông nó có vẻ giống như một bước đường cùng đối với bạn?

2.    Làm thế nào một gia đình thuộc linh như một nhóm nhỏ có thể giúp bạn vượt qua thời kỳ đen tối? Làm thế nào trước đây bạn có thể mang lại sự động viên như vậy cho một người nào đó?

3.    Bạn có cảm thấy như mình đang muốn bỏ cuộc trong một lãnh vực mà bạn biết rằng Chúa muốn bạn tiếp tục không? Bạn có thể nhớ gì từ bài tĩnh nguyện hôm nay để động viên mình?

 


DON’T GIVE UP ON DOING THE RIGHT THING

BY RICK WARREN —

“Let us not get tired of doing what is right, for after a while we will reap a harvest of blessing if we don’t get discouraged and give up.” Galatians 6:9 (TLB)

If things don’t happen right away or when you think they should, that doesn’t mean you should quit. You need to be diligent and develop endurance.

The Bible says, “Let us not get tired of doing what is right, for after a while we will reap a harvest of blessing if we don’t get discouraged and give up” (Galatians 6:9 TLB).

Is there something you feel like giving up on? Maybe it’s your marriage; it seems like it’s dead and going nowhere. Maybe it’s your career; you’ve tried and tried and tried to make a difference, and it just isn’t happening. Maybe you feel like giving up on a dream or a goal—or even yourself.

Here’s an important thing to know. A thousand years before you were born, God knew that you would be reading this today, so God could have me say this to you as a friend: Don’t give up.

The tunnel may seem extremely dark right now, but there is always a light at the end. It may be just around the corner! You are known by God, loved by God—and you have a purpose that God designed you uniquely to fulfill.

Don’t think what you’re doing doesn’t matter. Don’t give up on doing the right thing. Don’t think anyone would be better off without you. Those are lies from the mouth of the Devil himself. Remember what God has said about you. Remember that he wants to bless you.

Don’t give up. Look up to God. Find a spiritual family—a church and a small group—to help you through the tough times. Meditate on God’s Word for encouragement.

Most of all, don’t give up on God. He will never give up on you!

Talk It Over

  • What situation do you feel like giving up on today? Why does it seem like a dead end to you?
  • How can a spiritual family such as a small group help you through dark times? How have you been able to provide that kind of encouragement to someone before?
  • Do you feel like giving up in an area where you know God wants you to keep going? What can you remember from today’s devotional to encourage you?