“Một đêm kia, Giô-sép nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét . . . Khi thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe thì cha quở trách và nói rằng, ‘Giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì?’” Sáng thế ký 37:5,10

Nếu bạn muốn sự nghiệp mình được thành công, bạn phải thể hiện sự táo bạo với sự tôn trọng. Đôi khi việc theo đuổi ước mơ của Chúa cho cuộc đời bạn cũng đòi hỏi sự táo bạo! Sự táo bạo là lòng dũng cảm để nghĩ đến việc lớn, thể hiện sự chủ động và chấp nhận rủi ro cho ước mơ khi đối diện với khả năng mình có thể thất bại.

Trong Sáng thế ký 37, chúng ta đọc câu chuyện về Giô-sép, người có một giấc mơ khó có thể tưởng được — quá táo bạo — đến nỗi không ai trên thế giới tin vào ông. Ông đã mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và tất cả anh em đều sấp mình xuống trước mặt ông.

Đó có phải là sự thật không? Đúng vậy. Có phải giấc mơ đó đến từ Chúa không? Đúng thế. Nó đã được thành tựu không? Vâng. Giô-sép có bất bình thường khi bảo các anh mình không? Có.

Khi Giô-sép chia sẻ giấc mơ táo bạo của mình ra cho gia đình, “họ càng thêm ganh ghét . . . Khi thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe thì cha quở trách và nói rằng, ‘Giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì?’” (Sáng thế ký 37:5,10).

Cũng như Giô-sép, bạn sẽ phải bước tới trong đức tin — ngay cả khi điều đó không thể hiểu được, ngay cả khi mọi người chế nhạo bạn, ngay cả khi bạn sợ hãi, ngay cả khi bạn khó mà thành công được. Nếu Chúa đặt một mơ ước trong lòng bạn, Ngài sẽ coi trọng bạn khi bạn bước tới trong đức tin để thực hiện nó.

Khi tôi viết quyển Sống Theo Mục Đích, nhà xuất bản nói với tôi rằng tất cả đều sai và nó sẽ không bán được. Không ai đọc 40 chương; nó không có đủ các câu chuyện trong đó; nó có nhiều câu Kinh Thánh quá; nó quá cụt ngủn. Tôi nói với họ rằng tôi tin rằng đây là cách Chúa đã hướng dẫn tôi và họ không cần phải xuất bản nó.

Tôi giữ vững ý mình và họ nói rằng họ vẫn muốn xuất bản. Bạn không nghĩ rằng họ rất vui vì đã làm vậy sao? Đôi khi bạn chỉ cần một chút táo bạo vì bạn tin vào điều Chúa bảo mình làm.

Giô-sép đã thực hiện hết quyết định táo bạo này đến quyết định táo bạo khác trong đức tin. Kết quả là ông đã có được một chức vị vô cùng cao trọng - cuối cùng ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và đứng đầu Ai Cập.

Bạn cần phải táo bạo ở đâu? Bạn cần tin cậy Chúa ở đâu? Có thể bạn cần chủ động bước tới với đức tin, nghĩ đến việc lớn lao hoặc chấp nhận sự rủi ro. Khi bạn đang theo đuổi giấc mơ của Chúa, bạn có thể biết rằng Ngài sẽ coi trọng những bước lớn mà bạn thực hiện trong đức tin.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thể hiện sự táo bạo trong công việc của bạn sẽ có kết quả như thế nào?

2.    Bạn có nghĩ rằng mình cần phải kiêu ngạo mới có thể táo bạo không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Bạn muốn Chúa sử dụng mình như thế nào? Bạn muốn đạt được điều gì trong đời sống mình? Bạn sẽ phải táo bạo như thế nào để thực hiện những điều đó?

Hôm nay bạn sẽ theo Chúa Jêsus chứ?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để được vào thiên đàng cả: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng giao phó đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con Ngài, Chúa Jêsus Christ, mọi điều sai trái con phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và Ngài sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để xóa hết tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


HOW TO TRUST GOD FOR YOUR BIG DREAM

BY RICK WARREN —

“Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more . . . When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, ‘What is this dream you had?’” Genesis 37:5, 10 (NIV)

If you want to make it in a career, you have to respectfully show audacity. Sometimes following God’s dream for your life requires audacity too! Audacity is the courage to think big, to show initiative, and to take risks for a dream while facing the possibility of failure.

In Genesis 37, we read the story of Joseph, who had a dream so incredible—so audacious—that nobody in the world believed him. He dreamed that one day he would be a great leader and all his brothers would bow down to him.

Was it the truth? Yes. Was the dream from God? Yes. Was it fulfilled? Yes. Was Joseph a little crazy to tell his brothers? Yes.

When Joseph shared his audacious dream with his family, “they hated him all the more . . . When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, ‘What is this dream you had?’” (Genesis 37:5, 10 NIV).

Like Joseph, you’re going to have to step out in faith—even when it doesn’t make sense, even when people ridicule you, even when you’re afraid, even when the odds are against you. If God puts a dream in your heart, he will honor you when you step out in faith to do it.

When I wrote The Purpose Driven Life, the publisher told me that it was all wrong and it wouldn’t sell. Nobody reads 40 chapters; it didn’t have enough stories in it; it had too much Scripture; it was too choppy. I told them I believed this was the way I had been directed by God to do it, and they didn’t have to publish it.

I held the line, and they said they still wanted to publish it. Don’t you think they’re glad they did? Sometimes you just need a little bit of audacity because you believe in what God has told you to do.

Joseph made one audacious decision after another in faith. As a result, he got the promotion of a lifetime—he eventually became a great leader and ruled over all of Egypt.

Where do you need to be audacious? Where do you need to trust God? Maybe you need to take the initiative to step out in faith, think big, or take a risk. When you’re following God’s dream, you can know he will honor the big steps you take in faith.

Talk It Over

  • What would it look like to show audacity in your job?
  • Do you think you have to be arrogant to be audacious? Why or why not?
  • How do you want God to use you? What do you want to accomplish in your life? How will you have to be audacious to accomplish those things?

Will you follow Jesus today?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”