“Giô-sép ở trong nhà Phô-ti-pha, người Ê-díp-tô là chủ mình, được Đức Giê-hô-va ở cùng, nên thạnh lợi luôn. Phô-ti-pha thấy CHÚA ở cùng chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được Phô-ti-pha yêu thích và giao cho chàng phụ giúp mọi việc.” Sáng thế ký 39:2-4

Nếu bạn muốn nổi bật ở nơi sở làm, bạn cần phải là người dễ được yêu thích. Nếu người khác không thích bạn, họ sẽ không tin cậy bạn và chắc chắn họ sẽ không thăng chức cho bạn.

Rất nhiều người cho rằng được yêu thích chỉ là vấn đề cá tánh. Bạn có thể là một người được yêu thích hoặc bạn không được yêu thích.

Nhưng điều này không đúng chút nào cả. Việc được yêu thích không phải là cá tánh; đó là tính cách. Đó là cách cư xử. Đó là cách bạn chọn để giao tiếp với người khác. Được yêu thích là có được những thái độ thu hút – và đó là những sự lựa chọn – và những kỹ năng trong mối quan hệ khiến người khác muốn làm việc với bạn.

Bạn có muốn được người khác yêu thích mình không? Đây là một điều bí mật lớn: Hãy yêu thích họ. Chính là vậy. Nếu bạn yêu thích người khác, hãy đoán thử xem? Họ sẽ yêu thích bạn. Nếu bạn không thích người khác, họ sẽ không thích bạn. Để được yêu thích, bạn chỉ cần yêu thích người khác. Bạn phải thật sự ưa thích làm điều đó. Bạn phải chọn việc quan tâm đến người khác và nghĩ ít đi về bản thân mình.

Giô-sép là một thí dụ điển hình về tính dễ được yêu thích trong Sáng thế ký 39:2-4: “Giô-sép ở trong nhà Phô-ti-pha, người Ê-díp-tô là chủ mình, được Đức Giê-hô-va ở cùng, nên thạnh lợi luôn. Phô-ti-pha thấy CHÚA ở cùng chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được Phô-ti-pha yêu thích và giao cho chàng phụ giúp mọi việc.” Phô-ti-pha đem một người từng là nô lệ và thăng chức lập chàng làm quản gia vì nhận rằng Chúa đang giúp chàng thành công và vì ông yêu thích Giô-sép.

Những thái độ thu hút nào khiến cho một người được yêu thích? Có phải đó là thái độ khiêm nhường không? Bạn thích ở cạnh người kiêu căng hay người khiêm nhường?

Còn tính vui vẻ thì sao? Bạn thích ở cạnh người vui vẻ hay người hay cằn nhằn?

Còn sự đồng cảm thì sao? Khi bạn bảo với người khác rằng bạn cảm thấy không được khỏe, bạn muốn họ trả lời rằng: “Chuyện bình thường mà” hoặc “Tôi thật lấy làm đáng tiếc về điều đó. Chuyện gì đang xảy ra thế?” Khi bạn đồng cảm với một người đang bị tổn thương, hãy đoán xem? Bạn sẽ dễ được yêu thích. Chủ hoặc người chỉ huy thích người thông cảm với sự căng thẳng của họ, người hiểu và có thể thấy được quan điểm của người khác.

Khi bạn giúp người khác thành công, bạn sẽ trở nên dễ được yêu thích. Và khi bạn dễ được yêu thích, bạn sẽ đạt được thành công.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cần phải có những đặc điểm tính cách nào để có thể đồng cảm và khích lệ những người thường bị coi là khó có thể thích được?

2.    Bạn muốn người khác có nhận thức về bạn như thế nào?

3.    Trong tuần này bạn có thể quan tâm đến những người tại sở làm của bạn qua những cách nào?

 

 


THE SECRET TO BEING A LIKABLE PERSON

BY RICK WARREN —  

“Joseph lived in the home of Potiphar, his Egyptian owner. Soon Potiphar realized that the LORD was helping Joseph to be successful in whatever he did. Potiphar liked Joseph and made him his personal assistant.”  Genesis 39:2-4 (EVC)

If you want to stand out at work, you need to be likeable. If people don’t like you, they’re not going to trust you, and they certainly won’t promote you.

A lot of people think likeability is just a matter of personality. You’re either a likeable person or you’re not.

But nothing could be further from the truth. Likeability is not personality; it’s character. It’s behavior. It’s how you choose to relate to other people. Likeability is possessing the attractive attitudes—and those are choices—and the relational skills that cause others to want to work with you.

Do you want to be liked by other people? Here’s the big secret: Like them. That’s it. If you like people, guess what? They’re going to like you. If you don’t like people, they’re not going to like you. To be likeable, you just have to like people. You have to genuinely enjoy them. You have to choose to be interested in others and think less about yourself.

Joseph is a good example of likeability in Genesis 39:2-4: “Joseph lived in the home of Potiphar, his Egyptian owner. Soon Potiphar realized that the LORD was helping Joseph to be successful in whatever he did. Potiphar liked Joseph and made him his personal assistant” (CEV). Potiphar took a guy who started as a slave and promoted him to the manager of his household because noticed God was helping him succeed, and he liked him.

What are the attractive attitudes that make someone likeable? How about humility? Would you rather be around someone who is arrogant or someone who is humble?

How about cheerfulness? Would you rather be around somebody cheerful or grouchy?

How about empathy? When you tell others that you’re not feeling well, would you rather they respond, “That’s too bad” or “I’m really sorry. What’s going on?” When you’re empathetic with someone who is hurting, guess what? You’re likeable. Bosses like people who are empathetic to their stress, who understand, and who can look at a situation from somebody else’s point of view.

When you help somebody else succeed, then you’re going to be likeable. And when you’re likeable, you’re going to find success.

Talk It Over

  • What kind of character traits does it take to empathize with and encourage people who are generally considered unlikeable?
  • How do you want other people to perceive you?
  • What are some ways you can care for people in your workplace this week?