“Phô-ti-pha . . . giao cho chàng phụ giúp mọi việc. Người đặt chàng cai quản cửa nhà và phó của cải mình hết cho chàng. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người.” Sáng thế ký 39: 4-5

Tiềm năng phát triển của bạn là gì?

Bạn có định đọc quyển sách nào trong năm tới không? Bạn có định tham gia cuộc hội thảo nào không? Bạn có định tăng trưởng không? Bạn có định phát triển những kỹ năng nào đó không? Bạn có định học bất kỳ kỹ năng nào về mối quan hệ không? Hay 10 năm sau bạn vẫn như bây giờ không hề thay đổi?

Khả năng là tiềm năng phát triển của bạn. Điều này quan trọng vì những người nâng cao năng lực của mình sẽ được giao trách nhiệm nhiều hơn trong công việc họ.

Tất cả các nhà lãnh đạo đều là những người học hỏi. Vào giây phút bạn ngừng học hỏi, bạn sẽ ngừng lãnh đạo. Việc phát triển về kinh doanh đòi hỏi con người phải tăng trưởng. Ngay lúc con người ngừng phát triển, nền kinh doanh không thể phát triển được nữa.

Tôi nhớ có những người làm việc ở Hội Thánh Saddleback có đặc điểm số một là khả năng tiếp tục tăng trưởng và học hỏi. Họ không đòi làm những việc mà họ vẫn thường làm nhưng thay vào đó, họ thử những phương pháp mới và nảy sinh ra những ý tưởng mới.

Đây là điều đã xảy ra với Giô-sép. Ông tăng khả năng của mình lên bằng cách nỗ lực hết sức, học hỏi và tăng trưởng. Sáng Thế Ký 39:4-5 nói rằng, “Phô-ti-pha . . . giao cho chàng phụ giúp mọi việc. Người đặt chàng cai quản cửa nhà và phó của cải mình hết cho chàng. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người.”

Chúa có ban phước cho công việc kinh doanh bạn đang làm không? Có phải nhà thờ đó, việc kinh doanh đó, tổ chức đó thịnh vượng vì có bạn không? Bạn có khả năng đó không?

Khi Giô-sép được giao quyền cai quản, Chúa bắt đầu ban phước cho Phô-ti-pha vì cớ Giô-sép: “Phước lành của Đức Giê-hô-va bao phủ trên mọi tài vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng.” (Sáng thế ký 39:5). Tại sao? Vì Giô-sép có năng lực.

Lúc đầu khi Giô-sép bị đem đến Ai Cập làm nô lệ, ông không thể nào giải quyết được tất cả những việc đó. Ông phải học cách coi sóc các bầy súc vật và gia đình. Ông phải học hỏi và tăng trưởng khi được giao thêm trách nhiệm.

Nếu bạn ngưng học những kỹ năng mới và nói rằng, “Tôi biết như vậy là đủ rồi” thì bạn đang hạn chế năng lực của mình. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục học hỏi, bạn sẽ tiếp tục tăng tiến và Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số bước thực tiễn nào bạn có thể làm trong tuần này để học một kỹ năng mới hoặc đạt được kiến thức mới về công việc hoặc lãnh vực làm việc của bạn?

2.    Việc nâng cao năng lực của bạn thường đòi hỏi sự chủ động và đôi khi ngay cả sự hy sinh. Tại sao việc người chủ của bạn nhìn thấy những đặc điểm này nơi bạn lại là điều quan trọng?

3.    Bạn có đang cân nhắc việc thay đổi nghề nghiệp vì tin rằng mình đã đạt mức cao nhất trong công việc hiện tại? Hãy dành thời giờ cầu nguyện, xin Chúa chỉ cho bạn làm thế nào để tăng trưởng về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

 


GREATER CAPACITY MEANS GREATER RESPONSIBILITY

BY RICK WARREN —

“Potiphar . . . made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master’s household and property, the LORD began to bless Potiphar’s household for Joseph’s sake.” Genesis 39:4-5 (NLT)

What is your potential for growth?

Are you going to read any books in the next year? Are you going to take any seminars? Are you going to grow? Are you going to develop any skills? Are you going to learn any relationship skills? Or are you just going to be the same 10 years from today as you are right now?

Capacity is your potential for growth. It’s important because people who increase in competence are given greater responsibility in their work.

All leaders are learners. The moment you stop learning, you stop leading. Growing businesses requires growing people. The moment the people stop growing, the business can’t grow.

I remember having staff members at Saddleback Church whose number-one characteristic was the ability to keep growing and learning. They didn’t insist on doing the same thing they had always done but instead tried new methods and came up with new ideas.

This is what happened with Joseph. He grew in capacity by stretching himself and learning and growing. Genesis 39:4-5 says, “Potiphar . . . made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master’s household and property, the LORD began to bless Potiphar’s household for Joseph’s sake” (NLT).

Is God blessing the business you work for? Is that church, that business, that organization prospering because you’re there? Do you have that kind of capacity?

When Joseph was put in charge, the Lord began to bless Potiphar for Joseph’s sake: “All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished” (Genesis 39:5 NLT). Why? Because Joseph had capacity.

When Joseph was first taken to Egypt as a slave, he wasn’t able to handle all that stuff. He had to learn how to manage livestock and a household. He had to learn and grow as he was given more responsibility.

If you stop learning new skills and say, “That’s all I need to know,” you’re limiting your capacity. But if you keep learning, you’ll keep growing, and God will keep blessing.

Talk It Over

  • What are some practical steps you can take this week to learn a new skill or gain new knowledge about your job or your field of work?
  • Increasing your capacity often takes initiative and sometimes even sacrifice. Why is it important for an employer to see these traits in you?
  • Are you considering a career change because you believe you’ve gone as far as you can go in your present job? Spend some time in prayer, asking God to show you how you grow personally and professionally.