“Chính Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài giúp đỡ và bảo vệ cho người công chính và kẻ làm điều ngay thật” (Châm Ngôn 2:6-7).

Có phải bạn đang đối diện với một quyết định khó khăn về việc phải làm gì trong công việc hoặc sự nghiệp của mình không? May mắn thay, người thương gia giàu có nhất từng sống cũng đã viết hai quyển sách trong Kinh Thánh — Châm ngôn và Truyền đạo — chia sẻ lại sự khôn ngoan của mình về sự giàu có và công việc.

Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trong Châm-ngôn đưa ra ba bước đầu tiên áp dụng cho bất cứ các quyết định quan trọng nào mà bạn cần làm. Vậy ba bước để giúp bạn bắt đầu là gì?

Trước tiên, hãy kiểm tra Kinh Thánh.

Trước khi bạn nhận lấy quan điểm của người khác về những điều bạn sắp làm, bạn cần phải xem xét Lời Chúa và có được quan điểm của Chúa. Kinh Thánh nói trong Châm-ngôn 2:6-7 rằng, “Chính Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài giúp đỡ và bảo vệ cho người công chính và kẻ làm điều ngay thật”

Kế đến, hãy thu thập các dữ kiện.

Châm-ngôn 18:13 nói rằng, “Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy!”  Trước khi thành lập Hội Thánh Saddleback, tôi đã dành ra sáu tháng để tìm hiểu các dữ kiện. Tôi đã đọc mọi điều được in ra về việc phát triển Hội Thánh trước khi tôi dọn đến Quận Cam. Rồi tôi nghiên cứu các thống kê về tính cách của dân số và điều tra dân số, và tôi phát hiện ra rằng từ năm 1970 đến năm 1980, Quận Cam là quận phát triển nhanh nhất ở Mỹ và Saddleback Valley là vùng phát triển nhanh nhất ở Quận Cam. Tôi nghĩ rằng, “Có lẽ họ sẽ cần có một số nhà thờ mới!” Tôi muốn phục vụ tại nơi mà tôi biết sẽ có nhu cầu — và qua việc nghiên cứu, tôi đã khám phá ra nhu cầu đó cũng như làm thế nào để đáp ứng.

Sau đó, tìm kiếm các lời khuyên.

Bạn cần nói chuyện với những người đã có những quyết định tương tự cũng như với những người biết được Chúa đã định dạng bạn như thế nào. Hãy hỏi họ rằng, “Tôi có được định dạng để làm việc này không? Hình như Chúa đang dẫn dắt tôi theo hướng này?

Châm-ngôn 15:22 nói rằng, “Thiếu lời khuyên, chương trình đành phải hỏng, nhưng nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công.”

Một trong những lý do khiến chúng ta không muốn tìm kiếm lời khuyên bảo là vì chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình không biết hết các câu trả lời. Nhưng khiêm tốn và khôn ngoan đi đôi với nhau. Khi bạn kiêu ngạo và nghĩ rằng cái gì mình cũng biết hết, bạn sẽ dễ bị thất bại.

Để có được quyết định khôn ngoan và thành công, trước tiên bạn cần kiểm tra Kinh Thánh, sau đó nghiên cứu các dữ kiện và cuối cùng tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và người biết được bạn đã được định dạng như thể nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng điều quan trọng là phải biết được Chúa đã định dạng bạn như thế nào khi làm một quyết định quan trọng về công việc của mình?

2.    Bạn có thể tìm đến ai trong cuộc sống để tìm khiếm lời khuyên về công việc của mình? Tại sao bạn lại tin tưởng người đó?

3.    Làm thế nào bạn có thể áp dụng ba bước này (Kiểm tra Kinh thánh, Thu thập dữ kiện và Tìm kiếm lời khuyên) vào các lãnh vực khác trong đời sống? 

 


THREE STEPS TO TAKE BEFORE A MAJOR DECISION AT WORK

BY RICK WARREN —

“It is the LORD who gives wisdom; from him come knowledge and understanding. He provides help and protection for those who are righteous and honest.”  Proverbs 2:6-7 (GNT)

Are you facing a tough decision about what to do in your job or career? Fortunately, the wealthiest businessman who ever lived also wrote two books of the Bible—Proverbs and Ecclesiastes—and spread his wisdom about wealth and work.

Solomon’s wisdom in Proverbs offers three first steps that apply to any kind of major decision you need to make. So what are those three steps to get you started?

First, check the Bible.

Before you get anybody else’s perspective on what you’re going to do, you need to go to God’s Word and get his perspective. The Bible says in Proverbs 2:6-7, “It is the LORD who gives wisdom; from him come knowledge and understanding. He provides help and protection for those who are righteous and honest” (GNT).

Next, get the facts.

Proverbs 18:13 says, “What a shame—yes, how stupid!—to decide before knowing the facts!” (TLB). Before I started Saddleback Church, I spent six months getting the facts. I read everything in print on church growth before I even moved to Orange County. Then I studied demographics and census statistics, and I discovered that between 1970 and 1980, Orange County was the fastest-growing county in America, and the Saddleback Valley was the fastest-growing area in Orange County. I thought, “They’re probably going to need some new churches!” I wanted to minister where I knew there was going to be a need—and through research I discovered that need and how to address it.

Then, ask for advice.

You need to talk to people who’ve made a similar decision and also to people who know how God has shaped you. Ask them, “Am I shaped to do this or not? Does God seem to be leading me in this direction?

Proverbs 15:22 says, “Without advice plans go wrong, but with many advisers they succeed” (GW).

One of the reasons we don’t want to ask for advice is we don’t want to admit that we don’t know all the answers. But humility and wisdom go together. When you are prideful and think you know it all, you are more likely to fail.

To make a wise decision and be successful, you need to first check the Bible, then research the facts, and finally ask advice from people who have experience and know the way you’ve been shaped.

Talk It Over

  • Why do you think it’s important to know how God has shaped you when making a big decision about your work?
  • Who in your life can you go to for advice about your work? Why do you trust that person?
  • How can you apply these three steps (Check the Bible, Get the facts, and Ask for advice) to other areas of your life?