“Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, bằng cách đồng lòng hợp ý với nhau, yêu thương nhau, cùng làm việc với một tinh thần, một mục đích. Phi-líp 2:2

Bạn phục vụ Chúa khi bạn phục vụ người khác. Bất cứ khi nào bạn sử dụng những ân tứ, thời gian, năng lực và nguồn tài nguyên của mình để giúp đỡ người khác, điều đó được gọi là mục vụ.

Nhưng Đức Chúa Trời không muốn bạn phục vụ một mình! Phi-líp 2:2 nói rằng, “Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, bằng cách đồng lòng hợp ý với nhau, yêu thương nhau, cùng làm việc với một tinh thần, một mục đích.” Tại sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi điều này? Tại sao bạn không thể chỉ phục vụ Chúa một mình?

Vì chúng ta là một gia đình – Kinh Thánh nói trong 1Cô-rinh-tô 3:9 rằng, “Chúng ta là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.”  Nếu bạn ở trong gia đình Chúa, Chúa muốn bạn sống hòa thuận với những thành viên khác trong gia đình. Thật ra, Đức Chúa Trời quan tâm đến các mối quan hệ mà bạn gây dựng được khi cùng nhau phục vụ hơn là quan tâm đến việc bạn làm. Ngài muốn bạn học cách sống hòa thuận trong gia đình Chúa.

Vì chúng ta cần nhau – Chúng ta cần đến nhau để phục vụ. Không ai có tất cả các tài năng. Không ai có tất cả các ân tứ. Chúa đã chủ ý làm như thế để bạn cần đến tôi, tôi cần đến bạn và chúng ta cần lẫn nhau.

Như Kinh Thánh đã chép, “Mỗi người chúng ta là một bộ phận và chức năng trong thân thể Đấng Christ.  Nhưng nếu một ngón tay bị chặt đứt hoặc một ngón chân bị cắt rời thì chúng ta sẽ không làm được điều gì đáng kể, phải không?”  (Rô-ma 12:5).

Vì chúng ta sẽ làm được nhiều hơn – Truyền đạo 4:9 nói rằng, “Hai người thì hơn một, vì cùng làm việc sẽ được hiệu quả hơn.”  Làm việc theo nhóm sẽ có hiệu quả gấp bội.

Chúa muốn xử dụng bạn theo cách mà bạn không ngờ đến được. Bạn có thể nói rằng, "Tôi có gì để cống hiến?" Bạn có một điều nào đó, nhưng nếu tự riêng mình, bạn sẽ không đủ khả năng. Đó là lý do tại sao bạn cần có những người khác trong đời sống mình. Chúa muốn sử dụng bạn, nhưng Ngài cũng muốn dùng bạn trong một đội ngũ để giúp đỡ lẫn nhau.

Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta theo một cách để chúng ta chỉ cảm thấy mình sống động nhất khi góp phần trong nhóm hoàn thành một điều nào đó cho Vương quốc của Ngài. Đoàn thể khiến cho chúng ta lại gần nhau hơn, làm được nhiều việc hơn và được vui vẻ hơn.

Khi bạn họp lại cùng nhau cho một mục đích đời đời, điều đó sẽ xây dựng nên một đội ngũ không ai có thể ngăn lại được để hoàn tất những việc lớn lao cho Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc những người không phải là thân thể của Đấng Christ thấy được các thành viên cùng phục vụ vui vẻ và đoàn kết lại là điều quan trọng?

2.    Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị cô lập trong sự phục vụ không? Việc phục vụ hay không phục vụ trong nhóm có ảnh hưởng đến cảm giác của bạn như thế nào?

3.    Bạn muốn Chúa hoàn thành điều gì qua mình? Làm thế nào bạn có thể làm điều này tốt hơn qua việc cùng làm với những người khác?

 

 


WE SERVE BETTER TOGETHER

BY RICK WARREN —  

“Make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose.” Philippians 2:2 (NLT)

You serve God when you serve other people. Whenever you use your talents, time, energy, and resources to help other people, that’s called ministry. 

But God doesn’t want you to minister alone! Philippians 2:2 says, “Make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose” (NLT). Why does God require this? Why can’t you just serve God on your own?

Because we’re family – The Bible says in 1 Corinthians 3:9, “We are co-workers in God’s service” (NIV). If you’re in God’s family, God wants you to get along with the other family members. In fact, God is more interested in the relationships you build while serving together than he is in the service that you do. He wants you to learn to get along with the family of God.

Because we need each other – We need each other to serve. Nobody has all the talents. Nobody has all the gifts. God did it that way intentionally so that you would need me and I would need you and we would need each other.

As the Bible says, “Each of us finds our meaning and function as a part of [Christ’s] body. But as a chopped-off finger or cut-off toe we wouldn’t amount to much, would we?” (Romans 12:5 The Message).

Because we get more done – Ecclesiastes 4:9 says, “Two are better off than one, because together they can work more effectively” (GNT). Teamwork multiplies effectiveness.

God wants to use you in ways you’ve never expected. You may say, “What do I have to offer?” You have something, but you don’t have enough on your own. That’s why you need other people in your life. God wants to use you, but he also wants to use you in a team where you help each other out. 

God wired us so that we feel most alive when we’re part of a team that’s accomplishing something for his Kingdom. Teams cause us to get closer to each other, to get more done, and to have more fun. 

When you get together for an eternal purpose, it builds an unstoppable team that can accomplish great things for God.

Talk It Over

  • Why is it important for people outside the body of Christ to see its members serving together with joy and unity?
  • Have you ever felt isolated in ministry? How did serving or not serving on a team affect how you felt?
  • What do you want God to accomplish through you? How can you do that thing better by working with other people?