“Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh.” Gia-cơ 5:16

Cách nhanh chóng nhất để xây dựng cộng đồng là thừa nhận sai lầm của bạn. Nhưng tại sao người ta lại phải mạo hiểm với sự trung thực? Vì nó đáng để chúng ta mạo hiểm. Đức Chúa Trời nói rằng có bốn lợi ích của việc thành thật về những cảm xúc, những lỗi lầm và những điều bạn lo sợ.

Bạn được chữa lành về cảm xúc.  Kinh Thánh chép trong Gia-cơ 5:16 rằng, “Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh.”

Có một sự khác biệt lớn giữa việc tha thứ và chữa lành về cảm xúc. Nếu bạn cần có sự tha thứ cho một điều gì đó trong đời sống mình, tất cả những gì bạn cần phải là xưng nó ra cùng Chúa. Việc chữa lành về cảm xúc đến từ việc nói điều đó ra cho người khác.

Bạn có được một khởi đầu mới.  Châm-ngôn 28:13 nói rằng, “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.”

Một trong những điều hữu ích nhất bạn có thể làm trong nhóm nhỏ của mình là giúp người khác tha thứ cho chính họ. Rất nhiều người cần có một ai đó nói cho họ rằng, “Bạn đã xưng nhận với Chúa chưa? Nếu vậy bạn đã được tha thứ. Bạn đã xưng tội ra chưa? Nếu vậy bạn đã được tha thứ. Đừng vướng bận làm gì nữa."

Bạn nhận được quyền năng từ Chúa để thay đổi“Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).

Điều này xảy ra như thế nào? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ân điển của Chúa là quyền năng để thay đổi. Khi bạn nhận được ân điển của Chúa, bạn có thể làm những điều bạn muốn thay đổi trong đời sống mình. Nhưng nó chỉ đến từ sự hạ mình, và sự hạ mình đến từ sự ngay thật.

Bạn có được mối thông công sâu sắc hơn.  Kinh Thánh chép rằng, “Nhưng, nếu chúng ta sống trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau” (1Giăng 1:7).

Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta không che đậy những sợ hãi, bế tắc, khuyết điểm và những lỗi lầm kín giấu của mình, mọi người sẽ nghĩ xấu về chúng ta. Sự thật lại là điều trái ngược hẳn! Bạn càng ngay thật, người khác càng thích bạn hơn và càng muốn ở cùng bạn.

Nhiều người đã nhận ra rằng: “Cuộc sống của tôi đang rối ren. Tôi có những bế tắc nghiêm trọng, những thói quen xấu, những phản ứng sai trật và có các mối quan hệ tồi tệ. Không cách nào để tôi có thể thừa nhận tất cả những điều xấu xa trong đời sống mình.”

Chúa muốn biến nỗi đau của bạn thành sự chữa lành. Rồi Ngài muốn sử dụng bạn trong đời sống của những người khác. Ngài đang chờ đợi bạn từ bỏ, trao phó mọi việc lên cho Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có phải đôi khi thừa nhận sai lầm của bạn với những người trong gia đình Chúa lại khó hơn nhiều không? Tại sao bạn nghĩ như thế?

2.    Bạn cần nhận lấy những tha thứ nào để có thể tiến tới trong việc chữa lành cảm xúc?

3.    “Sống trong sự sáng” (1Giăng 1:7) có nghĩa gì?

 

Chúa muốn bạn ở trong gia đình Chúa

Chúa dựng nên bạn để yêu thương bạn, và một trong những nơi bạn thấy rõ nhất là thập tự giá. Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời khiến bạn trở thành một phần trong gia đình Ngài mãi mãi. Bất kể bạn đã làm gì hay ở đâu, bạn đã có một chỗ trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời đang mời rộng mở. Chỉ cần tin và đón nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện sau, “Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình đời sống con ra trước mặt Chúa. Con biết mình đã phạm tội cùng Chúa, và đã sống theo ý riêng chứ không theo chương trình Chúa định. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi mình và hướng về Chúa.

Cám ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống, chết thay con, để con không phải trả giá cho những sai phạm mình đã làm. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết chỉ nhờ nơi ân điển Chúa mà con được cứu. Con không bao giờ có thể xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

Lạy Chúa, con cám ơn vì đã yêu con nhiều đến mức gánh hết tội lỗi của con trên mình Ngài. Chúa đã cho con được vào thiên đàng, và con xin Chúa cứu con và khiến con giống Ngài hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


FOUR BENEFITS OF ADMITTING YOUR MISTAKES

BY RICK WARREN —

“Admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed.”  James 5:16 (TLB)

The fastest way to build community is through admitting your mistakes. But why in the world would anybody risk honesty? Because it’s worth the risk. God says there are four benefits of being honest about your feelings, your faults, and your fears.

You get emotional healing. The Bible says in James 5:16, “Admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed” (TLB).

There is a big difference between forgiveness and emotional healing. If you need forgiveness for something in your life, all you need to do is confess it to God. Emotional healing comes from telling somebody else.

You get a fresh start. Proverbs 28:13 says, “A man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance” (TLB).

One of the most helpful things you can do in your small group is help people forgive themselves. A lot of people need somebody to say, “You’ve admitted it to God? Then you are forgiven. You’ve confessed it? Then you are forgiven. Let it go.”

You get God’s power to change“Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up in honor” (James 4:10 NLT).

How does this work? The Bible says that God resists the proud, but he gives grace to the humble. God’s grace is the power to change. When you get God’s grace, you can change the things you’ve always wanted to change in your life. But it only comes through humility, and humility comes through honesty.

You get deeper fellowship. The Bible says, “But if we live in the light—just as he is in the light—then we have fellowship with one another” (1 John 1:7 GNT).

We think that if we’re open about our fears, hang-ups, imperfections, and secret faults, people are going to think less of us. The opposite is true! The more honest you are, the more people like you and want to be with you.

Many people have realized, “My life is messed up. I’ve got some serious hang-ups, habits, bad responses, and bad relationships. There’s no way I could admit to all of the bad stuff in my life.”

God wants to turn your hurt into healing. Then he wants to use you in the lives of other people. He’s just waiting for you to surrender.

Talk It Over

  • Is it sometimes harder to admit your mistakes to people within God’s family? Why do you think this is?
  • What do you need to accept forgiveness for so that you can move forward to emotional healing?
  • What does it mean to “live in the light” (1 John 1:7)?

God wants you in his family

God made you to love you, and one of the places you see that most clearly is on the cross. Through Jesus’ death and resurrection, God made it possible for you to become part of his family for eternity. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I ask you to save me and make me more like you. In Jesus’ name I pray. Amen.”