“Nhiều người khoe khoang sự trung thành mình, nhưng thật khó để tìm được một người đáng tin cậy.” Châm Ngôn 20:6

Sự tin cậy là chất keo cảm xúc kéo bạn lại gần hơn với bạn bè, gia đình và nhóm nhỏ của bạn. Không có sự tin cậy, bạn sẽ không bao giờ có được mối quan hệ mật thiết như Chúa muốn. Không thể nào cùng làm việc trong nhóm mà không có sự tin cậy.

Châm-ngôn 20:6 nói rằng, “Nhiều người khoe khoang sự trung thành mình, nhưng thật khó để tìm được một người đáng tin cậy.”  Điều đó đã được viết ra từ hàng ngàn năm trước, tuy vậy ngày nay chúng ta vẫn còn đang ở trong tình thế nan giải này: Bạn tin được ai? Làm thế nào để tìm được người đáng tin cậy? Điều quan trọng hơn, làm thế nào để bạn trở thành người đáng được tin cậy để người khác tin cậy nơi mình?

Bạn đạt được sự tin cậy của người khác qua việc trước sau như một.

Kinh Thánh chép trong Lu-ca 16:10 rằng, “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” Ngày nay mọi người đều muốn phục vụ Chúa theo những cách dễ nhìn thấy được và phô trương. Nhưng Chúa dạy rằng bạn nhận sự tin cậy qua cách trung tín trong những việc nhỏ. Ngay cả khi không ai nhìn bạn, Chúa vẫn thấy được. Ngài thấy được bạn đang làm gì. Và Ngài nói rằng nếu bạn trung tín trong những việc nhỏ, Ngài sẽ giao thêm cho bạn những việc lớn.

Bạn đạt được sự tin cậy của người khác bằng cách xứng đáng với sự tin cậy.

Người khác sẽ tin cậy bạn khi bạn có thể giữ kín những tin tức bảo mật. Một trong những quy tắc quan trọng nhất cho các nhóm nhỏ là những gì được nói trong nhóm sẽ ở lại trong nhóm. Nhóm của bạn tin cậy bạn giữ kín bất cứ điều gì họ chia xẻ. Châm-ngôn 11:13 chép rằng, “Kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín, còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư.”

Bạn đạt được lòng tin của người bằng cách gần gũi với họ.

Bạn phải dành thời giờ ra cho người khác để có được sự tin cậy của họ. Kinh Thánh chép rằng, “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn” (Châm-ngôn 17:17). Điều đó ngụ ý nói đến sự gần gũi. Khoảng cách tạo nên sự nghi ngờ. Bạn không tin cậy những người mình không biết! Vì vậy, nếu bạn muốn người khác tin cậy mình, bạn phải dành thời giờ ra cho họ. Thời giờ tạo nên sự tin cậy.

Bạn có muốn được người khác tin cậy không? Nếu thế, hãy xin Chúa giúp bạn càng trở nên trước sau như một, xứng đáng với sự tin cậy và gần gũi hơn với những người mà Ngài đã đặt để trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể cho Đức Chúa Trời thấy rằng bạn có thể trung tín trong những việc nhỏ qua những cách cụ thể nào?

2.    Tại sao thông thường rấ khó để giữ một bí mật? Động cơ đằng sau tin đồn là gì?

3.    Bạn sẽ phải hy sinh những gì để có thể dành thời gian cho người khác và đạt được sự tin cậy từ nơi họ?

 

 


HOW TO BECOME A TRUSTWORTHY PERSON

BY RICK WARREN —

“Many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person.” Proverbs 20:6

Trust is the emotional glue that draws you closer to your friends, your family, and your small group. Without trust, you’re never going to have the intimate relationship that God wants you to have. Teamwork without trust is impossible.

Proverbs 20:6 says, “Many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person” (NCV). That was written thousands of years ago, and yet we have the same dilemma today: Who do you trust? How do you find a trustworthy person? More importantly, how do you become a trustworthy person so that people trust you?

You earn people’s trust by being consistent.

The Bible says in Luke 16:10, “Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much” (NIV). Today everybody wants to serve God in the obvious and showy ways. But God says you build trust by being faithful in little things. Even when no one is watching you, God is. He sees what you’re doing. And he says that if you’re faithful in little things, he will give you greater and greater responsibility.

You earn people’s trust by being trustworthy.

People trust you when you can keep information confidential. One of the most important rules for small groups is that what is said in the group stays in the group. Your group trusts you to keep private whatever they share. Proverbs 11:13 says, “A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret” (NIV).

You earn people’s trust by being close.

You have to spend time with people in order to earn their trust. The Bible says, “Friends love through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble” (Proverbs 17:17 The Message). That implies proximity. Distance creates distrust. You don’t trust people you don’t know! So if you want people to trust you, you’ve got to spend time with them. Time creates trust.

Do you want people to trust you? Then ask God for help to be more consistent, trustworthy, and close to the people he has placed in your life.

Talk It Over

  • In what specific ways can you show God that you can be faithful in the small things?
  • Why is it often hard to keep a secret? What is the motivation behind gossip?
  • What sacrifices will you have to make so that you can spend time with people and earn their trust?