0020Thời gian này, các mục sư bận lòng và suy nghĩ nhiều đến vấn đề hiệp một trong Hội Thánh. Do đại dịch COVID-19 và xung đột sắc tộc không ngừng gây căng thẳng giữa vòng các tín hữu mà nhiều Hội Thánh dường như đã bị chia rẽ.

Sự hiệp một theo Thánh Kinh vẫn luôn là một vấn đề quan trọng. Nhiều năm qua, người ta quy gán cho sự tăng trưởng và vững mạnh của Hội Thánh Saddleback rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng tôi nghĩ một yếu tố thường bị bỏ qua chính là sự hiệp một.

Đức Chúa Trời ban phước cho một Hội Thánh hiệp một. Nhiều Hội Thánh có tiềm năng rất lớn nhưng chưa từng đạt được điều Chúa muốn nơi họ vì các thành viên chỉ lo tranh cãi với nhau mà thôi.

Vì Sao Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh Là Điều Quan Trọng?

Là một người lãnh đạo Hội Thánh, việc của bạn là bảo vệ Hội Thánh. Kinh Thánh nói nhiều về sự hiệp một trong Hội Thánh hơn là nói về thiên đàng hay địa ngục. Sự hiệp một ấy vô cùng quan trọng!

Sau đây là sáu lý do Thánh Kinh cho biết sự hiệp một trong Hội Thánh rất quan trọng:

Chúa Jêsus cầu nguyện cho sự hiệp một trong Hội Thánh. Giăng 17:21 chép, “I pray that they will all be one” (NLT) [“Con cầu xin Cha cho họ được hiệp làm một”]. Khi Hội Thánh hiệp một, họ sẽ chinh phục được cả thế giới. Khi bạn thấy một Hội Thánh với các tín hữu thực sự yêu mến nhau, ngày càng có nhiều người sẽ mong muốn được bước vào Hội Thánh ấy.

Hội Thánh là một mối thông công. Nếu bạn phá hủy sự hiệp một trong Hội Thánh tức là bạn đã phá hủy Hội Thánh. Mối thông công không phải là một việc để chúng ta làm mà là bản chất của chúng ta.

Kinh Thánh truyền cho chúng ta đặt ưu tiên cao nhất cho sự hiệp một. Phao-lô viết trong thư Ê-phê-sô 4:3 “Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình” (BHĐ). Là một người lãnh đạo chủ chốt trong Hội Thánh, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là thúc đẩy sự hiệp một giữa các tín hữu.

Bất kỳ thái độ nào gây chia rẽ đều là tội. Đó là một sự sai trái rõ ràng! Nếu bạn gây chia rẽ, hành động đó là sai, bất kể lý do là gì.

Hiệp một là lời chứng cho cả thế giới. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 13:34-35, “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (BHĐ). Khi một Hội Thánh yêu thương nhau và bày tỏ sự hiệp một, các thân hữu đến dự nhóm sẽ thấy và nói rằng, “Có điều gì đó đang diễn ra ở đây.” Trong sự hiệp một ấy ẩn chứa một quyền năng rất lớn.

Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh hiệp một. Khi Đức Chúa Trời muốn đưa một nhóm các “em bé” Cơ Đốc vào một Hội Thánh, Ngài sẽ tìm lồng ấp ấm áp nhất có thể.

Mười lần trong năm chương đầu tiên của sách Công Vụ, Kinh Thánh cho biết: “Họ hiệp một lòng…một linh hồn…ăn uống chung với nhau…một mục đích…một ý…một lòng…một tâm linh.” Khi một Hội Thánh phát huy sự hiệp một của Hội Thánh được ghi trong sách Công Vụ, Hội Thánh ấy sẽ có được quyền năng và sự tăng trưởng của Hội Thánh trong sách Công Vụ. Bạn không thể ngăn trở một Hội Thánh hiệp một.

Các Mục Sư Giải Quyết Sự Thiếu Hiệp Một như thế nào?

Các mục sư chịu trách nhiệm giải trình trước mặt Đức Chúa Trời về việc quản lý và dẫn dắt Hội Thánh (IPhi-e-rơ 5; ITi-mô-thê 3:5; ITi-mô-thê 5:17). Cụ thể, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta thực hiện sáu hành động vì cớ Hội Thánh.

Tránh những tình huống gây tranh cãi“Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục” (2Tim 2:23-24 BHĐ).

Khuyên dạy những người chuyên gây sự biết ăn năn“Sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý, và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó” (2Tim 2:25-26 BHĐ).

Cảnh báo hội chúng về sự thương tổn lời nói tiêu cực gây ra cho những người khác“Hãy nhắc nhở họ những điều nầy; trước mặt Đức Chúa Trời, hãy khuyến cáo họ phải tránh sự tranh cãi về chữ nghĩa, đó là điều vô bổ, chỉ làm tổn hại cho người nghe mà thôi” (2Tim 2:14 BHĐ).

Nài khuyên họ hòa thuận và hiệp một“Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ nên hiệp ý trong Chúa” (Phi 4:2 BHĐ).

Dùng thẩm quyền khiển trách khi cần thiết“Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách. Đừng để một ai khinh dể con. Hãy nhắc nhở các tín hữu phải tuân phục các người lãnh đạo và chính quyền, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành” (Tit 2:15-3:1).

Trục xuất họ khỏi Hội Thánh nếu đã cảnh cáo hai lần mà họ không nghe“Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi thì hãy xa lánh họ; vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế, thì đã tự kết án mình rồi” (Tit 3:10-11).

Phương cách Sa-tan thích dùng nhất để hủy phá một Hội Thánh và tính hiệu quả của nó là gây bất hòa. Là một mục sư, bạn được Chúa giao cho nhiệm vụ thực hiện mọi việc cần thiết để ngăn chặn sự bất hòa trong Hội Thánh của mình.


 

 

 

6 Ways the Bible Teaches Pastors to Handle Disunity

By Rick Warren

Unity has increasingly been on the hearts and minds of many pastors this year. With the COVID-19 pandemic and the racial unrest that continue to cause tension among believers, many churches seem divided.

Biblical unity has always been important. Throughout the years, people have attributed the growth and health of Saddleback Church to a variety of factors, but I think one factor that is often overlooked is unity.

God blesses a unified church. Many churches have tremendous potential, but they never achieve what God wants them to achieve because the members spend all their time quarreling with each other. 

Why Church Unity Matters

As a church leader, it’s your job to protect the church. The Bible talks more about unity of the church than it does about heaven or hell. It’s that important.

Here are six reasons the Bible says church unity is important:

Jesus prayed for it. John 17:21 says, “I pray that they will all be one” (NLT). The world will be won when the church is one. When you find a church filled with people who really love each other, more and more people will want to walk through its doors.

The church is a fellowship. If you destroy the unity of the church, you destroy the church. Fellowship is not something we do. Fellowship is something we are.

The Bible commands us to make unity the top priority. Paul writes in Ephesians 4:3: “Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace” (NIV). As a key leader in your church, promoting unity is one of your most important jobs.

Any attitude that causes disunity is sin. It’s flat out wrong! If you’re causing disunity, it’s wrong no matter what the issue is.

Unity is a witness to the world. Jesus himself said in John 13:34-35: “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another” (NIV). When a congregation loves one another and demonstrates unity, visitors walk into the service and say, “There’s something going on here.” There is power in that kind of unity. 

God blesses the unified church. When God wants to put a bunch of new baby Christians in a church, he looks around for the warmest incubator he can find.

Ten times in the first five chapters of Acts, the Bible says, “They were of one accord . . . one heart . . . they ate together . . . one purpose . . . one mind . . . one soul . . . one spirit.” When a church develops the unity demonstrated by the church in the book of Acts, it gets the power and the growth of the church of Acts. You cannot stop a unified church.

How Should Pastors Handle Disunity?

Pastors are accountable to God to manage and direct the church (1 Peter 5; 1 Timothy 3:5; 1 Timothy 5:17). Specifically, God calls us to take six actions on behalf of the church.

Avoid situations that cause arguments.  “Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful” (2 Timothy 2:23-24 NIV).

Teach troublemakers to repent. “Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will” (2 Timothy 2:25-26 NIV).

Warn your congregation about how negative words hurt others. “Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen” (2 Timothy 2:14 NIV).

Make a plea for harmony and unity. “I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord” (Philippians 4:2 NIV).

Rebuke with authority if necessary. “These, then, are the things you should teach. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good” (Titus 2:15-3:1 NIV).

Remove them from the church if they ignore two warnings. “Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful; they are self-condemned” (Titus 3:10-11 NIV).

Satan’s favorite way to destroy a church and its effectiveness is to cause division. As a pastor, you’re charged by God to do whatever is necessary to prevent disunity in your congregation.