0021Đôi khi trong chức vụ, bạn không có đủ mọi sự cần dùng. Có thể bạn cần nhiều tình nguyện viên hơn, nhiều nguồn lực hơn, nhiều tiền hơn hay cần thêm thời gian để làm việc Chúa kêu gọi bạn làm. Khi bạn hiểu được Quy Luật của Mùa Gặt, bạn sẽ hiểu được điều bí ẩn trong cách Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu cho bạn trong chức vụ.

Quy Luật Mùa Gặt là gì? Gieo gì thì gặt nấy. Kinh Thánh cho biết càng cho đi chúng ta càng nhận lại nhiều. Nhiều câu Kinh Thánh nói lên nguyên tắc này. Tôi đã thực hành nguyên tắc này nhiều lần mỗi khi có một nhu cầu tại Hội Thánh Saddleback.

Bạn đã nghe Lời Chúa trong Mat 17:20 nhiều lần. Thậm chí rất có thể bạn đã nương trên câu Kinh Thánh ấy để giảng luận – dù tôi nghĩ hầu hết mọi người đã hiểu sai ý của nó. “Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: 'Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!”(Mat 17:20). Tôi tin rằng Chúa Jêsus muốn nói điều quan trọng không phải là kích cỡ của đức tin chúng ta mà là kích cỡ của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang đặt lòng tin. Một đức tin nhỏ nơi một Đức Chúa Trời vĩ đại sẽ đem lại những kết quả lớn lao.