Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm. 2 Cô-rinh-tô 10:17-18