Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! Thi thiên 19:14