Sáng-thế Ký

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (Sa 1:1)

"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ... Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." (1:27  2:24).

"Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi." (5:24).

"Nô-ê Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời ". (6:9).

"Đức Chúa Trời hay đoái xem."(16:13).

"Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?" (18:14).

"Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?" (18:25).

"Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." (15:6).

"Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người." (32:1).

"Đức Giê-hô-va, là Đấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi." (24:40).

"Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (28:15).

"Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!" (31:49).

"Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây... Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!" (28:16,17).

"Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời." (45:8).

"Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." (50:20).

"Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi, là Áp-ra-ham và Y-sác, đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay... hãy ban phước cho hai đứa trẻ nầy!" (48:15,16).

Xuất Ê-díp-tô Ký

"Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (Xu 6:7).

"Người Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va." (7:5).

"Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị." (23:20).

"Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Điều răn." (34:28).

"Hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra." (31:18).

"Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng." (32:16).

"Trước mặt TA, ngươi chớ có các thần khác.

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình... Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó.

"Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

"Ngươi chớ giết người.

"Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

"Ngươi chớ trộm cướp.

"Ngươi chớ nói chứng dối.

"Ngươi chớ tham... vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi." (20:3-17).

Lê vi ký

"Phàm thuế một phần mười thổ sản... đều thuộc về Đức Giê-hô-va." (Le 27:30).

"Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh." (11:44).

"Hãy đem đến... một bó lúa đầu mùa của các người,... dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình." (23:10,14).

"Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù..., nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình... Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi,... hãy thương yêu người như mình." (19:18,34).

"Nếu các ngươi giữ gìn các Điều răn Ta,... đất sẽ sanh hoa lợi,... các ngươi sẽ ở bình yên trong xứ mình... Các ngươi ngủ không sợ ai dọa... Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi... Song nếu các ngươi không nghe Ta... Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng... Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ,... Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân... Xứ các ngươi sẽ hoang vu." (26:3,5,6,12,14,19,31-33).

Dân số ký

"Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi." (Dan 32:23).

"Một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp." (24:17).

"Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế." (10:29).

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!" (6:24-26).

Phục truyền luật lệ ký

"Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác." (4:39).

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa." (10:17).

"Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi." (6:5).

"Khá cẩn thận giữ lấy những Điều răn... của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi." (6:17).

"Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các Điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền." (4:2).

"Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi." (6:6,7).

"Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra." (8:3).

"Khá lập một vua lên cai trị ngươi... Vua phải chiếu theo luật pháp nầy, chép một bổn cho mình. Trọn đời vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình." (17:14,15,18,19).

"Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn." (6:24,25).

"Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu." (33:25).

"Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài." (33:27).

"Ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài, thì mới gặp." (4:29).

"Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết." (2:7).

"Ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước." (6:18).

"Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va." (6:12).

"Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm." (12:18).

"—! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ Ta, hằng giữ theo các điều răn Ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!" (5:29).

"Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành: nếu các ngươi nghe theo...; sự rủa sả: nếu các ngươi không nghe theo." (11:26-28).

"Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,... thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất." (28:1).

"Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi... Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng... ôn dịch... bịnh lao, bịnh nóng lạnh,... sự nóng cháy,sự hạn hán, binh đao,... sự sảng sốt, sự đui mù, và sự lãng trí... Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ... Sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi!" (28:15-67).

"Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả... Hãy chọn sự sống... thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi... và tríu mến Ngài,... Hãy để lòng chăm chỉ,... cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô giá trị cho các ngươi đâu,nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất." (30:19,20  32:46,47).

Giô-suê

"Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu." (Gios 1:5).

"Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu, cũng đều được thạnh vượng." (1:7).

"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (1:8).

Các Quan Xét

"Có lắm điều dò xét trong lòng." (Cac 5:16 -- theo nguyên văn).

"Bá tánh dâng mình cách vui lòng." (5:2).

"Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh" (vì dân Y-sơ-ra-ên). (5:20).

Ru-tơ

"Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân của mẹ, tức là dân của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó.Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân rẽ tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!" (Ru 1:16,17).

I Sa-mu-ên

"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (ISa 16:7).

"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi... Sa-mu-ên... kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (12:23  15:11).

"Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận." (17:47).

"Chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng." (2:9).

"Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va,... Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin." (7:3).

"Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài." (12:24).

"Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (14:6).

"Người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?" (17:26).

II Sa-mu-ên

"Bây giờ nó đã chết... Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta." (IISa 12:22,23).

"Ta sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va." (22:4).

"Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi,nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi Đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo... Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch." (22:2,3,18).

"Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi." (24:24).

I Các Vua

"Khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ... những điều răn... của Ngài,... hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào, đều được thành công." (IVua 2:2,3).

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va! Về các lời tốt lành mà Ngài đã... phán ra, chẳng có một lời nào mà không ứng nghiệm." (8:56).

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!... Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ... Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phân biệt điều lành, điều dữ." (3:7-9).

"Có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ." (19:11,12).

II Các Vua

"Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó...

"Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê." (IIVua 6:16,17).

"Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời... gìn giữ các Điều-răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se.Đức Giê-hô-va ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu." (18:5,6,7).

"Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình...(vì) đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ... Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh... dựng lên những trụ thờ..., hầu việc những hình tượng...Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đuổi chúng khỏi trước mặt Ngài." (17:23,7,9,10,12,18).

I Sử ký

"Hãy ca hát cho Ngài." (ISu 16:9).

"Đức Giê-hô-va quản trị." (16:31).

"Trận nầy bởi Đức Chúa Trời mà có." (5:22).

"Đức Giê-hô-va ở với người." (9:20).

"Hãy lấy Danh thánh Ngài làm vinh." (16:10).

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va." (16:8).

"Phải tìm mặt Ngài luôn luôn." (16:11).

"Có một lòng một dạ." (12:33).

"Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài." (16:11).

"Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (16:29).

"Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng." (18:6).

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời... chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con." (28:20).

"Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến;và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa." (29:14).

"Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, XƯỚNG CA." (13:8).

"Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho." (5:20).

"Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả,quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng qui về Ngài,... nước thuộc về Ngài." (29:11).

"Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời." (28:9).

II Sử ký

"Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 13:12).

"Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc." (20:20).

"Dân Giu-đa được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (13:18).

"Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ... nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ nầy." (7:22).

"Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi,... nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì..., và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!" (20:12).

"Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng." (15:4).

"Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa,chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh;... ấy là nhơn danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy." (14:11).

"Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." (7:14).

"Ô-xia tìm kiếm (Đức Chúa Trời)bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu." (26:5).

"Giô-tham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình." (27:6).

"Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát,vì người tìm cầu Đức Chúa Trời..., giữ theo các Điều-răn của Ngài." (17:3,4).

"Trong các việc người làm... nơi Đền của Đức Chúa Trời... thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông." (31:21).

"Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào..., và các dân ấy đều bị bại." (20:22).

"Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát... khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,... thì... sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời." (5:3,14).

"Cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi... ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy." (34:21).

E-xơ-ra

"Có nhiều trưởng tộc... dâng những của lễ lạc ý cho Nhà Đức Chúa Trời." (Exo 2:68).

"Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa." (5:5).

"Những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ." (6:21).

"Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi." (9:13).

"Phàm điều gì Đức Chúa Trời truyền dạy..., khá làm cho cần mẫn." (7:23).

"E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng." (7:10).

Nê-hê-mi

"Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (Ne 4:20).

"Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." (9:5).

"Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi." (8:10).

"Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ Đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu." (10:39).

"Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông." (2:20).

"... Là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác." (7:2).

"Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời... sao?" (5:9).

"Chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành nầy." (2:18).

"Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng." (6:3).

"Những kẻ ca hát tiếng lớn,... vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi." (12:42,43).

"Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ... Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, vì dân chuyên thành làm công việc." (4:9,6).

Ê-xơ-tê

"Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?" (Et 4:14).

"Tôi sẽ vào cùng vua...; nếu tôi phải chết, thì tôi chết." (4:16).

Gióp

"Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

"Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Giop 1:21,22).

"Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.

"Vì Ngài làm cho bị thương tích,rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh bại, rồi tay Ngài chữa lành cho." (5:17,18).

"Loài người là gì...? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm, và thử thách người mỗi lúc, mỗi khi?" (7:17,18).

"Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm." (29:3).

"Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng." (23:10).

"Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại." (16:22).

"Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa." (7:8).

"Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả.

"Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa." (14:14,15).

"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì...dầu Chúa giết ta, Ta Cũng Còn Nhờ Cậy Nơi Ngài." (13:13,15).

"Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất.

"Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài." (19:25,27).

Thi Thiên

"Phước cho người nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm!" (Thi 1:1,2).

"Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi." (3:5).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn." (4:8).

"Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật." (4:7).

"Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy." (5:11).

"Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng." (10:16).

"Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm!" (9:20).

"Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thay." (2:12).

"Đức Chúa Trời là cái khiên của tôi." (7:10).

"Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta." (4:3).

"Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên." (3:6).

"Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va." (13:6).

"Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va." (11:1).

"Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi." (16:8).

"Hỡi Đức Giê-hô-va,... xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi." (5:8).

"Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." (16:11).

"Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va... Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài." (9:1,2).

"Tôi nương náu mình nơi Chúa...Ngài là Chúa tôi." (16:1,2).

"Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa."(31:15).

"Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." (17:15).

"Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi." (27:1).

"Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác." (7:11).

"Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức." (4:3).

"Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực." (18:32).

"Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu." (18:3).

"Ngài là sự nhơn từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi." (144:9).

"Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê- hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi." (20:7).

"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan...

"Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật... Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay!"(19:7-11).

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

"Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi!

"Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi,và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!" (19:12-14).

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (23:1).

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi." (23:4).

"Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (23:6).

"Nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,... có phước thay!" (33:12).

"Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng." (30:5;).

"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." (27:14).

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành." (37:3).

"Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (37:7).

"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước." (37:4),

"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." (37:5).

"Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người (công bình).... Dầu người té, cũng không nằm sải dài...

"Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề xiêu tó." (37:23,24,31).

"Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va." (71:16).

"Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội." (39:1).

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (66:18).

"Đức Chúa Trời là Vua." (47:7).

"Đức Chúa Trời là Sự Tiếp trợ tôi." (54:4).

"Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời." (55:16).

"Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời." (56:11).

"Đức Giê-hô-va sẽ làm... một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân." (9:9).

"Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống." (42:2).

"Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống." (84:2).

"Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết." (48:14).

"Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,... dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động." (46:2,3).

"Chúa là Đức Chúa Trời tôi." (63:1).

"Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa.

Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa." (59:16).

"Tôi sẽ hát ngợi khen Danh Chúa đời đời." (61:8).

"Nguyện các dân ngợi khen Chúa!Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!" (67:5).

"Phước cho người nào được sức lực trong Chúa!" (84:5).

"Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi... Chúng tôi đi qua lửa, qua nước; nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có." (66:10,12).

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5).

"Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương." (34:18).

"Người công bình bị nhiều tai họa,nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết" (34:19).

"Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng." (91:1).

"Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại...

"Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,

"Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

"Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi." (91:3-7).

"Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi... Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi." (91:10,11).

"Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ...,Hát Vui Vẻ." (149:5).

"Những kẻ được trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta." (92:13).

"Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài." (100:2).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật phap Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn," (94:12,13).

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài!" (103:1).

"Đức Giê-hô-va có lòng thương xót,hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ.

"Ngài không bắt tội luôn luôn,cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

"Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

"Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu." (103:8-11).

"Sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài." (103:17).

"Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi.

"Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi." (116:65).

"Tôi trông cậy Lời của Chúa."(119:81).

"Tôi tin cậy nơi Lời Chúa." (119:42).

"Luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích." (119:77).

"Chứng cớ Chúa thật lạ lùng."(119:129).

"Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa." (119:93).

"Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho." (119:130).

"Tôi yêu mến Điều răn Chúa hơn vàng." (119:127).

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn." (119:111).  "Chứng cớ Chúa là... sự mừng rỡ của tôi." (119:111).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời." (119:89).

"Lời Chúa... thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!" (119:103).

"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." (119:105).

"Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy." (119:97).

"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (119:11).

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (119:18).

"Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa." (119:9).

"Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà,thì những thợ xây cất làm uổng công.

"Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công." (127:1).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi." (141:3).

"Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng." (51:10;).

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời." (139:23,24).

"Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va." (146:2).

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5).

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan." (111:10).

"Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!" (150:6).

Châm Ngôn

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác." (Ch 8:13).

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng." (10:27).

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống." (14:27).

"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan." (9:10).

"Sự khôn ngoan là điều cần nhứt;vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan." (4:7).

"Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.

"Tay hữu nó cầm sự trường thọ,

còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.

"Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc,và các lối nó cả đều bình an." (3:15,17).

"Khá gìn giữ sự khôn ngoan thật..., thì... con sẽ bước đi vững vàng... Khi con nằm... con sẽ... ngủ ngon giấc,... vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con." (3:21,23,24,26).

"Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó." (18:7).

"Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại." (10:18).

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận." (15:1).

"Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống." (15:4).

"Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình." (13:3).

"Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!" (15:23).

"Sống, chết ở nơi quyền của lưỡi." (18:21).

"Khi nín lặng, dầu người ngu dại,cũng được cầm bằng khôn ngoan." (17:28).

"Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình,giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn." (21:23).

"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." (25:11).

"Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người." (16:9).

"Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được." (19:21).

"Phàm trong các việc làm của con,khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (3:6).

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con." (3:5;).

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." (4:23).

"Hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (23:7).

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật." (3:9,10).

"Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua." (22:29).

"Con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa." (4:18).

"Sự sống ở nơi đường công bình;trên lối nó không có sự chết." (12:28).

Truyền đạo

"Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia." (Tr 7:14).

"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình." (9:10).

"Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia." (11:6).

"Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày, ngươi sẽ tìm nó lại." (11:1).

"Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo-hóa ngươi." (12:1).

"Khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các Điều-răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.

"Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy." (12:13,14).

"Trong ngày ấy,... người đi đến nơi ở đời đời của mình....

"Bụi tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó." (12:3,5,7).

Nhã Ca của Sa-lô-môn

"Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người." (Nha 2:16).

"Tôi thuộc về lương nhơn tôi, và lương nhơn tôi thuộc về tôi." (6:3).

Ê-sai

"Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán." (Es 1:2).

"Ôi! Nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề,... khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi." (1:4,15).

"Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh (Nên dịch là: "cất.") những việc ác khỏi trước mắt Ta." (1:16).

"Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." (1:18).

"Hỡi dân Ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc." (3:12).

"Hãy theo luật pháp và lời chứng!Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó." (8:20).

"Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta." (33:21,22).

"Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra." (30:30).

"Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy...

"Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!." (30:15,18).

"Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy." (34:16).

"Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." (40:8).

"Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh... Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc...

"Những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ... Sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi." (35:8-10).

"Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức