Ăn năn

"Hãy ăn năn đi, bằng chẳng..." (Kh 2:16).

"Ngài... muốn cho mọi người đều ăn năn." (IIPhi 3:9).

"Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ...Sao các ngươi muốn chết?" (Exe 33:11).

"Các ngươi phải ăn năn, vì Nước Thiên đàng đã đến gần!" (Mat 3:2).

"Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy." (Lu 13:3).

"Đức Chúa Trời... bảo hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn." (Cong 17:30).

"Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi." (Cong 3:19).

"Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (Lu 18:13).

"Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi." (Giop 42:6).

"Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương; Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương, thống hối Chúa không khinh dể đâu." (Thi 51:17).

"Đấng Cao cả, ở nơi đời đời vô cùng,... có phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta... Nầy là kẻ mà Ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói Ta mà run." (Es 57:15  66:1,2).

Ân điển

"Hãy tấn tới (lớn lên) trong ân điển." (IIPhi 3:18).

"Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Co 3:16).

"Đức Thánh Linh ban ơn." (He 10:29).

"Đức Chúa Trời ban mọi ơn." (IPhi5:10).

"Chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình." (Tit 3:7).

"Sự vinh hiển của ân điển Ngài." (Eph 1:6).

"Đạo của ơn Ngài." (Cong 20:32).

"Sự dư dật của ân điển Ngài."(Eph 1:7).

"Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi." (IICo 12:9).

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin,mà anh em được cứu." (Eph 2:8).

"Tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời." (ICo 15:10).

"Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn." (Co 4:6).

"Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!" (Ro 1:7).

"Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu." (Cong 15:11).

"Anh em hãy... lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra." (IPhi1:13).

"Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." (He 14:6).

(Xem thêm các mục: "Chào thăm," -- "Chúc phước.")

Ban cho

"Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi." (Gi 14:27).

"Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời." (Ro 6:33).

"Đức Chúa Jêsus Christ phó mình vì tội lỗi chúng ta." (Ga 1:4).

"Đức Chúa Trời... đã ban Con một của Ngài." (Gi 3:16).

"Ấy là nhờ ân điển... mà anh em được cứu. Điều đó... là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Eph 2:8).

Bàn tay Đức Chúa Trời

"Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa."(Thi 31:15).

"Chúng tôi thảy là việc của tay Ngài." (Es 64:8).

"Tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh." (Gios 4:24).

"Ngài đã... lấy bóng tay Ngài mà che Ta." (Es 49:2).

Bánh Sự Sống

"Ta là Bánh của Sự Sống,... Bánh Hằng Sống từ trên trời xuống;... Ai đến cùng Ta chẳng hề đói... Kẻ nào ăn Bánh nầy sẽ sống đời đời." (Gi 6:35,, 51, 58).

Báp-têm

"Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm." (Mat 3:16).

"Sau-lơ... chờ dậy và chịu lễ báp-têm." (Cong 9:17,18).

"Những kẻ nhận lời đó đều chịu lễ báp-têm." (Cong 2:41).

"Ai tin và chịu lễ báp-têm, sẽ được rỗi." (Mac 16:16).

"Anh em đã bởi lễ báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời." (Co 2:12).

"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm lễ báp-têm cho họ." (Mat 28:19)

"Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." (Cong 2:38).

"Khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời..., thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu lễ báp-têm." (Cong 8:12).

"Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy."(Ro 6:4).

Bắt bớ

"Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em." (Ro 12:14).

"Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Mat 5:44).

"Chúng tôi bị... bắt bớ, nhưng không đến bỏ." (IICo 4:9).

"Hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ." (IITi 3:12).

"Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm." (Mat 5:11,12).

Biết

"Biết sự rỗi." (Lu 1:77).

"Phải... thêm cho đức tin... sự học thức." (IIPhi 1:5).

"Hãy tấn tới... trong sự thông biết Chúa." (IIPhi 3:18).

"Càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời." (Co 1:10).

"Được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài." (Co 1:9).

"Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay." (Ch 19:2).

"Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết." (Os 4:6).

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức." (Ch 1:7).

"Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." (Gi 8:32).

"Trong Ngài (Đấng Christ) đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan, thông sáng." (Co 2:3).

"Chúng nó bởi sự nhận biết Chúa...mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian." (IIPhi 2:20).

Thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển." (Es 11:9).

"Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!" (IIPhi 1:3).

Biết chắc

"Ta... Biết ta tin Đấng Nào." (IITi 1:12).

"Giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng." (He 6:11).

"Hãy chú ý cho Chắc Chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình." (IIPhi 1:10).

"Tôi Biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất... Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài." (Giop 19:25,27).

"Chúng ta hãy lấy... đức tin đầy dẫy trọn vẹn... mà đến gần Chúa." (He 10:22).

"Công bình sẽ sanh ra bình an,trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi." (Es 32:17).

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con Biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời." (IGi 5:13).

(Xem thêm các mục: "Tin,"-- "Nương náu," -- "Đức tin," -- "Tin cậy.")

Bình an

"Bình an cho các ngươi!" (Gi 20:19).

"Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an!" (Ro 1:7).

"Hãy cầu sự bình an với mọi người." (He 12:14).

"Cầu xin Đức Giê-hô-va... ban bình an cho ngươi!" (Dan 6:26).

"Trái của Thánh Linh, ấy là...bình an." (Ga 5:22).

"Hãy ở cho hòa thuận với nhau." (ITe 5:13).

"Sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn." (Es 54:13).

"Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!" (Co 3:15).

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an lớn." (Thi 119:165).

"Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an." (Es 57:21).

"Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài." (Es 26:3).

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi 4:6,7).

"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." (Gi 14:27).

Bỏ ra ngoài

"Kẻ đến cùng Ta, thì Ta không bỏ ra ngoài đâu." (Gi 6:37).

"Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh... khô đi,... quăng vào lửa, thì nó cháy." (Găng 15:6;).

"Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục." (Lu 12:5).

"Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng... chính mình phải bị bỏ chăng." (ICo 9:27).

"Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?" (Lu 9:25).

Buồn khổ

"Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta." (Xu 3:7).

"Ngài... từng trải sự buồn bực,...gánh sự buồn bực của chúng ta." (Es 53:3,4).

"Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!" (Mat 5:4).

"Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn,nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ." (Gi 16:20).

"Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa." (Kh 21:4).

(Cũng xem các mục: "Hoan nạn," -- "Sửa phạt," -- "Bắt bớ," --"Đau khổ," --

"Nước mắt," -- "Thử thách," -- "Khổ nạn," -- "Khốn khó.")

Ca hát

"Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời." (Thi 68:32).

"Những kẻ ca hát tiếng lớn." (Ne 12:42).

"Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa." (Thi 59:16).

"Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời,hãy ngợi khen Danh Ngài." (Thi 68:4).

"Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va." (Thi 95:1).

"Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen." (Thi 57:7).

"Nguyện các thánh Ngài... hát vui vẻ!" (Thi 149:5).

"Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa." (Thi 59:16).

"Tôi sẽ... ca tụng Danh của Ngài." (Thi 9:2).

"Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va." (Thi 96:1).

"Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va,và chúc tụng Danh Ngài." (Thi 96:2).

"Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va,hãy hát ngợi khen Ngài!" (Thi 30:4).

"Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài." (Thi 100:2).

"Tôi tớ Ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ." (Es 65:14).

"Tôi sẽ... hát ngợi khen Chúa trong các nước." (Thi 57:9).

"Đức Chúa Jêsus và môn đồ hát thơ thánh." (Mat 26:30).

"Tôi sẽ hát xướng về sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn." (Thi 89:1).

"Trọn đời chúng tôi sẽ đờn và hát trong Nhà Đức Giê-hô-va." (Es 38:20).

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va!...Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài!... Hãy lấy Danh Thánh Ngài làm vinh." (ISu 16:8-10).

"Đức Giê-hô-va là sức mạnh... của tôi... Vì vậy... tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài." (Thi 28:7).

"Vào ngục tối và tra chơn vào cùm,lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la... cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời."(Cong 16:24,25).

"Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." (Thi 104:33).

"Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô vùng sẽ đội trên đầu họ." (Es 51:11).

"Khi... kẻ ca hát đồng thinh...khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,... thì Đền thờ của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy." (IISu 5:13,14).

"Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh, Thơ Thánh, và Bài Hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (Eph 5:18,19).

"Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy dùng những ca vịnh, Thơ Thánh, Bài Hátthiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Co 3:16).

(Những câu Kinh Thánh nầy tỏ ra rằng sự hát chung trong cuộc thờ phượng chung là đúng với Kinh Thánh. Tại sao trong các cuộc nhóm họp thường xuyên ở nhà thờ, chúng ta lại không thể để hội chúng hát nhiều hơn? Tại Sao? Tại Sao?).

Cam chịu

"Chịu khổ nạn." (IPhi2:19 --theo nguyên văn).

"Hãy... chịu khổ." (IITi 2:3).

"Hãy chịu cực khổ." (IITi 4:5).

"Chịu sửa phạt." (He 12:7).

"Tình yêu thương... nín chịu mọi sự." (ICo 13:4,7).

"Những kẻ nhịn nhục chịu khổ, thì chúng ta xưng là có phước." (Gia 5:11).

"Ai bền lòng cho đến cuối cùng,thì sẽ được rỗi." (Mat 10:22).

"Môi-se... đứng vững như thấy Đấng không thấy được." (He 11:24,27).

"Đức Chúa Jêsus... vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá." (He 12:2).

"Ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được... sự vinh hiển đời đời." (IITi 2:10).

"Phước cho người bị cám dỗ! Vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (Gia 1:12).

Cám dỗ

"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ." (Mat 6:13).

"Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ." (Mat 26:41).

"Phước cho người bị cám dỗ!" (Gia 1:12).

"Đức Chúa Jêsus... bị cám dỗ (nguyên văn) trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (He 4:14,15).

"Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy." (He 2:18).

"Đức Chúa Trời... chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi." (ICo 10:13).

Cảm tạ

"Phải biết ơn." (Co 3:15).

"Tạ ơn Đức Chúa Trời!" (IICo 9:15).

"Khá cảm tạ Ngài." (Thi 100:4).

"Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa." (ITe 5:18).

"Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi." (ITe 2:13).

"Hãy dư dật trong sự cảm tạ."(Co 2:7).

"Người (Phao-lô) bèn lấy bánh,...tạ ơn Đức Chúa Trời." (Cong 27:35).

"Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn." (Lu 22:19).

"Phao-lô... cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí." (Cong 28:15).

"Vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời." (Eph 5:20).

"Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va." (Thi 147:7).

"Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài." (Thi 100:4).

"Phải bền đỗ... cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (Co 4:2).

"Sự... chúc tạ... về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!" (Kh 7:12).

"Kẻ ca hát đồng thinh... cảm tạ Đức Giê-hô-va." (IISu 5:13).

"Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." (Phi 4:6).

Cầu nguyện

Một vài lời Đức Chúa Jêsus phán về sự cầu nguyện

"Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được." (Gi 15:5).

"Hãy... cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Mat 5:44).

"Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (Lu 18:1).

"Nếu các ngươi nhơn Danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho." (Gi 14:14).

"Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta,và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó." (Gi 15:7).

"Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng,... rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó." (Mat 6:6).

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho." (Mat 7:7).

"Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn Danh Ta mà ban cho các ngươi." (Gi 16:23).

"Nếu các ngươi... còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?" (Mat 7:11).

Những lời Đức Chúa Jêsus phán về đức tin là một yếu tố của sự cầu nguyện

"Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." (Lu 18:42).

"Đức tin con đã làm cho con được lành." (Mat 9:22).

"Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy." (Mat 9:29).

"Kẻ nào tin, thì mọi việc đều được cả." (Mac 9:23).

"Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!" (Mat 15:28).

"Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải,... không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được." (Mat 17:20).

"Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả." (Mat 21:22).

"Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin." (Mat 13:58).

"Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (Mat 11:24).

"Hãy có Đức Tin đến Đức Chúa Trời... Ai sẽ bảo hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng mình xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho." (Mac 11:24).

Thói quen cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus

"Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng." (Lu 9:18).

"Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia." (Lu 11:1).

"Ngài lên núi để cầu nguyện riêng." (Mat 14:23).

"Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết." (Lu 22:44).

"Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện." (Lu 5:16).

"Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời." (Lu 6:12).

"Trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy,bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó." (Mac 1:29).

"Đức Chúa Jêsus... lên trên núi để cầu nguyện... Diện mạo Ngài khác thường." (Lu 9:28,29).

"Hãy ngồi đây, đợi Ta đi cầu nguyện đằng kia... Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện... Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba." (Mat 26:36,42,44).

"Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện, nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết." (He 5:7).

Một vài lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus

"Cha ơi, xin làm sáng Danh Cha!" (Gi 12:28).

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (Lu 23:34).

"Hỡi Si-môn,... Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn." (Lu 22:31,32).

"Thưa Cha,... xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha." (Gi 17:1).

"Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên." (Mat 26:42).

Một vài lời cầu nguyện do Đức Chúa Jêsus khuyến nghị

"Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (Lu 18:13).

"Lạy Cha chúng tôi ở trên trời!Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì Nước, quyền, vinh hiển, đều thuộc về Cha đời đời. A-men." (Mat 6:9-13).

"Lạy Cha! Danh Cha được thánh,Nước Cha được đến! Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!" (Lu 11:2-4).

Những câu Cựu Ước luận về sự cầu nguyện

"Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời... buổi chiều, buổi sáng và ban trưa." (Thi 55:16,17).

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (Thi 66:18).

"Ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng." (Sa 32:28).

"Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân." (Thi 34:6).

"Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi... Hãy hả hoác miệng ra, thì Ta sẽ làm đầy dẫy nó." (Thi 81:10).

"Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi." (Thi 116:1,2).

"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi... Sa-mu-ên ... kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (ISa 12:23; 15:11;).

"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,thì Ngài sẽ ban cho ngươi đều lòng mình ao ước... Hãy... nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (Thi 37:4-7).

"Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ." (IISu 7:14).

"Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa." (Es 59:1,2).

Những lời cầu nguyện trong sách Thi Thiên

"Xin dẫn dắt tôi." (31:3;).

"Tôi yếu mỏn. Lạy Đức Giê-hô-va,xin chữa tôi." (6:2;).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chổi dậy.Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!" (3:7;).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài,... xin hãy dẫn tôi vào lối bằng phẳng." (27:11;).

"Đức Giê-hô-va ôi! Khá giúp đỡ tôi,... tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời." (30:11,12).

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết... Nguyện tội ấy không cai trị tôi!" (19:12,13).

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (119:18).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!" (19:14).

"Hỡi Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi,... xin hãy xóa các sự vi phạm tôi,... xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác... Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết."(51:1,2,7).

"Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi... Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng... Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa." (51:9-12).

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời." (Thi 139:23,24).

Những câu trong sách Sứ đồ và các thơ tín luận về sự cầu nguyện

"Hãy... cầu nguyện không thôi." (ITe 5:17).

"Hãy... bền lòng mà cầu nguyện." (Ro 12:12).

"Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (Co 4:2).

"Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người (Phi-e-rơ) luôn." (Cong 12:5).

"Hãy... cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh." (Gia 5:16).

"Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo." (Cong 6:4).

"Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta." (IGi 5:14).

"Anh em cầu nguyện mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình." (Gia 4:3).

"Chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài." (IGi 3:22).

"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi,không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ." (Gia 1:5,6).

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết,sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi 4:6,7).

Cất lên trời

"Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi." (Sa 5:24).

"Trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa." (Cong 1:9).

"Có một cái xe lửa và ngựa lửa...;Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc." (IIVua 2:11;).

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (ITe 4:16,17).

Chào thăm

"Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!" (IPhi1:2).

"Nguyền xin sự thương xót, bình an,yêu mến thêm lên cho anh em!" (Giu-đe 2).

"Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!" (ITi 1:2).

(Cũng xem mục: "Chúc phước." Phần nhiều thơ tín bắt đầu và chấm dứt bằng mấy chữ:"Ân điển" và "Bình an." Đó là lời chào thăm và lời tạm biệt mà các tín đồ đầu tiên quen dùng. Thật là những lời tuyệt mỹ, thiên thượng.

Chăm về xác thịt

"Chăm về xác thịt sanh ra sự chết." (Ro 8:6).

"Nếu anh em sống theo xác thịt,thì phải chết." (Ro 8:13).

"Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời." (Ro 8:7).

Chối Đấng Christ

"Ai chối Ta trước mặt thiên hạ,thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời." (Lu 12:9).

"Ai chối Ta trước mặt thiên hạ,thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời." (Mat 10:33).

"Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời,nhưng theo việc làm, thì đều từ chối Ngài." (Tit 1:16).

"Bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó." (IITi 3:5).

"Cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình." (IIPhi 2:1).

Chối bỏ Đấng Christ

"Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa." (Kh 22:11).

"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!" (Gie 8:20).

"Nếu ai không tiếp rước... các ngươi,... đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy." (Mat 10:14,15).

Chớ sợ

"Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." (Mac 5:36).

"Chớ sợ chi, Ta ở cùng ngươi." (Sa 26:24).

"Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài." (Es 8:13).

"Chúng tôi chẳng sợ, dầu đất bị biến cải." (Thi 46:2).

"Đừng sợ,... vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi!... Ngươi thuộc về Ta... Ta,... sẽ nắm tay hữu ngươi." (Es 41:10,13 43:1;).

"Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ." (Thi 27:3).

"Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; người xác thịt sẽ làm chi tôi?" (Thi 56:4).

"Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." (IIVua 6:16;).

"Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi Nước Thiên đàng." (Lu 12:32).

Chờ đợi (Trông đợi) Đức Chúa Trời

"Các ngươi khá đợi Ta." (So 3:8;).

"Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con." (Ch 20:22).

"Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn." (Es 49:23).

"Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài." (Ca Thương 3:25;).

"Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (Thi 37:7).

"Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến." (Thi 62:1).

"Người khá... giữ sự nhơn từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi." (Os 12:7).

"Hỡi linh hồn ta, khá nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài." (Thi 62:5).

"Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!" (Es 30:18).

"Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Đấng đó? Vậy nên chúng tôi sẽ trông đợi Ngài." (Gie 14:22).

"Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va." (Ca Thương 3:26;).

"Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; tôi trông cậy Lời của Ngài." (Thi 130:5).

"Xin hãy dẫn tôi trong Lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài." (Thi 25:5).

"Sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định,... Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến." (Ha 2:3;).

"Ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta." (Mi 7:7).

"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va" (Thi 27:14).

"Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!" (Es 33:2).

"Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta." (Es 25:9).

"Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (Es 40:31).

Chơn thật

"Đức Chúa Jêsus Christ... là Đức Chúa Trời chơn thật." (IGi 5:20).

"Lời của Chúa là chơn thật." (Thi 119:160).

"Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời." (Kh 19:9).

"Những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (Kh 21:5; 22:6;).

"Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật." (Thi 19:9).

"Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng,... đường lối Ngài là công bình và chơn thật!" (Kh 15:3).

"Phàm điều chi chơn thật,... thì anh em phải nghĩ đến." (Phi 4:8).

"Hãy ưa sự chơn thật." (Xa 8:19).

"Luật pháp Chúa là chơn thật." (Thi 119:142).

"Sự chơn thật của Đấng Christ." (IICo 11:10).

"Sách chơn thật." (Da 10:21).

"Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật." (Eph 4:15).

"Ngài đã làm những sự mới lạ...cách thành tín, chơn thật." (Es 25:1).

"Miệng ta sẽ nói chơn thật." (Ch 8:7).

"Các điều răn là chơn thật." (Thi 119:151).

"Ngài... đã dùng lời chơn thật sanh chúng ta." (Gia 1:18).

"Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi." (Thi 91:4).

Chúc phước

"Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!" (Co 4:18).

"Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!" (Tit 3:15).

"Nguyền xin Chúa ở cùng tâm thần con!" (IITi 4:22).

"Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ!" (IPhi5:14).

"Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em!" (ITe 5:28).

"Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!" (Sáng- thế Ký 31:49;).

"Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!" (Eph 6:24).

"Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!" (IICo 13:13).

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!" (Phu 6:24-26).

"Nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng,... là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta,... được sự vinh hiển,tôn trọng, thế lực, quyền năng... hiện nay cho đến đời đời!" (Giu-đe 24,25).

"Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi Huyết giao ước đời đời mà đem Đấng Chăn Chiên lớn, là Đức Chúa Jêsus chúng ta, ra khỏi từ trong kẻ chết, -- nguyền xin Ngài, bởi Đức Chúa Jêsus Christ,khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta,-- sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng!"(He 13:20,21).

(Cũng xem mục: "Chào thăm.").

Chúa ở cùng chúng ta

"Em-ma-nu-ên nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." (Mat 1:23).

"Ta Thường Ở Cùng Các Ngươi Luôn." (Mat 28:20).

"Với chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta." (IISu 32:8).

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời người (Sa-lô-môn) ở cùng người." (IISu 1:1).

"Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát." (IISu 17:3).

"Đừng sợ chi,... Ta ở cùng ngươi." (Cong 18:9,10).

"Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 13:12).

"Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người." (ISa 3:19).

"Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se." (Gios 1:5).

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Gios 1:9).

"Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta." (IITi 4:17).

"Ta ở với ngươi... Ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi." (Es 41:10,13).

"Đa-vít càng ngày càng cường thạnh; vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người," (ISu 11:9).

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và Ở Trong Người." (Gi 14:23).

"Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động... Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." (Thi 16:8,11).

(Xem thêm mục: "Đồng đi với Đức Chúa Trời.")

Con cái Đức Chúa Trời

"Anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời." (Ga 3:26).

"Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời." (Gi 1:12).

"Người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ." (IGi 3:10).

"Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con Đức Chúa Trời." (Ro 8:14).

"Họ... là con của Đức Chúa Trời,tức là con của sự sống lại." (Lu 20:36).

"Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên," (IPhi2:2).

"Muôn vật... sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời." (Ro 8:21).

Con trẻ (con cái)

"Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi." (Es 11:6).

"Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình." (Co 3:20).

"Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn thơ ấu." (ISa 2:18).

"Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh." (IITi 3:15).

"Con trẻ reo lên trong Đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít!" (Mat 21:15).

"Chúa đã được ngợi khen bởi miện