NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ đoạn 8 và đoạn 9 được gọi là những bằng chứng Nước Trời, kể lại những việc lạ lùng mà Đức Chúa Jêsus đã thực hiện sau khi Ngài giảng dạy. Những phép lạ đã xảy ra chứng tỏ Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Mêsia đã được hứa ban trong Kinh Thánh Cựu ước.

Chúa Jêsus có uy quyền trên bệnh tật, trên thiên nhiên, trên ma quỷ và Ngài có quyền trên sự chết.

Kết thúc hai đoạn này trước giả Ma-thi-ơ đã nói:

Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn (Ma-thi-ơ 9:35-36).

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 8:17  (BDHD): 

Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai (Êsai 53:4):

“Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta,” đã được ứng nghiệm.

 

Các nhân vật:

  • Người phung: hay còn gọi là người bị phong hủi, một từ chung được dùng chỉ những sự rối loạn ở da từ bệnh vảy nến đến bệnh phung thật sự. Những triệu chứng của nó thay đổi từ những mảng trắng trên da đến những chỗ đau liên tục rồi đến sự mất dần những đốt của ngón tay và chân.

    Đối với dân Do Thái nó là một căn bệnh đáng sợ, người mang bệnh này bị xem là ô-uế – tức không xứng đáng để thờ phượng Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 13:3). Bất kỳ người nào tiếp xúc với người bệnh phung cũng xem là ô-uế. Vì vậy, người bệnh phung bị cách ly khỏi cộng đồng.

  • Viên đội trưởng (thầy đội): là các chỉ huy trưởng của sáu mươi đại đội (mỗi đại đội gồm một trăm binh sĩ) trong quân đoàn La Mã.

  • Người bị quỷ ám: từ này thường dùng trong Tân Ước để chỉ những người bị quỷ hay ác thần ám ảnh, chiếm hữu, gây nên chứng bịnh trong thân thể hoặc tâm thần.

 

Địa danh:

  • Biển Ga-li-lê: một hồ lớn ở vùng Ga-li-lê, cũng được gọi là “biển Ki-nê-rết” (Dân-số Ký 34:11; Giô-suê 12:3) trong Kinh thánh Cựu Ước và “hồ Ghê-nê-xa-rết” (Lu-ca 5:1) và “biển Ti-bê-ri-át” (Giăng 21:1) trong Tân Ước. Hồ này dài khoảng 21 km và rộng tới 11 km, và nó thấp hơn mực nước biển 211 m. Sông Giô-đanh chảy ngang qua biển hồ này từ Bắc xuống Nam; vì thế nước ở biển hồ này là nước ngọt và ngành đánh cá ở biển hồ này rất thường được nhắc đến trong những câu chuyện được ký thuật trong Kinh thánh Tân Ước, nổi tiếng khắp đế quốc La-mã và tạo nên một ngành xuất khẩu rất phát đạt. Mặt khác, do vị trí của biển hồ này nằm sâu dưới lòng của kẻ nứt sông Giô-đanh và được bao quanh bởi các ngọn đồi nên biển hồ dễ bị tác động của những luồng gió từ trên thổi xuống và thường có giông bão bất ngờ.

  • Ga-đa-ra: là một thành vững chắc ở phía Đông biển Ga-li-lê, cũng gọi là miền Giê-ra-sê.

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 08 map 01 name


Nội dung Ma-thi-ơ

Đức Chúa Jêsus chữa bệnh phong hủi

1 Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. 2 Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn,Chúa có thể khiến con được sạch.” 3 Đức Chúa Jêsus đưa tay chạm đến người ấy, và phán: “Ta muốn,hãy sạch đi.” Lập tức, người phong hủi được sạch. 4 Đức Chúa Jêsus căn dặn: “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy, như một lời chứng cho mọi người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành đầy tớ viên đội trưởng

5 Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài: 6 “Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Đức Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.” 8 Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. 9 Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo đứa nầy: 'Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: 'Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: 'Làm việc nầy!’ thì nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11 Ta bảo cho các ngươi biết: Từ đông phương, tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.” 13 Rồi Đức Chúa Jêsus phán với viên đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Đức Chúa Jêsus chữa lành bà gia Phi-e-rơ và nhiều người khác

14 Kế đó, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt, nằm trên giường. 15 Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.

16 Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám;Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. 17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai:

“Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta,

Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta,” đã được ứng nghiệm.

Điều kiện theo Chúa

18 Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Jêsus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21 Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Dẹp cơn bão biển

23 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. 24 Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” 26 Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ?”Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. 27 Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?”

Hai người bị quỷ ám ở Ga-đa-ra

28 Khi sang bờ bên kia, vào địa phận dân Ga-đa-ra, Đức Chúa Jêsus gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29 Chúng gào lên: “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không?” 30 Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31 Các quỷ van xin Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra,xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” 32 Ngài bảo: “Đi đi!” Các quỷ liền lìa khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm hết. 33 Những kẻ chăn heo bỏ trốn, chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34 Cả thành ra gặp Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài thì nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ.