NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ 17 kể lại những câu chuyện trong giai đoạn Chúa Jêsus tạm rút lui. Lúc này Chúa Jêsus vẫn còn ở trong vùng đất gần Sê-sa-rê Phi-líp. Cuối đoạn 16 câu 28, Chúa Jêsus nói với các môn đồ: Thật, ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi  thấy Con Người đến trong vương quốc Ngài."  Và sáu ngày sau, Chúa Jêsus đã hóa hình trên núi cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Họ chính là những người trước khi chết được chứng kiến sự vinh hiển của thiên đàng vinh quang, được thấy các thánh thời Cựu ước và nghe tiếng Đức Chúa Trời phán.

Sự hóa hình là một khải tượng, một cái nhìn thoáng qua nhanh chóng vinh quang của Nhà Vua. Đây là một mạc khải đặc biệt về thần tính của Chúa Jêsus cho ba người trong số các môn đệ Chúa và là lời khẳng định của Đức Chúa Trời về tất cả mọi việc Chúa Jêsus đã làm và sẽ làm. Chính Đức Chúa Trời đã phán: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." Giống như câu phán từ trời xuống lúc Chúa Jêsus chịu phép báp-têm (Ma-thi-ơ 3:17). Đây không phải chỉ là một người thường, nhưng chính là Con Đức Chúa Trời đến trong vương quốc Ngài.

Trong khi Chúa Jêsus ở trên núi, thì một số các môn đồ Ngài ở dưới ngọn núi đã thất bại trong việc đuổi quỷ. Các môn đệ Chúa đã được ban cho quyền năng chữa bệnh, nhưng vẫn chưa học hỏi được cách áp dụng quyền năng của Đức Chúa Trời.

Các môn đệ Chúa không đuổi được con quỉ này, nên họ hỏi Chúa Jêsus tại sao. Ngài chỉ ra chỗ thiếu đức tin của họ. Chính là quyền năng của Đức Chúa Trời mới dời được núi, chứ không phải uy quyền của chúng ta, nhưng phải có sự hiện diện của đức tin thì việc ấy mới có thể thực hiện được. Hạt cải là một vật nhỏ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Cả đến một đức tin nhỏ bé hoặc chưa phát triển, cũng có thể là đủ. Có lẽ các môn đệ Chúa đã cố dùng tài năng của riêng họ, chứ không phải là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, để đuổi quỉ. Một khi có Đức Chúa Trời ở với chúng ta, thì ngay đến một đức tin nhỏ cũng có quyền năng lớn. Khi nào chúng ta cảm thấy mình là những Cơ Đốc nhân yếu đuối hay bất năng bất lực, hãy tự xét phần đức tin của mình để chắc chắn là mình không đang trông cậy vào các khả năng để tạo kết quả, nhưng là trông cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trong Ma-thi-ơ 17:22-23, là lần thứ hai Chúa Jêsus báo trước sự chết Ngài (lần thứ nhất xem Ma-thi-ơ 16:21). Các môn đệ Chúa không hiểu tại sao Ngài lại cứ nói luôn về sự chết Ngài, vì họ trông mong Ngài thiết lập một vương quốc chính trị. Họ nghĩ rằng nếu Ngài chết đi, thì hi vọng của họ sẽ tiêu tan. Họ không biết rằng sự chết và sống lại của Ngài mới giúp Ngài thiết lập được Vương quốc Thiên đàng.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 17:18  (BDHD): 

Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc ấy, đứa bé được lành.

 

Các nhân vật:

  • Môi-se và Ê-li: là hai nhà tiên tri lớn nhất trong Cựu Ước. Môi-se đại diện cho luật pháp, hay giao ước cũ. Ông đã trước tác bộ Ngũ Kinh và báo trước có một đại tiên tri sẽ đến (Phục 18:15-19). Ê-li đại diện cho các nhà tiên tri báo trước sự giáng lâm của Đấng Mê-si-a. Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li cùng với Chúa Jêsus xác nhận sứ mạng làm Đấng Mê-si-a của Chúa Jêsus để làm ứng nghiệm luật pháp của Đức Chúa Trời và lời của các nhà tiên tri của Ngài. Như tiếng phán của Đức Chúa Trời trong đám mây phủ trên núi Si-na-i ban uy quyền cho luật pháp thể nào (Xuất 19:9), thì tiếng phán của Đức Chúa Trời trong cuộc hóa hình cũng ban uy quyền cho lời phán của Chúa Jêsus y như thế.

  • Bệnh phong điên: một thứ bịnh động kinh, khi trầm trọng thì bịnh nhân luôn luôn mất cả ý thức với chứng giật gân (so với Mác 9:18). Trong hai câu Kinh Thánh đó, căn bịnh là bởi mắc quỉ ám mà sanh ra.

 

Địa danh:

  • Núi cao: Tên núi này không được nói rõ. Tuy nhiên, câu đề cập thành Sê-sa-rê Phi-líp (Ma-thi-ơ 16:13) có thể gợi ý rằng việc hóa hình đã xảy ra trên núi Hẹt-môn, nằm ngay tại hướng Đông Bắc thành Sê-sa-rê Phi-líp.

  • Đóng thuế đền thờ: Thuế đền thờ là thuế thu hằng năm để dùng vào việc bảo trì đền thờ (Xuất 30:13-15). Tất cả nam giới người Do Thái đều phải nộp thuế bảo trợ đền thờ. Các nhân viên thu thuế đặt nhiều trạm để thu các sắc thuế ấy.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

 Mathio 17 map 01 name

 

 


Nội dung

Đức Chúa Jêsus hóa hình

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao. 2 Ngài hóa hình trước mặt họ: mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. 3 Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. 4 Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt; nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.” 5 Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” 6 Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. 7 Nhưng Đức Chúa Jêsus đến, chạm vào họ và phán: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” 8 Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Jêsus.

9 Đang khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Đức Chúa Jêsus ra lệnh cho họ: “Đừng thuật lại cho ai khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.” 10 Các môn đồ hỏi Ngài: “Vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Ê-li phải đến trước?” 11 Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến và phục hồi mọi việc. 12 Nhưng Ta nói với các con: Ê-li đã đến rồi mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý họ. Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn dưới tay họ như thế.” 13 Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Đức Chúa Jêsus chữa lành cậu bé bị quỷ ám

14 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng: 15 “Lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi! Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm; cháu thường bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.” 17 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây cho Ta.” 18 Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc ấy, đứa bé được lành.

19 Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?” 20 Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: 'Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!”

Đức Chúa Jêsus lại báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

22 Khi các môn đồ họp lại tại miền Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”Các môn đồ vô cùng đau buồn.

Đức Chúa Jêsus nộp thuế  

24 Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không” 25 Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” 26 Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn. 27 Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”