NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ 16 ghi chép hành trình Chúa Jêsus đi ra khỏi xứ Do Thái, Ngài đi đến vùng đất của người ngoại bang là Sê-sa-rê Phi-líp và tại đây, lần đầu tiên Chúa Jêsus tiết lộ cho các sứ đồ biết điều quan trọng như trong câu 21.

"Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại."

Đây là 1 trong 3 lần Chúa Jêsus báo trước về sự chết của Ngài trên thập tự giá và Ngài sẽ sống lại. Đó là mục đích cuối cùng của Ngài và là lý do mà Chúa đến thế gian để có thể cứu chuộc nhân loại. Nếu không có sự chết thay của Chúa Jêsus, thì con người sống dù có cả thế gian này rồi cuối cùng cũng đi vào sự hình phạt đời đời thì có ý nghĩa gì.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 16:26  (BDHD): 

Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?

 

Các nhân vật:

  • Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cùng đến với Chúa Jêsus. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là các lãnh tụ của Do Thái giáo thuộc hai phái khác nhau, và các quan điểm của họ trực tiếp đối lập với nhau về nhiều vấn đề. Người Pha-ri-si thì cẩn thận noi theo các luật lệ mà truyền thống tôn giáo của họ, tin rằng đó là con đường để đến với Đức Chúa Trời. Họ cũng tin vào uy quyền của toàn bộ Kinh Thánh và sự sống lại của người chết. Người Sa-đu-sê chỉ chấp nhận các sách của Môi-se là Kinh Thánh mà thôi, và không tin có một đời sống sau khi chết. Tuy nhiên, cả hai phái này đều xem Chúa Jêsus là kẻ thù chung, và họ hợp lực lại với nhau để tìm cách giết Ngài.

  • Giô-na: ông là vị tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời Cựu ước. Chúa bảo Giô-na hãy đến thành Ni-ni-ve về phía Đông khuyên dân đó ăn năn; nhưng ông trốn đi Ta-rê-si về phía Tây. Xuống tàu, giữa biển gặp cơn bão lớn ngăn trở, theo lời Giô-na xin, họ quăng ông xuống biển. Có một con cá lớn Chúa sắm sẵn nuốt Giô-na, và ông sống trong bụng cá đó ba ngày. Ở đó Giô-na suy gẫm về tội của mình không vâng phục Chúa, ăn năn cầu nguyện cùng Chúa, thì Ngài phán với con cá lớn mửa Giô-na trên đất khô. Quyền Đấng Toàn năng lạ lùng thay!

    Chúa lại bảo, Giô-na vâng lời, đến Ni-ni-ve rao giảng: “Còn 40 ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống”. Dân đó ăn năn ngay nên Chúa không phạt nữa. Xem thêm trong sách Giô-na.


  • Giê-rê-mi: một đại tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời Cựu ước, làm tiên tri đời cha con vua Giô-si-a trị vì, bắt đầu năm 625 T.C. đến khi thành Giê-ru-sa-lem bị huỷ diệt, là năm 586 T.C. (Giê-rê-mi 1:2-3).Về sau ông bị người Giu-đa chạy trốn ép phải đi sang Ai Cập (Giê-rê-mi 43:6-7). Ông nói tiên tri rằng dầu dân sự trốn vào Ai Cập, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi nạn binh đao của Nê-bu-cát-nết-sa! Khi quân lính Canh-đê chiếm và bảo hộ nước Ai Cập, bấy giờ lời tiên tri đó mới được ứng nghiệm (Giê-rê-mi 43:8-12). Từ năm 605 đến năm 538 T.C., Ba-by-lôn trở nên một nước rất mạnh, rất lớn, hoàn toàn chính xác với lời Giê-rê-mi nói tiên tri rằng dân Giu-đa kiều ngụ ở Ba-by-lôn 70 năm (Giê-rê-mi 25:11; 29:10).

 

Địa danh:

  • Sê-sa-rê Phi-líp: nằm cách biển Ga-li-lê vài dặm về phía Bắc, trong phần lãnh thổ do Phi-líp cai trị. Ảnh hưởng của văn hoá Hy Lạp và La Mã lan tràn khắp nơi, và đâu đâu cũng có các đền thờ và thần tượng ngoại đạo. Cần phân biệt với thành phố Sê-sa-rê nguy nga tráng lệ mà Hê-rốt đại đế đã xây dựng trên bờ Địa trung hải. Sê-sa-rê Phi-líp được con trai Hê-rốt là Phi-líp tái thiết (và đặt tên cho nó theo tên của Sê-sa Ti-be-rơ và tên mình), nằm tại phía Bắc biển hồ Ga-li-lê, gần sườn núi Hẹt-môn. Nguyên nó được gọi là Pa-nê-a (tên xưa, nay còn tồn tại với cái tên Banias) có đền thờ tại đây để tôn vinh thần Pan của Hy Lạp. Đây là khu vực đặc biệt của người ngoại đạo.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mat 16

 


Nội dung

Xin dấu lạ từ trời

1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến với Đức Chúa Jêsus, và thử Ngài bằng cách xin Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. 2 Nhưng Ngài đáp: “Khi chiều tà, các ngươi bảo: 'Thời tiết sẽ tốt, vì bầu trời đỏ.’ 3 Còn vào sáng sớm, các ngươi bảo: 'Thời tiết mưa bão, vì bầu trời đỏ và âm u.’ Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được các thời triệu sao? 4 Thế hệ gian ác dâm loạn nầy tìm kiếm một dấu lạ; nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na.” Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Men của người Pha-ri-si

5 Khi qua đến bờ bên kia, các môn đồ quên đem bánh theo. 6 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 7 Các môn đồ bàn luận với nhau và nói: “Tại vì chúng ta không đem theo bánh.” 8 Biết vậy nên Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? 9 Các con vẫn chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm nghìn người, và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hoặc bảy cái bánh cho bốn nghìn người, và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11 Tại sao các con không biết rằng Ta không muốn nói về bánh? Hãy đề phòng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Khi ấy, các môn đồ mới hiểu rằng Ngài không bảo đề phòng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ

13 Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” 14 Các môn đồ thưa: “Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri.” 15 Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” 17 Đức Chúa Jêsus phán với người: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, phước cho con! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời. 18 Còn Ta,Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.” 20 Rồi Ngài nghiêm cấm các môn đồ nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ.

Đức Chúa Jêsus nói trước về sự chết và sống lại của Ngài

21 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22 Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Việc nầy sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” 23 Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là một chướng ngại cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

24 Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25 Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. 26 Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha mình cùng với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ ban thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người đến trong vương quốc của Ngài.”