NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ đoạn 14 đến đoạn 27 là giai đoạn mới trong chức vụ của Chúa Jêsus, gọi là Năm Khổ Nạn hay Giai đoạn Chúa Chịu Khổ Nạn. Liên hệ với cuộc đời của Giăng Báp-tít nhằm lúc ông bị vua Hê-rốt sát hại.

Năm khổ nạn có thể được chia làm hai giai đoạn:

1. Sáu tháng tạm rút lui: Được chép trong Mat 14:1-18:35. Trong 6 tháng nầy, Chúa Jêsus vẫn ở tại Ca-bê-na-um nhưng Chúa thường di chuyển đến những nơi hẻo lánh tránh va chạm với kẻ thù vì giờ Ngài chưa đến. Nhưng dân chúng từ nhiều nơi vẫn tìm đến với Chúa Jêsus để nghe Ngài dạy dỗ và xem Ngài làm phép lạ. Mỗi khi nhìn thấy đám đông dân chúng thì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, Ngài cảm thương mọi người.

2. Sáu tháng phó mình: Được chép trong Mat 19:1-27:66 Chúa rời Ga-li-lê đến thành Giê-ru-sa-lem để sáu tháng sau sẽ phó mình chịu chết.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 14:14 (BDHD): 

Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.

 

Trong phân đoạn 14 này, Ma-thi-ơ có kể về một câu chuyện Chúa Jêsus hóa bánh lần thứ nhất cho 5.000 người (Ma-thi-ơ 14:13-21). Nếu chỉ đọc sách Ma-thi-ơ thì chúng ta sẽ không có đủ dữ kiện để biết chi tiết về câu chuyện này.

Ví dụ: "Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy, đi đến nơi hoang vắng" (câu 13), chúng ta không thể biết nơi hoang vắng này là ở đâu. Nhưng cuộc đời Chúa Jêsus được bốn trước giả là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng ghi chép lại, cho nên khi tra cứu từ những sách khác thì nơi hoang vắng này chính là Bết-sai-đa (Lu-ca 9:10-17).

Trong sách Giăng 6:1-14 cho chúng ta biết thêm Chúa Jêsus nói với Phi-líp về việc phải lo mua bánh ở đâu đủ cho đoàn dân này ăn. Sứ đồ Anh-rê là người phát hiện và đem đến với Chúa Jêsus cậu bé có 5 cái bánh và 2 con cá.

Nhìn chung, ba sách Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca rất giống nhau nên được gọi là Phúc Âm Cộng Quan (Synoptics: Có chung một cái nhìn). Dù kể nhiều câu chuyện giống nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi Phúc Âm có một cái nhìn khác khi kể cùng một câu chuyện. Khi đối chiếu các câu chuyện trong ba sách Phúc Âm Cộng Quan, chúng ta sẽ đi vào chiều sâu, học được nhiều chi tiết quý giá.

Riêng sách Giăng, không những cho biết nhiều hơn các Phúc Âm Cộng quan về những điều xảy ra trong Năm Chuẩn Bị, và rất nhiều chi tiết quan trọng trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Jêsus trước khi Ngài bị đóng đinh và sau khi Chúa Jêsus sống lại. Nếu không đối chiếu với Phúc Âm Giăng, chúng ta có thể hiểu không đầy đủ.

Ví dụ: Nếu chỉ nghiên cứu Phúc Âm cộng quan, chúng ta có thể hiểu sai rằng Chúa gặp Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng, Gia-cơ lần đầu tiên tại bờ hồ Ga-li-lê khi khởi đầu năm Mến Mộ. Nhưng theo Giăng 1:35-37, các môn đồ đầu tiên là Anh-rê, Phi-e-rơ và Giăng từng là môn đồ Giăng Báp Tít, đã gặp Chúa vào năm Chuẩn Bị và trở nên thân thiết với Ngài suốt năm Chuẩn Bị. Nghĩa là Chúa chuẩn bị họ bằng sự huấn luyện họ khoảng trên dưới một Năm trước khi Chúa kêu gọi họ bỏ chài lưới mà theo Ngài trọn thời gian. Họ cũng được chính Giăng Báp Tít chuẩn bị họ cho chức vụ sau nầy.

 

Các nhân vật:

  • Vua Hê-rốt: Ông là con của vua Hê-rốt đại đế, có tên là An-ti-ba và cai trị hai vùng là Ga-li-lê và Bê-rê. Ông là vua chư hầu của đế quốc La Mã.

  • Phi-líp: là một người em cùng cha khác mẹ với Hê-rốt An-ti-ba, là một vua khác nữa trong số bốn vua chư hầu cai trị xứ Pa-lét-tin. Lãnh thổ của ông ta là khu vực Y-đu-mê và Tra-cô-nít, nằm về hướng Đông Bắc biển Ga-li-lê (Lu-ca 3:1). Vợ của Phi-líp là Hê-rô-đia đã bỏ Phi-líp để sống với Hê-rốt An-ti-ba. Giăng Báp-tít kết án cả hai về tội tà dâm (xem thêm Mác 6:17-18).

 

Cách tính giờ:

"Đến canh tư": khoảng 3 đến 6 giờ sáng. Theo cách tính giờ của người La Mã, thì đêm được chia thành bốn canh:

CANH MỘT: 6-9 giờ tối.

CANH HAI: 9 giờ - nửa đêm.

CANH BA: nửa đêm – 3 giờ sáng.

CANH TƯ: 3-6 giờ sáng.

 

Địa danh:

  • Ghê-nê-xa-rết: Đó là một đồng bằng có hình dạng mặt trăng khuyết, chiều dài khoảng 5 km, chiều ngang khoảng 2 km, ở trên phía tây bắc biển hồ Ga-li-lê. Trong Tân ước biển Ga-li-lê cũng gọi là biển Ghê-nê-xa-rết và biển Ti-bê-ri-át (Giăng 6:1).

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mat 14

 


Nội dung Ma-thi-ơ

Sự chết của Giăng Báp-tít

1 Lúc ấy, vua chư hầu Hê-rốt nghe danh tiếng Đức Chúa Jêsus, 2 thì bảo các cận thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, nên mới thực hiện được những phép lạ nầy.” 3 Vì Hê-rốt đã bắt, trói và bỏ tù Giăng do việc Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua. 4 Bởi Giăng có can vua: “Bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp.” 5 Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri.

6 Nhưng, khi đến sinh nhật Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm hài lòng Hê-rốt, 7 đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. 8 Bị mẹ xúi giục, nàng tâu rằng: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm.” 9 Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho nàng. 10 Vua sai người chém đầu Giăng trong ngục, 11 rồi họ để đầu của ông trên mâm, trao cho cô gái ấy, và nàng đem đến cho mẹ mình. 12 Sau đó, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác của ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất

13 Nghe tin ấy, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. 14 Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.

15 Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn.” 16 Đức Chúa Jêsus phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.” 17 Các môn đồ thưa rằng: “Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.” 18 Ngài phán: “Hãy đem đến đây cho Ta.” 19 Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng. 20 Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 21 Số người ăn khoảng năm nghìn người, không kể phụ nữ và trẻ em.

Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển

22 Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. 23 Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình.

24 Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. 25 Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. 26 Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” 28 Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa.” 29 Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jêsus. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” 31 Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” 32 Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33 Những người trên thuyền quỳ lạy Ngài, và thưa rằng: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”

34 Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến đất Ghê-nê-xa-rết. 35 Dân vùng đó nhận ra Ngài, họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài, 36 nài xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi; và những ai chạm đến đều được lành.