NHỮNG GỢI Ý:

Chúa Jêsus đang trên hành trình đi ra khỏi xứ Do Thái, Ngài đi vào vùng Đê-ca-bô-lơ là vùng đất của dân ngoại. Đoàn dân đi theo Chúa Jêsus trong Mác đoạn 8 đa số là từ dân ngoại, họ đã ở với Chúa suốt ba ngày nghe Ngài giảng dạy. Tại đây Chúa Jêsus lần thứ hai hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng được ăn no nê trước khi cho họ về.

Mặc dù Chúa Jêsus và các môn đồ đang ở xa ngoài vùng đất Do Thái, nhưng vẫn có những người Pha-ri-si tìm đến để tranh luận và tìm cách bắt lỗi Chúa Jêsus. Chúa không để mắc mưu họ và Ngài đã căn dặn các môn đồ phải cẩn thận về men, về ảnh hưởng xấu của những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt.

Trong chuyến hành trình ra khỏi xứ Do Thái, đi đến Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa Jêsus lần đầu bày tỏ cho các môn đồ biết Ngài sẽ chịu thương khó, chịu chết và sẽ sống lại sau ba ngày. Phi-e-rơ là môn đồ trước đó đã nói Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng khi nghe Chúa nói về con đường thập tự giá Ngài phải đi qua thì Phi-e-rơ không đồng tình và còn tự đặt mình là người biết rõ tương lai hơn Chúa Jêsus, ông đem Chúa Jêsus riêng ra và dám trách Ngài nói sai. Ông Phi-e-rơ đã bị Chúa Jêsus nghiêm trách và Ngài cũng đã ra lệnh cho Sa-tan phải lui ra vì đã lợi dụng Phi-e-rơ nói ra điều ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời. Con đường thập tự giá là con đường từ bỏ mình, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 8:34 (BDHD): 

Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

 

Địa danh:

  • Đa-ma-nu-tha: Người ta đã tìm được tại phía Nam đồng bằng Ghê-nê-xa-rết một hang đá có tên là “Talmanutha”, có lẽ là nơi Chúa Jêsus bỏ thuyền lên đất liền. Đa-ma-nu-tha và Ma-ga-đan (hay Ma-đa-la) trên bờ Tây biển Ga-li-lê có lẽ là hai tên của cùng một địa điểm hay hai địa điểm nằm gần nhau.

  • Sê-sa-rê Phi-líp: là một thành phố ngoại giáo đặc biệt nổi tiếng về việc thờ lạy các thần Hy Lạp và có nhiều đền thờ dành cho vị thần cổ xưa là Pan. Vua Phi-líp, được đề cập trong Mác 6:17, đã đổi tên thành phố này từ Sê-sa-rê ấy thành Sê-sa-rê Phi-líp để nó khỏi bị lẫn lộn với thành phố Sê-sa-rê ở ven biển (Công 8:40), là thủ đô của vùng lãnh thổ do người anh của vua là Hê-rốt An-ti-ba cai trị. Thành phố ngoại giáo thờ rất nhiều thần này là nơi thích hợp để Chúa Jêsus yêu cầu các môn đồ phải nhìn nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mac 7 map 01 name

 


Nội dung

Đức Chúa Jêsus hóa bánh lần thứ hai

(Mat 15:32-39)

1 Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn, nên Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ đến và bảo: 2 “Ta cảm thương đoàn dân nầy, vì họ đã ở với Ta ba ngày và bây giờ không có gì ăn cả. 3 Nếu Ta để họ bụng đói ra về, chắc họ sẽ xỉu dọc đường vì trong họ có một số người từ những nơi xa đến.” 4 Môn đồ thưa rằng: “Giữa nơi hoang mạc nầy, làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?” 5 Ngài hỏi: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái.” 6 Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất; lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. 7 Các môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn, rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. 8 Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được bảy giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 9 Số người ăn khoảng chừng bốn nghìn người. Đức Chúa Jêsus cho dân chúng về, 10 còn Ngài lập tức xuống thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Đa-ma-nu-tha.

Xin dấu lạ từ trời

(Mat 16:1-4)

11 Có mấy người Pha-ri-si đến và tranh luận với Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 12 Đức Chúa Jêsus thở than trong lòng rằng: “Tại sao thế hệ nầy lại tìm kiếm dấu lạ? Thật, Ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ nầy cả.” 13 Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia.

Men của người Pha-ri-si

(Mat 16:5-12)

14 Các môn đồ quên đem bánh theo; trong thuyền họ chỉ có một cái bánh thôi. 15 Ngài nhắc nhở họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt.” 16 Các môn đồ bàn luận với nhau: “Chắc tại chúng ta không có bánh.” 17 Biết điều đó, Đức Chúa Jêsus nói: “Sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? 18 Sao các con có mắt mà không thấy? Có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao? 19 Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Mười hai giỏ.” 20 “Còn khi Ta bẻ bảy cái bánh cho bốn nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Bảy giỏ.” 21 Ngài phán: “Các con vẫn còn chưa hiểu sao?”

Người mù ở Bết-sai-đa

22 Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh. 23 Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi: “Con có thấy gì không?” 24 Người mù ngước lên rồi thưa: “Con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối, đang di chuyển.” 25 Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt anh; anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật. 26 Đức Chúa Jêsus cho anh về và dặn: “Đừng trở vào trong làng.”

Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ

(Mat 16:13-20; Lu 9:18-21)

27 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đi khỏi đó, vào các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ rằng: “Thiên hạ nói Ta là ai?” 28 Họ thưa: “Người thì nói Thầy là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; người khác thì nói là một trong các nhà tiên tri.” 29 Ngài hỏi: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ.”30 Đức Chúa Jêsus truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả.

Đức Chúa Jêsus báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

(Mat 16:21-28; Lu 9:22-27)

31 Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, và sau ba ngày phải sống lại. 32 Ngài nói rõ ràng việc nầy với các môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, và trách Ngài. 33 Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại nhìn các môn đồ, và quở trách Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người.”

34 Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 35 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình. 36 Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37 Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? 38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa thế hệ gian dâm tội lỗi nầy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài cùng với các thiên sứ thánh ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài.”