NHỮNG GỢI Ý:

Ngày nay, chúng ta đang sở hữu quyển Kinh Thánh rất gọn nhẹ và dễ dàng truy tìm một sách, một đoạn và một câu. Nhưng trong thủ bản hay nguyên bản, các sách trong Kinh Thánh viết trên những cuộn giấy da, giấy cói... không có phân chia đoạn, câu. 

Stephen Langton được cho là người đầu tiên phân đoạn cho ấn bản Vulgate của Kinh Thánh vào năm 1205. Sau đó, trong thập niên 1400, kỹ thuật này được ứng dụng cho các bản sao tiếng Hy Lạp của Tân Ước. Robert Estienne (Robert Stephanus) là người đánh số câu cho mỗi đoạn, kỹ thuật này được ứng dụng cho các bản in năm 1565 (Tân Ước) và năm 1571 (Kinh Thánh Hebrew).

Nhờ có đoạn, câu chúng ta dễ dàng tìm ra địa chỉ của một câu Kinh Thánh. Nhưng điều thuận lợi này cũng tạo ra một nguy hại khác, đó là độc giả sẽ dễ rơi vào tình huống "đoạn chương thủ nghĩa" nghĩa là tách rời một câu, một đoạn ra khỏi ý nghĩa gốc của nó. Để tránh tình trạng này chúng ta cần chú ý đến thượng văn (đoạn văn bản Kinh Thánh trước đó) và hạ văn (đoạn Kinh Thánh sau đó) của đoạn và câu Kinh Thánh chúng ta đang đọc. Trong Mác đoạn 3 chúng ta sẽ gặp vấn đề này trong phần Luyện Trí Nhớ.

Ví dụ: Trong Cô-lô-se 2:21 "Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ." Nếu đọc qua câu này, chúng ta hiểu và áp dụng thế nào? Chúa muốn dạy chúng ta đừng yêu thế gian và tội lỗi. Vậy chúng ta chớ lấy, chớ nếm hay sờ đến những cám dỗ của thế gian. Nếu hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Chúng ta đã bị rơi vào tình huống "đoạn chương thủ nghĩa." Xem lại phần thượng văn, hạ văn của Cô-lô-se 2:21 chúng ta thấy ý nghĩa gốc ở đây hoàn toàn khác hẳn. Câu 22 cho biết "chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người." Bạn hãy mở đoạn 2 của Cô-lô-se sẽ thấy Phao-lô khuyên chúng ta cảnh giác với tà thuyết và đạo lý, phép tắc của loài người chứ không phải của Chúa.

Để tránh lỗi lầm hiểu sai ý nghĩa Kinh Thánh, cách tốt nhất là dùng Kinh Thánh giải thích cho Kinh Thánh. Không những đọc cả thượng văn, hạ văn của câu Kinh Thánh mà luôn luôn đặt câu Kinh Thánh đó trong cả các sách khác của Kinh Thánh. Đó là phương pháp đối chiếu, so sánh với những đoạn câu khác trong Kinh Thánh để quan sát, giải thích và áp dụng Lời Chúa cho mình.

Bạn hãy tập quan sát cẩn thận phần Kinh Thánh mình đọc, trong khi làm bài Luyện Trí Nhớ và đố Kinh Thánh, bạn có thể sử dụng Kinh Thánh để trả lời nếu thấy mình chưa nhớ rõ.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 3:10  (BDHD): 

Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân; vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài.

 

Địa danh:

Trong đoạn này, Mác có nhắc đến đoàn người rất đông từ nhiều nơi đến cùng Chúa Jêsus, gồm: GA-LI-LÊ, GIU-ĐÊ, thành Giê-ru-sa-lem, miền Y-ĐU-MÊ, vùng bên kia sông Giô-đanh (là vùng BÊ-RÊ), khu vực chung quanh thành Ty-rơ và Si-đôn (thuộc về xứ PHÊ-NÊ-XI). Để có thể nhận diện được vị trí của từng địa danh này, xin bạn xem bản đồ dưới đây. Trên bản đồ, tên những vùng miền viết bằng chữ hoa, những tên của thành hay làng viết hoa chữ đầu.

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Map 03 name

Nội dung

Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát

(Mat 12:9-14; Lu 6:6-11)

1 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội; ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa cho người đó trong ngày sa-bát không, để tố cáo Ngài. 3 Ngài bảo người teo tay: “Hãy ra đứng giữa đây!” 4 Rồi Ngài hỏi họ: “Trong ngày sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều im lặng. 5 Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra, thì tay được lành. 6 Các người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Hê-rốt chống Ngài để tìm cách giết Ngài.

Đoàn dân trên bờ biển

7 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ lánh ra phía biển; một đoàn người rất đông từ Ga-li-lê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê, 8 thành Giê-ru-sa-lem, miền Y-đu-mê, vùng bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn, khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. 9 Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép. 10 Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân; vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. 11 Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: “Thầy là Con Đức Chúa Trời!” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai.

Đức Chúa Jêsus chọn mười hai sứ đồ

(Mat 10:1-4; Lu 6:12-16)

13 Đức Chúa Jêsus đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. 14 Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, 15 và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. 16 Đây là mười hai sứ đồ mà Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; 17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-nê-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.

Tội phạm đến Đức Thánh Linh

(Mat 12:22-32; Lu 11:14-23; 12:10)

20 Đức Chúa Jêsus về nhà; cả một đám đông lại tụ họp tại đó đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. 21 Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng “Ngài đã bị mất trí.”

22 Các thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem xuống lại nói: “Người nầy bị Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ.” 23 Đức Chúa Jêsus gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói: “Sa-tan có thể tự đuổi Sa-tan được sao? 24 Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được; 25 nếu một nhà tự chia rẽ, thì nhà ấy không thể đứng vững được.26 Cũng vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được mà đã tận số rồi! 27 Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước; phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được.

28 Thật, Ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. 29 Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời.” 30 Ngài phán như vậy vì họ nói rằng: “Người nầy bị uế linh ám.”

Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus

(Mat 12:46-50; Lu 8:19-21)

31 Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. 32 Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia, đang tìm Thầy.” 33 Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 34 Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 35 Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.”