Ru-tơ Bà Cố Nội Của Đa-vít

Khởi Đầu Của Gia-Tộc Sanh Ra Đấng Mê-si

Truyện tích khả ái của một bậc phụ nữ khả ái nầy tiếp theo các cảnh trạng hỗn loạn của sách Các quan xét, chẳng khác gì lúc bình tĩnh theo sau cơn giông tố. Đây là bức tranh huyền ảo và tuyệt mỹ vẽ lại cuộc sanh hoạt gia đình trong một thời kỳ rối loạn, vô chánh phủ.

1000 năm trước, Áp-ra-ham đã được Đức Chúa Trời kêu gọi sáng lập một quốc gia với mục đích một ngày kia, sẽ do đó mà phát sanh Cứu Chúa của loài người. Trong sách Ru-tơ nầy, chúng ta thấy sáng lập gia tộc ở giữa dân tộc do đó Cứu Chúa sẽ phát xuất. Ru-tơ là bà cố nội của vua Đa-vít. Từ đây trở đi, suốt cả phần còn lại của Cựu Ước, gia tộc của Đa-vít được quan tâm đến nhiều nhứt.

Ru 1:1-22 -- Kiều ngụ tại xứ Mô-áp

Vì cớ nạn đói kém, một gia đình ở Bết-lê-hem, chồng là Ê-li-mê-léc, vợ là Na-ô-mi, và hai con trai, đã đi kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người Mô-áp là dòng dõi của Lót (Sa 19:37) như vậy, họ có bà con xa với người Do-thái. Nhưng họ thờ lạy hình tượng. Thần của họ là Kê-móc, được họ thờ lạy bằng sự dâng con trẻ làm của lễ. Hai cậu thanh niên Bết-lê-hem đã cưới hai thiếu nữ Mô-áp. Sau 10 năm, người cha và hai con trai qua đời. Ru-tơ, vợ góa của một trong hai thanh niên đó, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã bộc phát lòng thương mến bà gia, là Na-ô-mi (1:16,17), và theo bà về Bết-lê-hem.

Ru 2:1-23

Ru-tơ mót lúa trong đồng ruộng của Bô-ô

Bô-ô là con trai của Ra-háp, người Ca-na-an làm kỵ nữ tại thành Giê-ri-cô (Gios 2:1  Mat 1:5 xem thêm  Gios 2:1-24). Như vậy, bà cố nội của Đa-vít là người Mô-áp, và ông cố nội của Đa-vít là người lai Ca-na-an. Máu dân ngoại đã dự phần cấu tạo gia tộc được tuyển lựa ở giữa tuyển dân; đó là hình bóng về Đấng Mê-si được ban cho mọi dân tộc.

Hãy chú ý mối liên lạc thân ái giữa Bô-ô và những người làm công cho ông (câu 4).

Cách Bết-lê-hem chừng 1 dặm về phía Đông, có một khu ruộng gọi là "ruộng của Bô-ô," tại đó, theo truyền thoại, Ru-tơ đã mót lúa. Gần đó là "cánh đồng của các gã chăn chiên,"là nơi theo truyền thoại, các thiên sứ đã báo tin Đức Chúa Jêsus giáng sanh cho bọn chăn chiên. Vậy, theo các truyền thoại nầy, "sân khấu" cho bản tình ca giữa Bô-ô và Ru-tơ để đưa tới sự cấu tạo gia tộc sẽ sanh ra Đấng Christ, 1100 năm sau, đã được chính Đức Chúa Trời lựa chọn làm nơi thiên sứ báo tin Đấng Christ ngự đến.

Ru 4:1-5:22

Bô-ô và Ru-tơ thành hôn

Dưới Giáo đường Giáng sanh tại thành Bết-lê-hem, có một căn phòng mà người ta nói rằng Đức Chúa Jêsus đã sanh ra ở đó. Theo một truyền thoại thời xưa, thì chính căn phòng nầy là một phần tòa nhà tổ tiên của Đa-vít, và -- trước Đa-vít-- của Bô-ô và Ru-tơ. Vậy, theo truyền thoại nầy, Bô-ô đã cưới Ru-tơ làm vợ và bắt đầu cấu tạo gia tộc sẽ đưa Đấng Christ vào thế gian nầy trong chính căn phòng mà 1100 năm sau, Đấng Christ đã giáng sanh tại đó.

Gia hệ (Ru 4:17-22) tỏ ra con trai của Ru-tơ là Ô-bết, con trai của Ô-bết là Y-sai, và con trai của Y-sai là Đa-vít;chính cốt vì gia hệ đó mà sách Ru-tơ đã được chép ra. Từ đó trở đi, ý tưởng của Cựu Ước qui tụ vào Vua của các vua hầu đến sẽ sanh ra trong dòng dõi Đa-vít. Và chính Ru-tơ đã mở đầu cho dòng dõi ấy."