Cựu Ước đã được viết ra để tạo nên một tiếng chuông báo trước về Đấng Christ và để mở đường cho Đấng Christ ngự đến. Cựu Ước là truyện tích của dân tộc Hê-bơ-rơ, phần lớn luận về những biến cố và nhu cầu cấp bách trong các thời kỳ của dân tộc ấy. Nhưng suốt cả truyện tích nầy,luôn luôn có trông đợi và thấy trước sự ngự đến của Một Đấng Oai Nghiêmsẽ trị vì và làm một công việc lớn lao, lạ lùng trên cả thế giới. Lâu lắm trước khi ngự đến, Đấng nầy được người ta biết là Đấng Mê-si. Những lời tiên tri về Ngài ngự đến hợp thành mối dây "Đấng Mê-si" thấu suốt Cựu Ước. Ấy là sợi chỉ vàng chạy suốt những quyển sách vừa nhiều, vừa khác nhau của Cựu Ước, và hợp cả lại thành một khối duy nhứt lạ lùng.

Thoạt tiên có những ám chỉ mơ hồ, rồi bắt đầu có những dự ngôn đặc biệt và minh bạch; truyện tích càng tiến xa, thì những dự ngôn ấy càng đặc biệt, càng minh bạch và càng nhiều. Các dự ngôn minh bạch càng nhiều lên, thì các biểu tượng, tranh ảnh, hình bóng và tiên kiến gián tiếp cũng tăng gia. Như vậy, lúc ta tới tận điểm của Cựu Ước, thì cả truyện tích Đấng Christ đã được viết trước và nói bóng trước bằng những lời lẽ và hình ảnh nếu tổng hợp lại, thì không thể nào chỉ về một nhân vật khác trong lịch sử.

Thêm vào những dự ngôn và hình bóng hết sức rõ ràng, còn có thể có nhiều ngụ ý kín giấu về Đấng Mê-si, chỉ hơi thấy rõ trên bề mặt mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi tưởng tốt nhứt là đừng quá khai thác vấn đề hình bóng, trừ khi nó được giải thích như vậy trong Kinh Thánh, hoặc rõ ràng đến nỗi không sao lầm lẫn được.

Mục đích của chúng tôi ở đây là trình bày sơ lược các khúc sách chỉ rõ về sự ngự đến của Đấng Christ.

SÁNG THẾ KÝ

Sa 3:15.-- Lời tuyên bố đầu tiên:"Dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn" dường như tỏ ra rằng mặc dầu loài người phạm tội, Đức Chúa Trời cũng quyết định làm cho sự dựng nên loài người của Ngài được kết quả mỹ mãn. Loài người sa ngã bởi người nữ thể nào, thì cũng sẽ nhờ người nữ mà được cứu chuộc thể ấy. Đây dường như ám chỉ rằng Đấng Cứu chuộc sẽ do nữ đồng trinh mà giáng sanh.

Sa 4:4-7.-- Tế vật của A-bên. Đây dường như tỏ ra rằng, ngay từ lúc đầu, tế vật bằng huyết đã được thiết lập làm điều kiện cho loài người được Đức Chúa Trời tiếp nhận; đây cũng là lần đầu tiên ám chỉ về Đấng Christ chịu chết đền tội loài người.

Sa 12:3  Sa 18:18  Sa 22:18.-- Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham để thành lập một dân tộc do đó muôn dân sẽ được phước. Lời kêu gọi nầy được lặp lại 3 lần. Đây tuyên bố rõ ràng, dứt khoát mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài thành lập quốc gia Hê-bơ-rơ, lại có dự ngôn rằng trong quốc gia ấy,Ngài sẽ làm một việc đem phước lành cho cả thế giới.

Sa 14:18-20.-- Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, được Áp-ra-ham dâng một phần mười chiến lợi phẩm; vả, lúc đó, Áp- ra-ham đại diện cho cả quốc gia Hê-bơ-rơ mà ông sẽ thành lập. Đây dường như là một hình bóng về Đấng mà dân tộc của Áp-ra-ham sẽ được thành lập để đưa vào trong thế gian. Xem ở thơ Hê-bơ-rơ, đoạn 7.

Sa 22:1-24.-- Áp-ra-ham dâng Y-sác làm tế vật. Mên-chi-xê-đéc là "hình bóng" đầu tiên trong đời Áp-ra-ham về Đấngmà dân tộc của Áp-ra-ham sẽ được thành lập để đưa vào trong thế gian thể nào,thì cũng một thể ấy, đây chúng ta có "hình bóng" về Biến Cốtrong đời sống của Đấng hầu đến, do đó Ngài sẽ "ban phước cho cả thế giới." Biến Cố ấy là Đấng Christ chịu chết thế tội lỗi loài người,rồi sống lại. Đây là bức tranh: Một người cha dâng con trai làm tế vật; con trai chết (trong trí Áp-ra-ham --  22:4) 3 ngày; một vật thay thế (22:13) một tế lễ thực sự; và việc xảy ra trên núi Mô-ri-a  22:2), -- chính tại núi nầy, Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào Thập tự giá, và Áp-ra-ham đã dâng một phần mười chiến lợi phẩm cho Mên-chi-xê-đéc (14:18).

Sa 26:4; 28:4;.-- Lời hứa đầu tiên cho Áp-ra-ham rằng nhờ dòng dõi ông, "các chi tộc nơi thế gian sẽ được phước"(Sa 12:3), tới đây được nhắc lại cho Y-sác, rồi cho Gia-cốp nữa. Lời hứa nầy được nhắc tới 5 lần, -- 3 lần cho Áp-ra-ham, 1 lần cho Y-sác và 1 lần cho Gia-cốp.

Sa 49:10.-- "Đấng Si-lô" sẽ cai trị các nước. Đây là lời dự ngôn rõ ràng thứ nhứt rằng một ĐẤNG sẽ từ dân tộc Hê-bơ-rơ dấy lên để cai trị mọi nước; như vậy là ngụ ý rằng do Đấng nầy, dân tộc của Áp-ra-ham sẽ làm trọn sứ mạng thiên thượng, là ban phước cho mọi nước. Danh Ngài là "Đấng Si-lô." Ngài sẽ hiện ra trong chi phái Giu-đa. Chắc Ngài là Đấng mà Mên-chi-xê-đéc làm hình bóng cho.

XUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ

Xuất Ê-díp-tô ký 12.-- Các con đầu lòng của nước Ai-cập phải chết. Thiết lập Lễ Vượt Qua. Chắc chắn đây là một biến cố lịch sử vĩ đại làm hình bóng về sự chết của Đấng Christ. Được giải cứu bởi sự chết của các con đầu lòng. Những ai có dấu Huyết Chiên Con thì được an ninh. Sở dĩ gọi là Lễ Vượt Qua vì thiên sứ hủy diệt đã "đi vượt qua" (Xu 12:27) những kẻ mang dấu huyết. Suốt 1400 năm, dân Y-sơ-ra-ên hằng năm giữ lễ nầy để kỷ niệm sự giải cứu khỏi Ai-cập; hằng năm họ dâng chiên con Lễ Vượt Qua y như họ đã làm trong đêm Vượt qua đầu tiên, cho tới khi Chiên Con Của Đức Chúa Trời trút linh hồn trên Thập tự giá, trong ngày Lễ Vượt Qua mà bao nhiêu ngàn chiên con bị giết ở Giê-ru-sa-lem. Bởi đó, Ngài đem cho dân Ngài sự giải cứu khỏi tội lỗi, cũng như ngày xưa, họ đã được giải cứu khỏi Ai-cập vậy.

LÊ-VI KÝ

Le 16:1-34-- Đại lễ chuộc tội. Con dê bị đuổi đi, gánh tội lỗi của nhân dân. Đây là một bức tranh khác mô tả sự chết của Đấng Christ để đền tội loài người. Đại lễ nầy và cả hệ thống tế vật trong sách Lê-vi ký là những đặc điểm liên tục của cuộc sanh hoạt quốc gia Hê-bơ-rơ, và tỏ ra sự chết của Đấng Christ chiếm địa vị quan trọng trong ý tưởng Đức Chúa Trời.

DÂN SỐ KÝ

Dan 21:6-9.-- Con rắn lửa. Theo như ta hiểu biết trong Tân Ước, thì truyện tích nầy là biến cố lịch sử làm hình bóng về Đấng Christ có quyền cứu người ta khỏi tội lỗi.

Dan 24:17-19.-- Lại một dự ngôn rõ ràng khác về một Đấng sẽ dấy lên trong nước Y-sơ-ra-ên: Ngài sẽ là "một Ngôi Sao," "một Cây Phủ việt, " và sẽ "cầm quyền." Rõ ràng đây chỉ về cùng một Đấng có Danh là "Đấng Si-lô" và "được các dân vâng phục," ở  Sa 49:10.

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

Phu 18:15-19.-- Đây cũng lại là một dự ngôn rõ ràng khác về một Đấng sẽ dấy lên trong nước Y-sơ-ra-ên, một "Đấng Tiên tri như Môi-se," bởi Ngài, Đức Chúa Trời sẽ "phán" với loài người. Rõ ràng lắm, đây là một đặc tánh khác của "Đấng Si-lô" và "Ngôi Sao" đã nói đến trên kia.

Như vậy, trong 5 quyển sách đầu của Cựu Ước có lời dự ngôn đặc biệt, lặp lại 5 lần, rằng dân tộc Hê-bơ-rơ đang được đưa vào thế giới vì một mục đích chánh xác, là ban phước cho muôn dân. Cũng có những lời dự ngôn đặc biệt rằng từ trong dân tộc Hê-bơ-rơ sẽ dấy lên Một Đấngcó Danh là "Đấng Si-lô," là "Ngôi Sao," là "Đấng Tiên tri giống như Môi-se." Cũng có nhiều chỗ ngụ ý khá rõ rằng nhờ Đấngnầy mà dân tộc Hê-bơ-rơ sẽ làm trọn sứ mạng ban phước cho thế giới. Cũng có nhiều chỗ ám chỉ tánh chất công việc của Đấng nầy, nhứt là mô tả sự chết của Ngài để làm Vãn-hồi-tế. Như vậy, rất sớm, tức là 1400 năm trước khi Đấng Christ ngự đến, đã có vẻ bằng những nét khá rõ một vài đặc điểm chánh yếu của đời sống và công việc Đấng Christ.

GIÔ-SUÊ

Sách nầy dường như chẳng có lời nào trực tiếp dự ngôn về Đấng Mê-si, mặc dầu có người cho rằng theo một phương diện, Giô-suê cũng làm hình bóng về Đức Chúa Jêsus. Tên thì giống nhau, tiếng Hy-lạp là "JÊSUS.", còn tiếng Hê-bơ-rơ là "Giô-suê." Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa thể nào, thì Đức Chúa Jêsus cũng dẫn tín đồ Ngài vào Thiên đàng thể ấy.

RU-TƠ

Ru-tơ là bà cố nội của Đa-vít, là nguồn gốc của gia tộc phát sanh Đấng Mê-si.Ru-tơ vốn là người Mô-áp, thì có thể ám chỉ sứ mạng của Đấng Christ đối với các dân ngoại.

1SA-MU-ÊN

ISa 16:1-23-- Đa-vít được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên. Từ đây trở đi, Đa-vít là nhân vật trọng yếu nhứt trong lịch sử Cựu Ước. Chung quanh tên ông tụ tập những lời tiên tri đặc biệt nhứt và dồi dào hơn hết về Đấng Mê-si.

2SA-MU-ÊN

IISa 7:16.-- Đây, Đức Chúa Trời hứa ban cho Đa-vít một ngôi vua đời đời. Lời hứa nầy được lặp đi lặp lại mãi, suốt cả các sách Cựu Ước tiếp theo; càng ngày càng thêm nhiều chi tiết, nhiều lời giải thích đặc biệt rằng lời hứa nầy sẽ được ứng nghiệm tối hậu trong Một Vuadấy lên từ nhà Đa-vít, -- chính Vua ấy sẽ sống đời đời và lập một Nước vô tận.Rõ ràng lắm, "Vua đời đời" nầy là một với Đấng trước đã được gọi là "Đấng Si-lô," là "Ngôi Sao," và là "Đấng Tiên tri giống như Môi-se."

1CÁC-VUA

IVua 2:4  IVua 8:25  IVua 9:5.-- Lặp lại với Sa-lô-môn lời hứa ban ngôi vua đời đời , và Sa-lô-môn cầu nguyện cho được như vậy.

2CÁC-VUA

II Các vua.--Sách nầy chép truyện nước Đa-vít suy vong, và dường như làm tiêu tan lời Đức Chúa Trời hứa ban cho Đa-vít ngôi vua đời đời. Nhưng suốt thời gian gồm trong sách nầy, nhiều tiên tri đã dấy lên mà kêu la rằng lời hứa ấy sẽ còn được ứng nghiệm. Xin xem lời chú giải sau đây về các sách tiên tri.

1SỬ KÝ

ISu 22:8-10.-- Lời hứa ban ngôi vua đời đời được lặp lại lần nữa cho Sa-lô-môn.

2SỬ KÝ

IISu 6:16  IISu 7:17,18.-- Lại chép Sa-lô-môn cầu nguyện cho lời hứa được ứng nghiệm, và Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa.

E-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê.

Ba sách nầy tường thuật dân Hê-bơ-rơ đã suy vong và bị tan lạc, nay được hồi hương, nhưng chẳng có lời nào trực tiếp dự ngôn về Đấng Mê-si. Tuy nhiên, dân tộc được tái lập ở xứ sở, quê hương là một tiền sự cần thiết cho Đấng Mê-si ngự đến.

Gióp

Một bài tranh luận về vấn đề đau đớn, và theo chỗ ta có thể nhận thấy, thì ít trực tiếp nói đến sứ mạng của dân tộc Hê-bơ-rơ, là sanh ra Đấng Mê-si, chỉ trừ ra lời Gióp hớn hở bày tỏ đức tin: "Tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất" (Giop 19:25).

Thi Thiên

Bây giờ ta tới một quyển sách đầy dẫy hình bóng về Đấng Mê-si, viết từ 1000 năm trước khi Đấng Christ ngự đến. Một vài hình bóng nầy là sự thực trong đời riêng của Đa-vít, theo một ý nghĩa hạn chế và phụ thuộc; nhưng phần nhiều hình bóng nầy không thể ứng dụng cho một nhân vật nào khác trong lịch sử ngoài ra Đấng Christ.

Thi 2:2,6,8,12.-- "Vua được xức dầu"của Đức Giê-hô-va sẽ "cai trị các nước." Rõ ràng lắm, đây là Vua đời đời sẽ dấy lên trong nhà Đa-vít. Đây, Vua ấy được gọi là "Con" của Đức Chúa Trời, tức là dự ngôn về Thần tánh của Đấng Christ.

Thi 16:10.-- Sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Trước kia đã có nhiều câu ám chỉ về sự chết của Đấng Mê-si. Đây là một lời dự ngôn minh bạch về Ngài toàn thắng Tử thần.

Thi 22:1,16,18.-- Đây là bức tranh tiên tri về sự đóng đinh Đấng Christ vào Thập tự giá. Kẻ thù nghịch chế nhạo Ngài; tay và chân Ngài bị đâm lủng; áo xống Ngài bị phân chia, thậm chí dự ngôn cả lời Ngài thốt ra trước khi chết.

Thi 41:9.-- Đấng Mê-si sẽ bị một người bạn phản nộp. Dường như nói về Đa- vít, nhưng Tân Ước trưng dẫn câu nầy để nói về Đấng Christ bị phản nộp (Gi 13:18).

Thi 45:1-17-- Đời trị vì vinh hiển của một Vua mang Danh là Đức Chúa Trời, và ngự trên ngôi đời đời. Lời nầy không thể chỉ về một Đấng nào khác ngoài Vua đời đời sẽ dấy lên từ trong nhà Đa-vít.

Thi 69:21.-- Lại một đặc điểm khác trong bức tranh Ngài chịu thương khó. Chúng cho Ngài uống mật đắng và dấm.

Thi 72:11,17,19-- Đời trị vì của Vua đời đời sẽ bao trùm cả thế giới và vinh hiển lạ lùng.

Thi 78:2.-- Một chi tiết khác của đời Ngài;ấy là Ngài sẽ phán dạy bằng thí dụ.

Thi 89:3,27,28,34,35.-- Lời thề của Đức Chúa Trời, được lặp đi lặp lại nhiều lần, rằng ngôi vua của Đa-vít sẽ vô cùng tận,do "Con Trưởng nam" của Đức Chúa Trời ngự trị (câu 27).

Thi 110:1,4.-- Đương thời Đa-vít, chức vua và chức thầy tế lễ phải phân biệt. Còn Đấng Mê-si vừa làm Vua, vừa làm Thầy Tế lễ.

Thi 118:22.-- Bị các thủ lãnh của dân tộc Ngài chối bỏ.

 

Nhã ca của Sa-lô-môn.

Dầu đây không nói rõ, nhưng người ta thường cho là truyện đặt làm hình bóng về Đấng Mê-si thành hôn với Hội Thánh Ngài.

Ê-SAI

Trên hết đây là sách Cựu Ước nói tiên tri về Đấng Mê-si. Sách nầy dùng lời văn chương vô song mà ngây ngất mô tả những vinh quang của đời Đấng Mê-si trị vì.

Es 2:2-4.-- Sự hiện thấy tuyệt diệu về thời đại của Đấng Mê-si. Muôn dân lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm:Đó là kết quả tối hậu do đời trị vì của Đấng Mê-si.

Es 4:2-6.-- Một "Chồi" sẽ "làm đồ trang sức vinh hiển" và từ trong nhà Đa-vít dấy lên (11:1). Đối với dân Ngài, Ngài sẽ là "một đám mây bọc khói trong ban ngày, và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm," y như đám mây đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên qua đồng vắng (Dan 8:15-23).

Es 7:13,14.-- Một người trong nhà Đa-vít sẽ do nữ đồng trinh sanh ra. Rõ ràng là "Chồi" (4:2) và "Con Trẻ" (9:5).

Es 9:1-7.-- Một "Con Trẻ" sanh ra trong nhà Đa-vít, Danh Ngài là " Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đúc Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An." Ngài sẽ ngự "trên ngôi Đa-vít," và "quyền cai trị của Ngài cứ thêm mãi không thôi." Ngài sẽ thi hành chức vụ ở "xứ Ga-li-lê"(1) (câu 1, 2)."Con Trẻ" đây không thể là ai khác, ngoài ra Vua Đời Đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nhà Đa-vít. Chính là Đấng mà nhiều thế kỷ về trước, đã gọi là "Đấng Si-lô," "Ngôi sao" và "Đấng Tiên tri giống như Môi-se."

Es 11:1-10.-- Đời trị vì của "Chồi mống,"tức là của "Vua Lạ lùng", sẽ rất vinh hiển và bao trùm cả trái đất.

Es 25:6-8  Es 26:19.-- "Trong ngày đó," nghĩa là trong ngày của "Vua Lạ lùng." thì "sự chết bị nuốt đến đời đời," và "Chúa sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt." Lời nầy có thể chỉ về điều chi khác ngoài ra sự sống lại của Đấng Christ từ trong kẻ chết?

Es 32:1-8  Es 35:1-10.-- Hạnh phước và hân hỉ dưới đời trị vì của Vua Lạ lùng; thoáng thấy các phép lạ chữa bịnh do Ngài làm (35:5,6).

Es 40:1-11.-- Ngài sẽ khải thị sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trái đất sẽ vui mừng khi Ngài ngự đến. Ngài sẽ đối xử từ ái với kẻ yếu đuối.

Es 40:1-13.-- Đời trị vì của Vua Lạ lùng có sự hiền lành và công bình. Ngài sẽ là Sự Sáng cho các dân ngoại. Ngài sẽ đem một bài ca mới cho trái đất. Lại thoáng thấy các phép lạ chữa bịnh do Ngài làm (câu 7).

Es 53:1-12.-- Các sự thương khó của Ngài.Đây gọi Vua Vinh hiển hầu đến là "Tôi tớ" của Đức Chúa Trời (câu 11).Ngài phải làm "Người Thương khó" (theo bản tiếng Anh; bản Việt-nam dịch là: "Người... từng trải sự buồn bực"), và "như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt." Ngài "dâng mạng sống làm tế chuộc tội," chết chung "với những kẻ ác," và "được chôn với kẻ giàu." Trong các lời tiên tri, đặc điểm rõ rệt hơn hết về Vua là Ngài phải chịu thương khó.Đây có nhiều chi tiết thêm vào những điều đã dự ngôn trước, làm cho bức tranh càng lâu càng rõ hơn.

Es 54:1-61:11-- Vua chịu thương khó làm cho trái đất đầy dẫy những khúc hoan ca. Đó là dự ngôn lạ lùng về kỷ nguyên Cơ-đốc-giáo.

Es 62:2  Es 65:15.-- Dân của Đức Chúa Trời có một tên mới. Trong Cựu Ước, họ được gọi là "Y-sơ-ra-ên;" sau khi Đấng Christ ngự đến, họ được gọi là "Cơ-đốc- nhân."

Es 65:17  Es 66:15-24.-- Vua sẽ làm nên "các từng trời mới và trái đất mới;" người công bình và người gian ác sẽ phân rẽ nhau đời đời .

GIÊ-RÊ-MI

Gie 23:5,6  33:15-17.-- Một "Chồi mống" sẽ dấy lên từ trong nhà Đa-vít; Ngài sẽ làm "Vua" (30:9),và được xưng là "Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta." Ấy cũng là "Chồi mống " mà Ê-sai đã nói đến, tức là một Nhánh phát xuất từ cái gốc của nước Đa-vít đã sụp đổ.

Gie 31:31-35  33:20-21.-- "Chồi mống"nầy cũng là "Vua Lạ lùng" trong sách Ê-sai. Ngài "sẽ lập một giao ước mới,... chép vào lòng." Sự ngự đến của Ngài chắc chắn như "giao ước ban ngày và giao ước ban đêm."

Ê-XÊ-CHI-ÊN

Exe 34:23,24  Exe 37:24,25  Exe 44:3  Exe 45:7  Exe 46:16-18  Exe 48:21.-- Đời trị vì của "Vua" hầu đến trong nhà Đa-vít. Ngài sẽ lập một "giao ước đời đời với dân Đức Chúa Trời. Ấy cũng như "Chồi mống"trong sách Giê-rê-mi.

Exe 47:1-12.-- Dòng sông ban sự sống. Đây là bức tranh đẹp tuyệt vời, mô tả những ảnh hưởng tốt lành từ thành Giê-ru-sa-lem tràn ra khắp thế giới, dưới đời trị vì của "Vua hầu đến thuộc về nhà Đa-vít."

ĐA-NI-ÊN

Da 2:1-40  7:1-9:27-- Nước lạ lùng của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện đương thời nước "thứ tư" (đoạn 2), nghĩa là đế quốc La-mã. Phần lịch sử xen vào giữa được mô tả tỉ mỉ ở đoạn 7 và 8. Xác định đúng thì giờ "Vua" ngự đến, tức là 70 tuần lễ từ khi ra chếu chỉ xây lại thành Giê-ru-sa-lem (đoạn 9). "Vua" tức là "Đấng chịu xức dầu," sẽ "bị trừ đi" (9:25,26).

Ô-SÊ

Os 1:10.-- Các dân ngoại được gồm trong nước của Đấng Mê-si. Lúc thơ ấu, Đấng Mê-si sẽ ở Ai-cập. (11:1  Mat 2:15).

GIÔ-ÊN

Gio 2:28-32  3:13-16.-- Sẽ có một kỷ nguyên rao truyền Tin Lành khắp thế gian, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh.

A-MỐT

Am 9:11,12.-- Ngôi vua của Đa-vít đã sụp đổ sẽ lại dựng lên và cai trị cả thế giới.

ÁP-ĐIA

Ap 1:21.-- "Các kẻ giải cứu"núi Si-ôn, gồm cả Đấng Giải Cứu (Cứu Chúa).

GIÔ-NA

Bức tranh phép lạ 3 ngày chỉ về Đấng Mê-si từ trong mồ mả phục sanh. Cũng ám chỉ về Ngài trị vì các dân ngoại.

MI-CHÊ

Mi 5:2-5.-- Một Đấng cai trị thế giới,vốn có từ đời đời, sẽ sanh ra tại Bết-lê-hem. Rõ ràng đây chỉ về VUA thường được nói đến từ trước.

HA-BA-CÚC

Ha 2:14.-- Sự vinh hiển của Ngài sẽ bao phủ cả trái đất.

SÔ-PHÔ-NI

So 3:9.-- Một "tiếng nói thuần túy" sẽ được đem vào trái đất; đó là một hệ thống tư tưởng đúng đắn về Đức Chúa Trời. Rõ ràng là chỉ về Tin Lành của Đấng Christ.

A-GHÊ

Ag 2:7,23.-- "Sự ước ao của các nước"sẽ tới. Đó sẽ là ngày Con Trai của Đa-vít đăng quang (đây do "Xô-rô-ba-bên" làm hình bóng cho).

XA-CHA-RI

Xa 3:8.-- "Chồi mống" sẽ đến.Tội lỗi sẽ "bị cất khỏi đất trong một ngày" (3:9). "Chồi mống"sẽ "xây Đền thờ Đức Giê-hô-va" (6:12) "chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Đức Chúa Trời" (4:6),vì Ngài vừa là Thầy tế lễ, vừa là Vua. Là "Vua," Ngài sẽ cỡi "lừa con" ngự vào thành Giê-ru-sa-lem và cầm quyền cai trị cả thế giới (9:9,10).Ngài sẽ bị phản nộp vì "ba chục miếng bạc," và số bạc nầy bị "quăng cho thợ gốm" (11:12,13). Ngài sẽ "như Đức Chúa Trời"(12:8), và sẽ bị "đâm" (12:10). Ngài sẽ là "một Suối mở ra vì tội lỗi" (13:1). Ngài sẽ là "Kẻ chăn bị đánh" (13:7) và bị vết thương trong nhà bạn" (13:6).

MA-LA-CHI

Ma 3:1  Ma 4:5.-- Sẽ có một "sứ giả"giống như Ê-li đi trước Ngài, và sứ giả đó "sẽ dọn đường" cho Ngài.

==========================================

Toát Yếu

Trong giai đoạn đầu của Cựu Ước, có lời tuyên bố rằng dân tộc Do-thái được thành lập vì mục đích "ban phước cho muôn dân." Rồi bắt đầu mờ mờ hiện lên hình ảnh của một Đấng do Ngài mà dân tộc Do-thái sẽ hoàn thành sứ mạng.

Trước hết, Ngài được gọi là "Đấng Si-lô" dấy lên từ chi phái Giu-đa và cai trị các nước. Rồi Ngài được gọi là "Ngôi Sao" cầm quyền cai trị. Rồi Ngài được gọi là một "Tiên tri giống như Môi-se," do Ngài mà Đức Chúa Trời sẽ phán dạy loài người. Rồi Ngài nhiều lần được xưng là "Vua" dấy lên từ trong nhà Đa-vít, có những Danh hiệu là "Chồi mống," "Vua," "Đấng chịu xức dầu,""Con Trưởng Nam của Đức Chúa Trời ," "Đấng Lạ lùng,""Đấng Mưu luận," Đức Chúa Trời Quyền năng," "Cha Đời Đời " và "Chúa Bình an."

Đã dự ngôn đúng thì giờ Ngài ngự đến.Ngài sẽ do nữ đồng trinh sanh ra tại Bết-lê-hem. Lúc thơ ấu, Ngài ở Ai-cập, và Ngài được trưởng dưỡng tại Na-xa-rét. Ngài được giới thiệu với đồng bào bởi một sứ giả giống như Ê-li. Xứ Ga-li-lê sẽ là nơi Ngài thi hành chức vụ. Ngài làm nhiều phép lạ chữa bịnh. Ngài phán dạy bằng thí dụ. Ngài bị các thủ lãnh của dân tộc mình chối bỏ, và là Người Chăn bị đánh. Ngài là Người chịu thương khó.Ngài cưỡi lừa con mà ngự vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài bị bạn phản nộp vì 30 miếng bạc, và số bạc nầy dùng để mua khu ruộng của thợ gốm. Ngài như Chiên Con bị dẫn đến hàng làm thịt. Ngài chịu chết chung với kẻ gian ác, mở một Suối tẩy sạch tội lỗi, và Ngài cất bỏ tội lỗi trong một ngày. Cả đến lời Ngài phán khi hấp hối cũng được dự ngôn. Không một cái xương nào của Ngài bị gãy. Họ bắt thăm chia áo xống Ngài. Ngài được chôn với kẻ giàu. Ngài nằm trong mồ mả 3 ngày. Ngài sống lại từ trong kẻ chết, và ngự lên bên hữu Đức Chúa Trời.

Có lời dự ngôn rằng Ngài sẽ đem một thứ tiếng mới vào trái đất, nghĩa là một ý tưởng mới, tức là SỰ CU RỖI; sẽ đề nghị một giao ước với loài người, và ban một tên mới cho dân Đức Chúa Trời. Cũng dự ngôn rằng Ngài sẽ mở kỷ nguyên của Đức Thánh Linh; Nước Ngài gồm cả các dân ngoại,bao trùm cả thế giới và còn đến đời đời.

Những điều nầy đã được chép hàng bao nhiêu thế kỷ trước khi Đức Chúa Jêsus ngự đến, và có những chi tiết kỳ diệu đến nỗi như là truyện kể bởi một người mắt thấy đời sống và công việc của Ngài vậy.

Thí dụ, có một số người từ nhiều nước khác nhau, không bao giờ gặp nhau và giao thông với nhau, nay cùng bước vào một phòng, mỗi người đặt xuống một miếng cẩm thạch chạm trổ đẹp đẽ. Đến khi ráp mọi miếng đó lại, thì thành một pho tượng toàn mỹ. Vậy, ta sẽ giải thích làm sao, nếu không phải là đã có một nhà điêu khắc nặn đầy đủ chi tiết và gởi cho mỗi người một phần? Còn đây, tác phẩm hỗn hợp về đời sống và công việc của Đức Chúa Jêsus, do nhiều tác giả khác nhau ráp lại, và họ ở nhiều thế kỷ khác nhau, lâu lắm trước khi Ngài ngự đến! Vậy, ta sẽ giải thích thế nào, nếu không dựa trên căn bản rằng Một Tâm Trí Siêu Nhân đã quản đốc cuộc biên trứ ấy?"