Sáu chánh phủ hùng mạnh đã cai trị thế giới trước thời Đấng Christ. Cách nầy hoặc cách khác, mỗi chánh phủ ấy đã liên quan với truyện tích Kinh Thánh.

009 

Bản đồ số 9: Đế quốc Ai-cập (1600-1200 T.C.).

Lâu dài bằng thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập.

Tại đây, dân Y-sơ-ra-ên từ70 người tăng lên 3 triệu.

 

010

Bản đồ số10: Đế quốc A-si-ri (900-607 T.C.).

Tiêu diệt nước Y-sơ-ra-ên(miền Bắc), năm 721 T.C..

Đòi nước Giu-đa(miền Nam) phải triều cống.

 

011

Bản đồ số11: Đế quốc Ba-by-lôn (606-536 T.C.).

Hủy phá thành Giê-ru-sa-lem.  Bắt dân Giu-đa đi làm phu tù.

Thời kỳ dân Giu-đa bị làm phu tù lâu dài bằng đế quốc nầy.

 

012 

Bản đồ số 12: Đế quốc Ba-tư (536-330 T.C.).

Cho phép dân Giu-đa từ chốn phu tù trở về cố hương,

và giúp họ tự tái lập thành một quốc gia.

 

013

Bản đồ số 13: Đế quốc Hy-lạp (330-146 T.C.).

Cai trị xứ Pa-lét-tin trong khoảng giữa thời kỳ chuyển từ Cựu Ước qua Tân Ước.

 

014

Bản đồ số 14: Đế quốc La-mã (146 T.C.- 476 S.C.). --

Cai trị thế giới khi Đấng Christ xuất hiện.

Hội Thánh được thành lập đương thời đế quốc nầy.