NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ đoạn 21 và 22, Chúa Jêsus kể ba ẩn dụ về hai người con trai, ẩn dụ về những người thuê vườn nho và ẩn dụ về tiệc cưới để nói cho người Do Thái và những nhà lãnh đạo tôn giáo biết họ đang đánh mất cơ hội và đặc ân của mình để hưởng phước hạnh của Nước Trời. Chúa Jêsus cũng nói tiên tri về việc họ sẽ bị tiêu diệt, thành Giê-ru-sa-lem cũng sẽ bị tàn phá. Tin lành về Nước Trời sẽ được ban cho những dân tộc bị dân Do Thái gọi là người ngoại bang, không phải là người Do Thái.

Sự dạy dỗ chính trong ẩn dụ Tiệc cưới: Đó là người ngoại bang được mời vào Nước Trời vì người Do Thái đã từ chối lời mời Chúa dành cho họ.

Tức giận vì bị Chúa Jêsus lên án, những người chống đối Chúa lần lược tìm cách gài bẫy Chúa Jêsus. Nhưng Chúa Jêsus làm cho họ phải nín lặng vì cớ sự khôn ngoan của Ngài. Không một ai có khả năng hay lý do nào để bắt lỗi Chúa Jêsus. Ngược lại, khi Chúa Jêsus hỏi lại những con người tự cho mình là khôn ngoan, tìm cách gài bẫy Ngài, thì không ai có thể trả lời được những câu hỏi của Ngài.

Chúa Jêsus đã dùng cơ hội này dạy cho họ biết nhiều điều quan trọng và Ngài cũng tóm tắt mười điều răn thành hai điều quan trọng hơn hết là: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 22:37-39  (BDHD): 

 

Đức Chúa Jêsus đáp: “'Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’

 

Giải thích:

  • Người thuộc phe Hê-rốt hay còn gọi là đảng Hê-rốt: là một nhóm chính trị của người Giu-đa ủng hộ sự cai trị liên tục của nhà Hê-rốt. Mặc dù đảng này và người Pha-ri-si vốn thù địch với nhau, cả hai nhóm đã liên kết để cùng chống lại Chúa Jêsus trong tuần lễ thánh.
  • Đơ-ni-ê: trên đồng tiền có hình và hiệu của Hoàng đế Sê-sa, mỗi giai đoạn cai trị của các hoàng đế Sê-sa sẽ cho in hình và hiệu của mình trên các đồng tiền.

    Hình đồng đơ-ni-ê có hình Sê-sa Augustus mặt trước và hiệu ở mặt sau đồng tiền.

Denarius CoinDenarius back of Coin

 

 


Nội dung

Ẩn dụ về tiệc cưới

1 Đức Chúa Jêsus lại dùng ẩn dụ phán với họ: 2 “Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. 4 Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: 'Hãy nói với những người được mời rằng: Kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới.’ 5 Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi: người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán, 6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, đối xử thậm tệ, rồi giết đi. 7 Vua nổi giận, sai binh lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ. 8 Sau đó, vua nói với các đầy tớ: 'Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. 9 Vì vậy, hãy đi ra các đường chính, hễ gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới.’ 10 Các đầy tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu, tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy khách mời. 11 Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới 12 thì nói với người ấy rằng: 'Nầy bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được?’ Người ấy lặng thinh. 13 Vua truyền cho các đầy tớ: 'Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ 14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Vấn đề nộp thuế cho Sê-sa

15 Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu để gài bẫy Đức Chúa Jêsus trong lời nói. 16 Họ sai các môn đồ mình cùng những người thuộc phe Hê-rốt đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của người ta. 17 Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến: Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?” 18 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ác ý của họ nên đáp rằng: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử Ta? 19 Hãy cho Ta xem một đồng tiền nộp thuế.” Họ đem cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?” 21 Họ trả lời: “Của Sê-sa.” Ngài phán: “Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.” 22 Khi nghe lời ấy, họ ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi.

Thắc mắc về sự sống lại

23 Cùng ngày đó, những người Sa-đu-sê, là nhóm người cho rằng không có sự sống lại, đến với Ngài và hỏi: 24 “Thưa Thầy, Môi-se có nói: 'Nếu một người chết mà không có con thì người em phải lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh mình.’ 25 Bây giờ, trong chúng tôi có bảy anh em; người anh cả lấy vợ, rồi chết, nhưng vì không có con nên để vợ lại cho em. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27 Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 28 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì tất cả đều đã lấy nàng.” 29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. 31 Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: 32 'Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’ hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống.” 33 Khi dân chúng nghe lời nầy, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài.

Điều răn quan trọng nhất

34 Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đã khiến cho nhóm Sa-đu-sê phải im miệng thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. 35 Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: 36 “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” 37 Đức Chúa Jêsus đáp: “'Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 38 Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ 40 Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy.”

Đấng Christ và vua Đa-vít

41 Trong lúc những người Pha-ri-si tụ họp lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là Con ai?” Họ đáp: “Con vua Đa-vít.” 43 Ngài hỏi: “Như vậy, làm thế nào vua Đa-vít lúc được Thánh Linh cảm thúc lại gọi Ngài là Chúa và nói rằng:

44 'Chúa phán với Chúa tôi:

Hãy ngồi bên phải Ta,

Cho đến khi Ta đặt kẻ thù nghịch Con dưới chân Con’?

45 Nếu vua Đa-vít gọi Ngài là 'Chúa’ thì làm sao Ngài là con vua ấy được?” 46 Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi Ngài điều gì nữa.