NHỮNG GỢI Ý:

Đoạn 11-12, có tựa đề KẺ THÙ CỦA NƯỚC TRỜI

Đến đoạn 11 và 12 chức vụ của Chúa Jêsus đối diện với những sự chống đối gia tăng từ phía chính quyền, từ phía những nhà lãnh đạo tôn giáo, từ những con người không chấp nhận Ngài, không tin Ngài là Đấng Mê-si-a, ngay cả đến người trong gia đình của Chúa Jêsus. Nhưng mục đích của Chúa Jêsus đến là giới thiệu cho mọi người về Nước Thiên Đàng, không phải nước ở trần gian, và Chúa chính là vị Vua cai trị trong Nước Thiên đàng ấy. Chúa Jêsus đã kêu gọi "Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ."

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 11:28  (BDHD): 

Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.

 

Các nhân vật:

  • Giăng Báp-tít: Trong đoạn 3 chúng ta đã biết ông Giăng Báp-tít được sinh ra (khoảng năm 4 T.C.) trong gia đình của một đôi vợ chồng cao tuổi, thầy tế lễ Xa-cha-ri và vợ là Ê­-li-sa-bét, ông đã lớn lên trong vùng đồng vắng Giu-đê (Lu-ca 1:80), tại nơi đó ông được kêu gọi trở thành tiên tri, khoảng 27 S.C.

Có một điều thú vị liên quan giữa cuộc đời Giăng Báp-tít và những giai đoạn trong chức vụ của Jêsus.

Khi Giăng Báp-tít bắt đầu rao giảng về sự ăn năn = Bắt đầu giai đoạn Chúa Jêsus chuẩn bị chức vụ.

Khi Giăng Báp-tít bị bỏ tù = Bắt đầu giai đoạn chức vụ Chúa Jêsus được mến mộ.

Khi Giăng Báp-tít bị giết = Bắt đầu giai đoạn chức vụ Chúa Jêsus chịu khổ nạn.

 

Có thể gọi cuộc đời Giăng Báp-tít là thước đo để nhớ đến những giai đoạn chức vụ của Chúa Jêsus.

Năm Chuẩn Bị là lúc Giăng Báp-tít giảng dạy và làm Báp têm.

Năm được Mến Mộ là lúc Giăng bị bỏ tù.

Năm Khổ Nạn là lúc Giăng bị chém đầu chết.

  • Ê-li: là vị tiên tri của dân Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ 9 T.C. Ông được mệnh danh là nhà tiên tri lửa của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Cựu ước, sách 1Các-vua kể nhiều về cuộc đời và chức vụ tiên tri của ông. Chúa Jêsus đã nhắc lại lời tiên tri trong sách Ma-la-chi 3:1 và 4:5-6 để chỉ về Giăng Báp-tít là Ê-li phải đến để dọn đường cho Chúa Jêsus.

Địa danh:

  • Cô-ra-xin: một thị trấn trên bờ biển Ga-li-lê, từng được Chúa Jêsus đến truyền giảng và làm phép lạ, nhưng đã bị Ngài cảnh cáo vì đã không chịu ăn năn. Ngày nay, nó được nhận diện là Kerazeh, cách Ca-bê-na-um 4km về hướng Bắc.

  • Bết-sai-đa: một thành gần sông Giô-đanh, ở về phía Bắc, bên biển Ga-li-lê. Là quê hương của Phi-e-rơ, Anh-rê và Phi-líp (Giăng 1:44; 12:21). Tại vùng đất này Chúa Jêsus đã làm phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn.

  • Sy-đôn: một thành xưa của dân Phê-ni-xi rất phồn thịnh, ở trên bờ biển phía Đông Địa Trung Hải, cách phía Bắc Ty-rơ 32 km. Ngày nay gọi là Saida. Thành có từ hồi thái cổ. Si-đôn ở trên dốc phía Bắc của một mỏm núi nhô ra biển hàng mấy trăm mét, như vậy có một hải cảng thiên nhiên rất đẹp. Đây là một thành phố không thuộc về đất của người Y-sơ-ra-ên.

  • Ty-rơ: là thành phố cổ được thành lập từ 2.750 T.C. Thành Ty-rơ phát triển về buôn bán, đúc tiền, giao thương đường thủy phát triển. Đây là một thành phố không thuộc về đất của người Y-sơ-ra-ên.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 11 map 01 name


Nội dung Ma-thi-ơ

1 Khi đã truyền dạy cho mười hai sứ đồ xong, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ.

Câu hỏi của Giăng Báp-tít

2 Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: 3 “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: 5 Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành. 6 Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”

7 Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: “Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? 8 Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. 9 Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. 10 Có lời chép về người ấy rằng:

'Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,

Người sẽ dọn đường trước cho Con.’

11 Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. 13 Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. 14 Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. 15 Ai có tai, hãy lắng nghe!

16 Ta sẽ phải ví thế hệ nầy với ai? Thế hệ nầy giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói:

17 'Chúng tôi thổi sáo, mà các bạn không nhảy múa;

Chúng tôi hát bài ai ca, mà các bạn không than khóc.’

18 Vì Giăng đến, không ăn không uống thì người ta nói: 'Giăng bị quỷ ám’ 19 Con Người đến, ăn và uống thì họ lại nói: 'Kìa, một người ham ăn, mê uống; làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi!’ Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó.”

Quở trách dân các thành vô tín

20 Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Jêsus đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: 21 “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sô-đôm thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. 24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi”

Tin Lành tỏ ra cho trẻ thơ

25 Lúc ấy Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Thưa Cha, Chúa của trời và đất, Con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. 26 Thật vậy, thưa Cha, vì điều nầy đẹp ý Cha. 27 Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha.

28 Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”