NHỮNG GỢI Ý:

Hôm nay chúng ta đã đọc đến đoạn cuối cùng của sách Phúc âm Mác. Đây có thể nói là đoạn quan trọng nhất trong cả sách Mác. Vì nếu Chúa Jêsus không sống lại thì đức tin của chúng ta nơi Chúa cũng trở nên vô ích, cũng giống như bao giáo chủ khác đã chết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã thương yêu con người, đã bằng lòng ban Con một yêu dấu của Ngài đến thế gian để gánh thay tội lỗi của con người trên thập tự giá, Ngài cũng gánh luôn những sự rủa sả của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là bệnh tật, sự chết trên thân thể Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, đã đem hy vọng cho chúng ta được hưởng sự đắc thắng cõi chết và được hưởng sự sống đời đời.

Sách Mác mô tả Chúa Jêsus như một Đầy Tớ Trọn Vẹn của Đức Chúa Trời và Ngài đã để lại cho chúng ta một gương mẫu để chúng ta noi theo dấu chân Ngài cũng trở nên những người đầy tớ trung tín của Chúa, vâng lời Chúa dạy, sống trong tinh thần phục vụ như câu Kinh Thánh chìa khóa của cả sách Mác: “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Trong chương cuối cùng này, Mác viết lại rất ít những sự kiện sau khi Chúa Phục sinh, nhưng cũng đủ để nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta không tin Chúa đã sống lại, nếu chúng ta vô tín thì không thể nào hưởng được phước hạnh Chúa Phục sinh. Và hậu quả của ai không tin là sẽ bị kết tội (câu 16b). Nếu chúng ta quá hoảng sợ, lo lắng, kinh khủng thì những điều đó cũng sẽ làm cho chúng ta trở nên vô tín, không nhận biết Chúa phục sinh hiện diện như các môn đồ và hai người trên đường về làng quê.

Câu 14, "Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại." Không chỉ những người nữ lo lắng, sợ hãi không tin, nhưng mười một môn đồ cũng vô tín, cứng lòng. Nếu không tin cách chắc chắn rằng Chúa đã sống lại, nếu không thực sự gặp gỡ Chúa phục sinh cách cá nhân thì chẳng ai có thể dám đi nói cho người khác về tin mừng cứu rỗi của Chúa.

Ngày nay, chúng ta đã nếm biết ơn cứu rỗi của Chúa cho mình, chúng ta đang làm gì? Lẽ nào chúng ta cũng thường xuyên họp nhau giống mười một môn đồ chỉ để dùng bữa thông công thôi sao?! Còn bao nhiêu người thân của chúng ta đang hư mất cần được nghe Tin Lành thì sẽ thế nào? Chính Chúa Jêsus đã truyền dạy các môn đồ: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành."

Cầu xin Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta sau khi đọc xong sách Mác chúng ta cũng hứa nguyện sẽ nói về Chúa Jêsus cho người khác. Chúa sẽ đồng làm việc với chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta là những người tin Ngài.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 16:15   (BDHD): 

Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người."

 

Địa danh:

CHÚNG TA HÃY ĐẾN THĂM NGÔI MỘ TRỐNG TẠI NƯỚC DO THÁI
- CHÚA JÊSUS ĐÃ SỐNG LẠI RỒI, NGÀI KHÔNG CÒN Ở NƠI ĐÂY ĐÂU.

 

 


Nội dung

Sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus

(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Gi 20:1-10)

1 Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. 3 Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” 4 Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. 5 Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, thì vô cùng kinh ngạc. 6 Nhưng người đó nói với họ: “Đừng kinh hoảng! Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài. 7 Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm.

Đức Chúa Jêsus hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len

(Mat 28:9,10; Gi 20:11-18)

9 Khi Đức Chúa Jêsus sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. 10 Bà đi báo tin cho những người đã từng theo Ngài đang sầu than, khóc lóc. 11 Nhưng khi nghe rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin.

Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ

(Mat 28:16-20; Lu 24:13-49; Gi 20:19-23; Cong 1:6-8)

12 Kế đó, Đức Chúa Jêsus trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ, khi họ đang trên đường về miền quê. 13 Hai người nầy trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin.

14 Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. 15 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; 18 bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”

Đức Chúa Jêsus thăng thiên

(Lu 24:50-53; Cong 1:9-11)

19 Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Jêsus được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 20 Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.]